1 Krallar 9

F. Süleyman’ın Ünü (9-10. Bölümler)

1. Tanrı’yla Yaptığı Antlaşma (9:1-9)

9:1-5   Tanrı, Süleyman’ın duasını, tapınağı konutu olarak kabul edeceğini ve adının sonsuza kadar orada bulunsun diye tapınağı kutsal kıldığını söyleyerek yanıtlamıştır. Süleyman’ın tapınağı uzun zamandır var olmamasına rağmen Tanrı, Rab İsa tüm dünya üzerindeki krallığını kurmak için geri döndüğünde, Yeruşalim’deki bir tapınakta oturacaktır. Tanrı bugün imanlının yüreğinde, yani tapınağında yaşamaktadır.

9:6-9   Süleyman’ın ailesine gelince; Tanrı itaat ettikleri taktirde Süleyman ve oğullarının tahtının son bulmayacağını vaat etmişti. Ama diri Tanrı’dan uzaklaşarak putperestliğe dönerlerse, o zaman halkı sürgüne gönderecek, tapınağı yerle bir edecek ve İsrail’i uluslar arasında aşağılayıp alay konusu yapacaktı. Tapınak bir harabe yığını olacak ve ziyaretçiler onun yıkımına şaşacaklardı.

2. Hiram’a Verdiği Armağanlar (9:10-14)

Bu paragrafla ilgili olarak bazı yorumcular Süleyman’ın Hiram’dan 120 talant altın ödünç aldığını (14. ayet) söylerler. Süleyman bu parayla yapı programını sürdürecekti. Hiram’a güvence olarak Celile bölgesinde 20 kent vermişti. Süleyman ödünç para istemekte rahat davrandı, çünkü Hiram daha önce ona yardım etmişti (11a. ayet). Hiram kentleri gördüğünde düş kırıklığına uğradı ve bölgeye Kavul (Değersiz, kirli ya da hiçbir işe yaramayan anlamına gelir) adını verdi. 2.Tarihler 8:2’den anlaşıldığına göre, Süleyman borcunu ödeyerek kentleri onarmıştır.

3. Buyruğu Altındakiler ve Sunduğu Kurbanlar (9:15-25)

9:15-23   15-22. ayetlerde, Süleyman’ın inşa işleri için topladığı angaryacılardan söz edilir. Süleyman savunma amaçlı olarak Hasor, Megiddo ve Gezer isimli kentleri onardı. Hasor kuzeydeydi ve Filist’e giden kuzey kapısını korumaktaydı. Megiddo ise:

Kuzeydeki merkez, Filist’in önemli bir kentiydi, Esdraelon Vadisi’ne bakıyordu. Önemli ticaret yollarının kavşaklarına hakimdi. Şeria Vadisi’nin ve Merkez Vadi’nin savunmasında anahtar rol oynamaktaydı. 1

Gezer Kenti ise Yeruşalim’in batısındaydı; Filistin’in iç kısmından sahil kısmına kadar uzanan ana ticaret yolu üzerindeydi. 20. ayette sıralanan diğer uluslardan olan tüm tutsaklar, angaryaya koşuldular. İsrail halkından hiç kimseye kölelik yaptırılmadı. Süleyman’ın işini denetleyen 550 görevli bulunmaktaydı.

9:24   Süleyman’ın bina ettiği “Millo”, Yeruşalim için bir tür istihkamdı. Firavunun kızının sarayı tamamlandıktan sonra yapılmıştı.

9:25   Süleyman her yıl üç büyük bayramda Tanrı’ya sunular sunardı: Mayasız Ekmek, Haftalar (Pentikost) ve Çardak Bayramı (2Ta.8:13).

4. Deniz Kuvvetleri (9:26-28)

Kral Süleyman’ın, Eylat yakınlarındaki Akabe Körfezi’nde bulunan Esyon-Gever’de gemileri vardı. Hiram, işçilerinden bazılarını Ofir’e (tam yeri bilinmiyor) gemiyle gönderdi. Ofir’in Güney Arabistan, Hindistan ya da Afrika’da olduğunu söyleyen değişik görüşler bulunur. Bu işçiler Kral Süleyman’a 420 talant (14.5 ton) altın getirdiler.

