1 Tarihler 28

G. Davut’un Son Günleri (28, 29. Bölümler)

28:1-8   Davut, Yeruşalim’deki çeşitli bölüklerin ve oymak başlarının tüm önderlerini Yeruşalim’de topladı. Kendilerine bir kez daha Rab için tapınak yapma arzusunu açıkladı ve bunu yapmasına neden izin verilmediğini anlattı. Ancak Davut seçilmiş biriydi ve İsrail’e kral olarak atanmıştı. Oğlu Süleyman da kendisinden sonra tahta geçmek için seçilmişti. Davut’un tahtı Tanrı tarafından sağlandığından, halk Davut aracılığıyla olduğu gibi, Süleyman aracılığıyla da Rab’be itaat etmeliydi.

28:9,10   Davut bundan sonra oğluna hitap etti. 9. ayette bir buyruk, bir vaat ve bir uyarı bulunur. Buyruk şöyledir: “Sen, ey oğlum Süleyman, babanın Tanrısı’nı tanı. Bütün yüreğinle ve istekle O’na kulluk et.” Vaat: “Eğer O’na yönelirsen, kendisini sana buldurur.” Uyarı: “Ama O’nu bırakırsan, seni sonsuza dek reddeder.” Rab, tapınağı yapması için Süleyman’ı seçtiğinden, Süleyman yürekli olup işe başlamalıydı.

28:11-19   Ama kendisinden önceki Musa gibi Süleyman da Kutsal Ruh’un (belki de bir görümde) verdiği örneğe göre tapınağı kurmak zorundaydı. İnsanın hayal gücüne ya da yaratıcılığına yer yoktu, çünkü tapınak Mesih’i simgeliyordu. Davut, Süleyman’a Kutsal Ruh’un esinlemesiyle bildirilmiş planlar verdi. Hatta mobilyaların her parçası için kullanılmak üzere ham malzemeleri tarttı (daha fazla ayrıntıyı 2.Tarihler 2-4. bölümlerde bulacaksınız). Unger’e göre araba, yani Rab’bin Antlaşma Sandığı’na kanatlarını yayarak onu örten altın keruvlar (18. ayet) büyük olasılıkla şu anlama gelir: “Tanrı’nın üzerinde taht kurduğu araba olan Keruv.” 1

28:20-21   Artık tasarılar Süleyman’ın elindeydi; malzemeler toplanmıştı ve tapınak hizmetkârları olan Levililer’in tüm görevleri bildirilmişti. Tanrı Süleyman’la birlikteydi ve onu terk etmeyecekti; bundan dolayı babası ona “güçlü olmasını ve işe başlamasını” ısrarla söyledi.

 

Kutsal Kitap

1 Davut İsraildeki bütün yöneticilerin -oymak başlarının, kralın hizmetindeki birlik komutanlarının, binbaşıların, yüzbaşıların, kralla oğullarına ait servetten ve sürüden sorumlu kişilerin, saray görevlilerinin, bütün güçlü adamların ve yiğit savaşçıların- Yeruşalimde toplanmasını buyurdu.
2 Kral Davut ayağa kalkıp onlara şöyle dedi: ‹‹Ey kardeşlerim ve halkım, beni dinleyin! RABbin Antlaşma Sandığı, Tanrımızın ayak basamağı için kalıcı bir yer yapmak istedim. Konutun yapımı için hazırlık yaptım.
3 Ama Tanrı bana, ‹Adıma bir tapınak kurmayacaksın› dedi, ‹Çünkü sen savaşçı birisin, kan döktün.›
4 ‹‹İsrailin Tanrısı RAB, sonsuza dek İsrail Kralı olmam için bütün ailem arasından beni seçti. Önder olarak Yahudayı, Yahuda oymağından da babamın ailesini seçti. Babamın oğulları arasından beni bütün İsrailin kralı yapmayı uygun gördü.
5 Bütün oğullarım arasından -RAB bana birçok oğul verdi- İsrailde RABbin krallığının tahtına oturtmak için oğlum Süleymanı seçti.
6 RAB bana şöyle dedi: ‹Tapınağımı ve avlularımı yapacak olan oğlun Süleymandır. Onu kendime oğul seçtim. Ben de ona baba olacağım.
7 Bugün yaptığı gibi buyruklarıma, ilkelerime dikkatle uyarsa, krallığını sonsuza dek sürdüreceğim.›
8 ‹‹Şimdi, Tanrımızın önünde, RABbin topluluğu olan bütün İsrailin gözü önünde size sesleniyorum: Tanrınız RABbin bütün buyruklarına uymaya dikkat edin ki, bu verimli ülkeyi mülk edinip sonsuza dek çocuklarınıza miras olarak veresiniz.
9 ‹‹Sen, ey oğlum Süleyman, babanın Tanrısını tanı. Bütün yüreğinle ve istekle Ona kulluk et. Çünkü RAB her yüreği araştırır, her düşüncenin ardındaki amacı saptar. Eğer Ona yönelirsen, kendisini sana buldurur. Ama Onu bırakırsan, seni sonsuza dek reddeder.
10 Şimdi dinle! Tapınağı yapmak için RAB seni seçti. Yürekli ol, işe başla!››
11 Davut tapınağa ait eyvanın, binaların -hazine odalarının, yukarıyla iç odaların ve Bağışlanma Kapağının bulunduğu yerin- tasarılarını oğlu Süleymana verdi.
12 Ruh aracılığıyla kendisine açıklanan bütün tasarıları verdi: RABbin Tapınağının avlularıyla çevredeki bütün odaların, Tanrının Tapınağının hazinelerinin, adanmış armağanların konulacağı yerlerin ölçülerini verdi.
13 Kâhinlerle Levililerin bölüklerine ilişkin kuralları, RABbin Tapınağındaki hizmet ve hizmette kullanılan bütün eşyalarla ilgili ilkeleri,
14 değişik hizmetlerde kullanılan altın eşyalar için saptanan altın miktarını, değişik hizmetlerde kullanılan gümüş eşyalar için saptanan gümüş miktarını,
15 altın kandilliklerle kandiller -her bir altın kandillikle kandil- için saptanan altını, her kandilliğin kullanış biçimine göre gümüş kandilliklerle kandiller için saptanan gümüşü,
16 adak ekmeklerinin dizildiği masalar için belirlenen altını, gümüş masalar için gümüşü,
17 büyük çatallar, çanaklar ve testiler için belirlenen saf altını, her altın tas için saptanan altını, her gümüş tas için saptanan gümüşü,
18 buhur sunağı için saptanan saf altın miktarını bildirdi. Davut arabanın -RABbin Antlaşma Sandığına kanatlarını yayarak onu örten altın Keruvların- tasarısını da verdi.
19 ‹‹Bütün bunlar RABbin eli üzerimde olduğu için bana bildirildi›› dedi, ‹‹Ben de tasarının bütün ayrıntılarını yazılı olarak veriyorum.››
20 Sonra oğlu Süleymana, ‹‹Güçlü ve yürekli ol!›› dedi, ‹‹İşe giriş. Korkma, yılma. Çünkü benim Tanrım, RAB Tanrı seninledir. RABbin Tapınağının bütün yapım işleri bitinceye dek seni başarısızlığa uğratmayacak, seni bırakmayacaktır.
21 Tanrı’nın Tapınağı’nın yapım işleri için kâhinlerle Levililer’in bölükleri burada hazır bekliyor. Her tür yapım işinde usta ve istekli adamlar sana yardım edecek. Önderler de bütün halk da senin buyruklarını bekliyor.››

1. Merrill F. Unger, Unger’s Bible Dictionary, s.199.