1 Samuel 7

7:1-6   Sandık, yirmi yıl süreyle kalacağı, Kiryat-Yearim’deki Avinadav’ın evine getirildi. Sonra Samuel öne çıktı ve halkı, Tanrı kendilerini Filistliler’in zulmünden kurtarsın diye Rab’be dönmeleri için ısrar etti. Putlar atıldı ve ulus Mispa’da Samuel’in yanında toplandı. Oruç tuttular ve Yahve’nin önünde tövbe ettiler. Tövbe ettiklerini, kuyudan su çekip bu suyu Rab’bin önüne dökme eylemiyle belirttiler.

7:7-14   İsrailliler’in Mispa’da olduğunu duyan ve ayaklanmaya hazırlandıklarını sanan Filistliler saldırdılar. Savaşa hazır olmayan İbraniler dehşete düştüler. Kendileri için aracılık etmesi için Samuel’e yalvardılar. O da yakmalık bir sunu sundu ve dua etti (Bu, Levililer’in yapabileceği bir uygulamaya benzemektedir – 1Ta.23:26-31). Bunun üzerine Tanrı, korkunç bir sesle gürleyerek onları şaşkına çevirdi ve İsrailliler’in önünde bozguna uğradılar. Duyduğu şükranı belirtmek için Samuel bir taşı anıt olarak dikti ve ona “Even-Ezer” (Yardım taşı) adını verdi. 13. ayet, yalnızca geçici bir zafere işaret eder. Bu, ayetin son kısmından ve 9:16. ayetten anlaşılmaktadır. O sırada bazı topraklar da ele geçirildi ve İsrail bir süre için komşularıyla barış içinde yaşamanın tadını çıkardı.

7:15-17   Bu olaydan sonra Samuel, İsrail’in kentlerini dolaştı ve Rab’bin yasasına uygun adil bir hakim olarak ülkeyi yönetti. Babasının evi olan Rama’da yaşadı ve orada bir sunak yaptı. Neden Rab’bin Nov’daki sunağına geri dönmediği ya da sandığın Avinadav’ın evinde kalmasına izin verdiği açıklanmamıştır. Ancak o günlerde kargaşa hakimdi. Tanrı’nın tasarısına uymamasına rağmen, O’nun izin verdiği pek çok şey uygulandı.

7. bölüm yenilenme konusunu işleyen bir derstir. Tanrı, Samuel adında bir adamı, halkı tövbeye, itirafa ve temizlenmeye çağırması için gönderdi. Aracılık, bir kuzunun kanıyla yapıldı (Golgota’daki Kuzu’nun bir örneği). Sonra ise zafer gerçekleşti. Bunlar hem bireyi, hem de ulusu yenilenmeye götüren adımlardır.

 

Kutsal Kitap

1 Bunun üzerine Kiryat-Yearim halkı varıp RABbin Sandığını aldı. Onu Avinadavın tepedeki evine götürdüler. RABbin Antlaşma Sandığına bakması için Avinadav oğlu Elazarı görevlendirdiler.
2 Sandık uzun bir süre, yirmi yıl boyunca Kiryat-Yearimde kaldı. Bu arada bütün İsrail halkı RABbin özlemini çekti.
3 Samuel İsrail halkına şöyle dedi: ‹‹Eğer bütün yüreğinizle RABbe dönmeye istekliyseniz, yabancı ilahları ve Aştoretin putlarını aranızdan kaldırın. Kendinizi RABbe adayıp yalnız Ona kulluk edin. RAB de sizi Filistlilerin elinden kurtaracaktır.››
4 Bunun üzerine İsrailliler Baalın ve Aştoretin putlarını atıp yalnızca RABbe kulluk etmeye başladılar.
5 O zaman Samuel, ‹‹Bütün İsrail halkını Mispada toplayın, ben de sizin için RABbe yakaracağım›› dedi.
6 Mispada toplanan İsrailliler kuyudan su çekip RABbin önüne döktüler. O gün oruç tuttular ve, ‹‹RABbe karşı günah işledik›› dediler. Samuel Mispada İsrail halkına önderlik etti.
7 Filistliler İsrail halkının Mispada toplandığını duydular. Filist beyleri İsraillilere karşı savaşmaya çıktılar. İsrailliler bunu duyunca Filistlilerden korktular.
8 Samuele, ‹‹Bizi Filistlilerin elinden kurtarması için Tanrımız RABbe yakarmayı bırakma›› dediler.
9 Bunun üzerine Samuel bir süt kuzusu alıp RABbe tümüyle yakmalık sunu olarak sundu ve İsrailliler adına RABbe yakardı. RAB de ona karşılık verdi.
10 Samuel yakmalık sunuyu sunarken, Filistliler, İsraillilere saldırmak üzere yaklaşmışlardı. Ama RAB o an korkunç bir sesle gürleyerek Filistlileri öyle şaşkına çevirdi ki, İsraillilerin önünde bozguna uğradılar.
11 Mispadan çıkan İsrailliler Filistlileri Beytkarın altına kadar kovalayıp öldürdüler.
12 Samuel bir taş alıp Mispa ile Şen arasına dikti. ‹‹RAB buraya kadar bize yardım etmiştir›› diyerek taşa Even-Ezer adını verdi.
13 Yenilgiye uğrayan Filistliler bir daha İsrail topraklarına saldırmadılar. Samuel yaşadığı sürece RAB Filistlilerin saldırmasını engelledi.
14 Ekrondan Gata kadar Filistlilerin ele geçirdiği kentler İsraile geri verildi. Bunun yanısıra İsrailin sınır toprakları da Filistlilerin elinden kurtarıldı. İsraillilerle Amorlular arasında ise barış vardı.
15 Samuel yaşadığı sürece İsraile önderlik yaptı.
16 Her yıl gidip Beyteli, Gilgalı, Mispayı dolaşır, bu kentlerden İsraili yönetirdi.
17 Sonra Rama’daki evine döner, İsrail’i oradan yönetirdi. Orada RAB’be bir sunak yaptı.