1 Tarihler 8

11. Benyamin (8. Bölüm)

8:1-28   Benyamin, Yahuda, Şimon ve Levi oymaklarının bazıları Babil’e sürgüne götürülen Güney Krallığı’nı oluştururlar. Nehemya’nın yönetiminde Yahuda’ya geri dönmüş olan İsrailliler’in çoğu bu oymaklara aitti; bundan dolayı bu soylarda kendilerine daha geniş yer ayrılmıştır.

Benyaminoğulları’ndan bu bölümde, 7:6-12’de yazılanlardan daha çok söz edilir. Yaratılış 46:21 ve Sayılar 26:38-41’de verilen bu iki liste karşılaştırıldığında, aşağıda sıralanan ilkeler, farklılık gibi gözüken noktaları anlamamıza yardımcı olurlar.

  1. Bazı erkekler birden fazla ada sahiptiler.
  2. Bazı adların yazılışı zaman içinde değişti.
  3. Bazı adlar yazılmayarak atlandı, çünkü erkekler erken yaşta ya da çocuk sahibi olamadan öldüler.
  4. Oğul (ben) olarak çevrilen sözcük oğul, torun ya da büyük torun anlamına da gelebilir.
  5. Bazı adlar, kitabın yazarının amacına hizmet etmediklerinden, yazılmamıştır.

8:29-40   Benyaminoğulları’ndan Saul, İsrail’in ilk kralıydı. Saul’un soyu, burada ve 9:35-44’te verilmiştir. Burada yalnızca Davut’un dostu olan oğlu Yonatan’ın ataları belirtilmiştir. Merib-Baal (34. ayet), Mefiboşet’in diğer adıdır. 1

Dan ve Zevulun’un soyları belirtilmemiştir. (Dan oymağı Kutsal Kitap’ın diğer bölümlerinde de yer almaz – bu dikkat çekicidir; Va.7).

 

Kutsal Kitap

1 Benyaminin ilk oğlu Bala,
İkinci oğlu Aşbel,
Üçüncü oğlu Ahrah,
2 Dördüncü oğlu Noha,
Beşinci oğlu Rafaydı.
3 Balanın oğulları: Addar, Gera, Avihut,
4 Avişua, Naaman, Ahoah,
5 Gera, Şefufan, Huram.
6 Ehutoğulları Gevada yaşayan ailelerin başlarıydı. Oradan Manahata sürüldüler. Adları şunlardır:
7 Naaman, Ahiya ve onları sürgüne gönderen Gera. Gera Uzzayla Ahihutun babasıydı.
8 Şaharayim, karıları Huşimle Baarayı boşadıktan sonra, Moav kırında çocuk sahibi oldu.
9 Yeni karısı Hodeşten doğan oğulları şunlardır: Yovav, Sivya, Meşa, Malkam,
10 Yeus, Sakeya, Mirma. Bunlar Şaharayimin oğullarıydı. Hepsi de boy başlarıydı.
11 Şaharayimin karısı Huşimden de Avituv ve Elpaal adında iki oğlu vardı.
12-13 Elpaalın oğulları: Ever, Mişam, Ono ve Lod kentleriyle çevrelerindeki köyleri yeniden kuran Şemet, Beria, Şema. Beriayla Şema Ayalonda yaşayan halkın boy başlarıydı. Bunlar Gatta yaşayan halkı sürdüler.
14 Ahyo, Şaşak, Yeremot,
15 Zevadya, Arat, Eder,
16 Mikael, Yişpa ve Yoha Berianın oğullarıydı.
17 Zevadya, Meşullam, Hizki, Hever,
18 Yişmeray, Yizliya ve Yovav Elpaalın oğullarıydı.
19 Yakim, Zikri, Zavdi,
20 Elienay, Silletay, Eliel,
21 Adaya, Beraya ve Şimrat Şiminin oğullarıydı.
22 Şaşakın oğulları: Yişpan, Ever, Eliel,
23 Avdon, Zikri, Hanan,
24 Hananya, Elam, Antotiya,
25 Yifdeya, Penuel.
26 Yerohamın oğulları: Şamşeray, Şeharya, Atalya,
27 Yaareşya, Eliya, Zikri.
28 Bunların hepsi soy kütüğüne göre boy başları ve önderlerdi. Yeruşalimde yaşadılar.
29 Givonun kurucusu Yeielfö Givonda yaşadı. Karısının adı Maakaydı.
30 Yeielin ilk oğlu Avdondu. Öbürleri şunlardı: Sur, Kiş, Baal, Ner, Nadav,
31 Gedor, Ahyo, Zeker
32 ve Şimanın babası Miklot. Bunlar Yeruşalimdeki akrabalarının yanında yaşarlardı.
33 Ner Kişin, Kiş Saulun babasıydı.
Saul Yonatan, Malkişua, Avinadav ve Eşbaalın babasıydı.
34 Yonatan Merib-Baalın, Merib-Baal Mikanın babasıydı.
35 Mikanın oğulları: Piton, Melek, Tarea, Ahaz.
36 Ahaz Yehoaddanın babasıydı.
Yehoadda Alemet, Azmavet, Zimrinin,
Zimri Mosanın,
37 Mosa Bineanın,
Binea Rafanın,
Rafa Elasanın,
Elasa da Aselin babasıydı. geçmemektedir (bkz. 9:35). 9:36).
38 Aselin altı oğlu vardı. Adları şöyledir: Azrikam, Bokeru, İsmail, Şearya, Ovadya, Hanan. Bütün bunlar Aselin oğullarıydı.
39 Aselin kardeşi Esekin oğulları: İlk oğlu Ulam, ikincisi Yeuş, üçüncüsü Elifelet.
40 Ulamoğulları ok atmakta usta, yiğit savaşçılardı. Ulam’ın birçok oğlu, torunu vardı. Sayıları yüz elli kişiydi. Hepsi Benyamin soyundandı.

1. Boşet’in anlamı “utanç”tır. Burada adanmış Yahudiler, putperest bir ilahın adını (Baal) söylemektense, putperestliğe hakaret anlamına gelen bu sözcüğü söyle­meyi tercih.