İsa Geri Geliyor

Jesus is Coming Back!

Vahiy 19-22

Dinleyici dostlar, size esenlik olsun.

Ön gördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve O’nun ile sonsuza kadar esenlik içinde yaşamasını arzu eden esenlik Rabbi Tanrı’nın adı ile sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu adlı programınızı sunmak üzere bu gün tekrar sizler ile beraber olabildiğimiz için mutluyuz.

Bu gün Tanrı Sözü’nde yaptığımız kronolojik çalışmanın 88.dersine gelmiş bulunuyoruz. Daha önce görmüş olduğumuz gibi, Tanrı’nın Ruh’u, bir kaç yüzyıl boyunca Kutsal Yazıların ilk bölümünü yani, Tevrat’ı, Mezmurları ve peygamberlerin kitaplarını yazmaları için otuzdan fazla peygambere esin verdi. Tanrı kitabının bu ilk kısmı, Eski Antlaşma olarak adlandırılır. Bu bölümde tüm peygamberler, bizler ile, Tanrı’nın kutsal ve doğru olduğunu ve bu nedenle her günahı yargılaması gerektiğini bildiren tek bir mesaj paylaştılar. Ancak Tanrı aynı zamanda merhamet ile doludur ve Adem oğullarının günahlarının içinde mahvolmalarını istemez. Böylelikle Tanrı’nın, nasıl peygamberleri aracılığı ile bir bakire kızdan doğacak, kutsal bir yaşam sürecek ve sonra Adem oğullarının günahlarının cezasını ödemek üzere bir çarmıh üstünde Kanını dökecek olan bir Kurtarıcıyı, kutsal Mesih’i göndermeye söz verdiğini gördük. Eski Antlaşma’nın tüm peygamberleri gelecek olan bu Mesih hakkında yazdılar.

Kutsal Yazıların ikinci kısmı olan Yeni Antlaşma’da, yani Müjde Kitabında Tanrı’nın  planladığı zaman geldiğinde O’nun peygamberleri aracılığı ile vaat etmiş olduğu gibi, dünyanın Kurtarıcısı Mesih’i gönderdiğini gördük. Mesih, Nasıralı İsa’ydı – şimdiye kadar yaşamış olan tek mükemmel kutsal Kişi. İsa, Tanrı’nın gücü ile doluydu, çünkü O, insan bedenine bürünmüş olan Tanrı’nın Kendisiydi. Tanrı, O’nun hakkında şu beyanda bulundu: “Sevgili Oğlum budu; O’ndan hoşnudum!’  (Matta 3:17) Ama bizim gibi insanlardan oluşan bazı kişiler Tanrı’nın Kutsalı’nı bir çarmıha çivileyerek öldürdüler. Ancak Tanrı O’nu üçüncü gün yaşama diriltti. İsa pek çok tanık tarafından görüldükten sonra, Tanrı O’nu göklerdeki en yüce yere yükseltti. Ama bu öykü burada sona ermiyor!

Tanrı’nın, doğruluk yolu hakkındaki harika öyküsünün bir başlangıcı ve bir sonu; bir başı ve bir kuyruğu vardır. Bu kötü dünya henüz İsa Mesih’in öyküsünün sonunu görmemiştir! Tanrı’nın Sözü bize Rab İsa’nın Şeytan’ı ve onun kötü meleklerini ateş gölüne atmak, Yargı Günü’nde Adem oğullarını yargılamak ve bu yaşlı dünyayı yeniden yaratmak için tekrar geleceğini söyler. Bu günkü dersimizin adı, “İsa geri geliyor!”

Yeni Antlaşma’nın son bölümü olan ve Vahiy kitabı olarak adlandırılan kısmın sonundan okuyacağız. “Vahiy” çok derin ve güçlü anlama sahip bir kitaptır, çünkü şimdiki dünya sona erdiği zaman çağların sonunda neler olacağını bildirir. Vahiy kitabında yirmi iki bölüm bulunur, bu bölümler iman eden herkes için görkemli bir zaferi ilan ederler. Ama iman etmeyenler için bu bölümler, büyük bir dehşet uyandırırlar, çünkü Vahiy kitabı İsa Mesih’i Kurtarıcınız olarak kabul etmeyi reddettiğiniz takdirde, O’nun sonunda sizin Yargıcınız olacağını açıklar. Eğer Tanrı’nın Kuzusu’nu kabul etmezseniz, Tanrı’nın Aslanı ile karşılaşacaksınız, çünkü günahı kaldırmak için bir kuzu olarak kurban edilip öldürülen Rab İsa, yargılamak üzere güçlü bir aslan olarak geri dönecektir. Kutsal Yazılar bu konu hakkında şöyle yazarlar: “Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleri ile gökten gelerek görünecek. Rabbimiz İsa, Tanrı’yı tanımayanları ve kendisi ile ilgili Müjde’ye uymayanları cezalandıracak.” (2. Selanikliler 1:7, 8)