 

Kutsal Kitap

1 Süleyman RABbin Tapınağını, sarayı ve yapmayı istediği bütün işleri bitirince,
2 RAB daha önce Givonda olduğu gibi ona yine görünerek
3 şöyle dedi: ‹‹Duanı ve yakarışını duydum. Adım sürekli orada bulunsun diye yaptığın bu tapınağı kutsal kıldım. Gözlerim onun üstünde, yüreğim her zaman orada olacaktır.
4 Sana gelince, baban Davutun yaptığı gibi, bütün yüreğinle ve doğrulukla yollarımı izler, buyurduğum her şeyi yapar, kurallarıma ve ilkelerime uyarsan,
5 baban Davuta, ‹İsrail tahtından senin soyunun ardı arkası kesilmeyecektir› diye verdiğim sözü tutup krallığını sonsuza dek pekiştireceğim.
6 ‹‹Ama siz ya da çocuklarınız yollarımdan sapar, buyruklarıma ve kurallarıma uymaz, gidip başka ilahlara kulluk eder, taparsanız,
7 size verdiğim bu ülkeden sizi söküp atacağım, adıma kutsal kıldığım bu tapınağı terk edeceğim; İsrail bütün uluslar arasında aşağılanıp alay konusu olacak.
8 Bu gösterişli tapınağın önünden geçenler, hayret ve dehşet içinde, ‹RAB bu ülkeyi ve tapınağı neden bu duruma getirdi?› diye soracaklar.
9 Ve, diyecekler ki, ‹İsrail halkı, atalarını Mısırdan çıkaran Tanrıları RABbi terk etti; başka ilahların ardından gitti, onlara tapıp kulluk etti. RAB bu yüzden bütün bu kötülükleri başlarına getirdi.› ››
10 Süleyman iki yapıyı -RABbin Tapınağıyla kendi sarayını- yirmi yılda bitirdi.
11 Bu yapılar için istediği sedir ve çam ağaçlarıyla altını sağlayan Sur Kralı Hirama Celile bölgesinde yirmi kent verdi.
12 Hiram gidip Süleymanın kendisine verdiği kentleri görünce onları beğenmedi.
13 Süleymana, ‹‹Bunlar mı bana verdiğin kentler, kardeşim!›› dedi. Bu yüzden o bölge bugün de ‹‹Kavul›› diye bilinir.
14 Oysa Hiram, Kral Süleymana yüz yirmi talant altın göndermişti.
15 Kral Süleyman RABbin Tapınağını, kendi sarayını, Milloyu ve Yeruşalimin surlarını yaptırmak; ayrıca Hasor, Megiddo ve Gezer kentlerini onarıp güçlendirmek amacıyla angaryacıları toplamıştı.
16 Mısır Firavunu gidip Gezeri ele geçirmiş ve ateşe vermişti. Orada yaşayan Kenanlıları öldürerek kenti Süleymanla evlenen kızına armağan etmişti.
17 Süleyman Gezeri, Aşağı Beythoronu,
18 Baalatı ve kırsal bir bölgede bulunan Tamarla birlikte
19 bütün ambarlı kentleri, ayrıca savaş arabalarıyla atların bulunduğu kentleri de onarıp güçlendirdi. Böylece Yeruşalimde, Lübnanda, yönetimi altındaki bütün topraklarda her istediğini yaptırmış oldu.
20 İsrail halkından olmayan Amorlular, Hititler, Perizliler, Hivliler ve Yevuslulardan artakalanlara gelince,
21 Süleyman İsrail halkının tamamen yok edemediği bu insanların soyundan gelip ülkede kalanları angaryaya koştu. Bu durum bugün de sürüyor.
22 Ancak Süleyman İsrail halkından hiç kimseye kölelik yaptırmadı. Onlar savaşçı, görevli, komutan, subay, savaş arabalarıyla atlıların komutanı olarak görev yaptılar.
23 Süleymanın yapılan işlerin başında duran ve çalışanları denetleyen beş yüz elli görevlisi vardı.
24 Firavunun kızı, Davut Kentinden Süleymanın kendisi için yaptırdığı saraya taşındıktan sonra, Süleyman Milloyu yaptırdı.
25 Süleyman RAB için yaptırdığı sunakta yılda üç kez yakmalık sunular ve esenlik sunuları sunardı. Ayrıca RABbin önündeki sunağın üstünde buhur da yakardı. Böylece Süleyman tapınağın yapımını tamamlamış oldu.
26 Kral Süleyman Edomluların ülkesinde, Kızıldeniz kıyısında Eylat yakınlarındaki Esyon-Geverde gemiler yaptırdı.
27 Hiram denizi bilen gemicilerini Süleymanın adamlarıyla birlikte Ofire gönderdi.
28 Ofir’e giden bu gemiciler, Kral Süleyman’a 420 talant altın getirdiler.

1. Baker’s Bible Atlas, s.309.