Şimdi Vahiy kitabından alınmış olan seçme bölümleri dikkatle dinleyelim. Rab İsa gökyüzüne geri döndükten sonra meleğini, elçi Yuhanna’ya, dünyanın sonunda meydana gelecek olan olayları ona açıklaması için gönderdi. Yuhanna’nın yazdığı Vahiy kitabının ilk bölümünden okuyoruz:

(Vahiy 1) 1 İsa Mesih’in vahyidir. Tanrı, yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahyi verdi. O da gönderdiği meleği aracılığı ile bunu kulu Yuhanna’ya iletti. 2 Yuhanna, Tanrı’nın Sözü’ne ve İsa Mesih’in tanıklığına—gördüğü her şeye—tanıklık etmektedir. 3 Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır! 4-6 Ben Yuhanna’dan, Asya ilindeki yedi kiliseye selam! Var olan, var olmuş ve gelecek olandan, O’nun tahtının önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih’ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanı ile bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve biz bir krallık haline getirip Babası Tanrı’nın hizmetinde kahinler yapmış olan Mesih’in olsun! Amin! 7 İşte bulutlar ile geliyor! Her göz O’nu görecek, O’nun bedenini deşmiş olanlar bile. O’nun için dövünecek yeryüzünün bütün halkları. Evet, böyle olacak! Amin. 8 Var olan, var olmuş ve gelecek olan Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, “Alfa ve Omega Ben’im” diyor.

Yuhanna on dokuzuncu bölümde şunları yazdı:

(Vahiy 19) 1 Bundan sonra gökte büyük bir kalabalığın sesini andıran yüksek bir ses işittim. “Haleluya!” diyorlardı. “Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımız’a özgüdür. 2 Çünkü O’nun yargıları adil ve doğrudur. Yeryüzünü fuhuşu ile yozlaştıran büyük fahişeyi yargılayıp kendi kullarının öcünü aldı.” “Haleluya! Onun dumanı sonsuzlara dek tütecek” dediler. 6 Ardından büyük bir kalabalığın gürül gürül akan suların, güçlü gök gürlemelerinin sesine benzer sesler işittim. “Haleluya!” diyorlardı. “Çünkü Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrımız hüküm sürüyor. (Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in ve Mesihi’nin oldu. O, sonsuzlara dek egemenlik sürecek! (11:15)

11Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek’tir.Adalet ile yargılar, savaşır. 12 Gözleri alev alev yanan ateş gibidir.Başında çok sayıda taç var. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir ad yazılıdır. 13 Kana batırılmış bir kaftan giymişti. Tanrı’nın Sözü adı ile anılır. 14 Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular, beyaz atlara binmiş O’nu izliyorlardı. 15 ağzından ulusları vuracak olan keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir çomak ile güdecek. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın ateşli gazabının şarabını üreten masarayı kendisi çiğneyecek. 16 Kaftanıın ve kalçasının üzerinde şu ad yazılıydı: Kralların Kralı ve Rablerin Rabbi.

(Vahiy 20) 1 Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı. 2 Melek Ejderha’yı—İblis ya da Şeytan denen o eski yılanı—yakalayıp bin yıl için bağladı. 3 Bin yıl tamamlanıncaya dek ulusları bir daha saptırmasın diye onu dipsiz derinliklere attı, oraya kapayıp girişi mühürledi. Bin yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması gerekiyor. 4 Bazı tahtlar ve bunlara oturanları gördüm. Onlara yarılama yetkisi verilmişti. İsa’ya tanıklık ve Tanrı’nın Sözü uğruna başı kesilenlerin canlarını da gördüm. Bunlar, canavara ve heykeline tapmamış, alınlarına ve ellerine onun işaretini almamış olanlardı. Hepsi dirilip Mesih ile birlikte bin yıl egemenlik sürdüler.

7 Bin yıl tamamlanınca Şeytan atıldığı zindandan serbest bırakılacak. 8 Yeryüzünün dört bucağındaki ulusları—Gog ile Magog’u—saptırmak, savaş için bir araya toplamak üzere zindandan çıkacak. Toplananların sayısı denizin kumu kadar çoktur. 9 Yeryüzünün dört bir yanından gelerek kutsalların ordugahını ve sevilen kenti kuşattılar. Ama gökten ateş yağdı, onları yakıp yok etti. 10 Onları saptıran İblis ise canavar ile sahte peygamberin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz, sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir.

11 Sonra büyük, beyaz bir taht ve tahtta oturanı gördüm. Yer ile gök önünden kaçtılar, yok olup gittiler. 12 Tahtın önünde duran küçük büyük, ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı. 13 Deniz, kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri yaptıklarına göre yargılandı. 14 Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. 15 Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı.

(Vahiy 21) 1 Bundan sonra yeni bir gök ile yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gök ile yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. 2 Kutsal kentin, yeni Yeruşalim’in gökten, Tanrı’nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. 3 Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: ‘İşte Tanrı’nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar, O’nun halkı olacaklar, Tanrı’nın kendisi de onların arasında bulunacak. 4 Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı.’ 5 Tahtta oturan, ‘İşte her şeyi yeniliyorum’ dedi. Sonra, ‘’Yaz!’ diye ekledi. ‘Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir.’ 6 Bana, ‘Tamam!’ dedi, ‘Alfa ve Omega, başlangıç ve son Ben’im. Susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim. 7 Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun Tanrısı olacağım, o da bana oğul olacak. 8 Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince, onların yeri kükürt ile yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur.

(Vahiy 22) 1 Melek bana, Tanrı’nın ve Kuzu’nun tahtından çıkan billur gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterdi. 2 Kentin ana yolunun ortasında akan ırmağın iki yanında on iki çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindir. 3 Artık hiç bir lanet kalmayacak. Tanrı’nın ve Kuzu’nun tahtı kentin içinde olacak, kulları O’na tapınacak. 4 O’nun yüzünü görecek, alınlarında O’nun adını taşıyacaklar. 5 Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da güneş ışığına da gereksinimleri olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler. 6 Melek bana, ‘Bu sözler güvenilir ve gerçektir’ dedi. ‘peygamberlerin ruhlarının Tanrısı olan Rab, yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermek için meleğini gönderdi.’

(Ben, İsa, size söylüyorum), 12İşte tez geliyorum! Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim. 13 Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son Ben’im. 14 Kaftanlarını yıkayan, böylelikle yaşam ağacından yemeye hak kazanarak kapılardan geçip kente girenlere ne mutlu! 15 Köpekler, büyücüler, fuhuş yapanlar, adam öldürenler, putperestler, yalanı sevip hile yapanların hepsi dışarıda kalacaklar. 16 ‘Ben İsa, kiliseler ile ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut’un kökü ve soyu Ben’im, parlak sabah yıldızı Ben’im.’ 17 Ruh ve Gelin, ‘Gel!’ diyorlar. İşiten, ‘Gel!’ desin. Susayan gelsin. Dileyen, yaşam suyundan karşılıksız alsın.

18 Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum! Her kim bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır. 19 Her kim bu peygamberlik sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır. 20 Bunlara tanıklık eden, ‘Evet, tez geliyorum!’ diyor. Amin! Gel, ya Rab İsa! 21 Rab İsa’nın lütfu kutsallar ile birlikte olsun! Amin!

Tanrı, harika kitabına bu şekilde son verir ve Adem oğullarının bir çarmıha çiviledikleri Rab İsa’nın bir gün yeryüzüne geri döneceğine dair söz verir. Geri dönecek ve O’na iman edenleri, O’nun ile birlikte olmaları için yanına alacaktır. O’na iman etmeyenleri ise yargılayacaktır. Sevgili dostlar, Rab İsa’nın gökyüzünden geri dönüşünde O’nun ile yüz yüze geldiğiniz zaman içiniz rahat olacak mı? O’nu Kurtarıcıları ve Rableri olarak kabul etmiş olan kişilerin arasında mısınız? Tanrı’nın, günahlarınızı hiç günah işlememiş olan Rab İsa Mesih’in üzerine koyduğuna ve böylece O’nun aracılığı ile sizi akladığına ve doğru saydığına yürekten inanıyor musunuz? Adınız Yaşam Kitabında yazılı mı? İsa Mesih ile olan ilişkiniz nedir? O, sizin Kurtarıcınız mıdır? Yoksa Yargıcınız mı olacaktır?

İsa Mesih’in geri dönüşü için hazır mısınız? Eğer bu gün Tanrı’nın sesini işitirseniz, yüreğinizi katılaştırmayın, çünkü Kutsal Yazılar şöyle der:

“Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rabbin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.” (2. Petrus 3:8,9) Tanrı’nın lütfu için uygun zaman işte şimdidir, kurtuluş günü işte şimdidir. (2. Korintliler 6:2) Eğer işittiysek, ama bu denli büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek, nasıl kurtulabiliriz? (İbraniler 2:3)

Sevgili dostlar, bizi büyük bir dikkat ile dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tanrı’dan dileğimiz, Doğruluk Yolu adlı bu çalışmada duyduğunuz her sözün yaşamınızda filiz veren bir berekete dönüşmesidir. Bu çalışmada duyduğunuz her söz, sizi, Tanrı’nın, Sözü’ne inanan herkese karşılıksız olarak verdiği “büyük kurtuluşa” yönlendirsin. Bu gün okuduğumuz Müjde (İncil) kitabının tamamına sahip olmak isterseniz, lütfen bize yazın…

Bir sonraki derse kadar, siz İsa’nın Kutsal Yazılardaki son sözlerini hatırlarken Tanrı sizi bereketlesin. Rab İsa Mesih şöyle dedi:

“Evet, tez geliyorum!”  (Vahiy 22:20)