2 Krallar 16

T. Yahuda Kralı Ahaz (16. Bölüm)

 Yotam oğlu Ahaz yirmi yıl Yahuda’da krallık yaptı (İ.Ö. 735 – 716/715; 2Ta.28).

16:1-4   Ahaz, yaklaşık on iki yıl süreyle babasıyla birlikte krallık yaptı. Ahaz ismi, Yehoahaz isminin kısaltılmışıdır. Asur yazıtlarında adı geçen krallar arasında ikisinden sonuncusudur. “Yeho” ön eki, Yahve anlamına gelir ve hiç kuşkusuz Kutsal Ruh bilerek bu ön eki atlamıştır, çünkü Ahaz bir sapkındı. Diğer putperest İsrail krallarının izinden yürüdü, hatta oğlunu ateşte kurban bile etti. Molek’e tapınanlar, çocuklarını pirinç putun ateşte kızarmış kollarından geçirmekle onları kötülükten temizlediklerine ve Tanrı’ya adadıklarına inanırlardı. Bazen çocuklar öldürülür, sonra da yakılırlardı (Yer.7:31; Hez.16:21).

16:5-9   Aram ve İsrail, Asur’a karşı Yahuda’yı kendileriyle birleşmek için zorlamak ve Yahuda tahtına köle bir kral oturtmak amacıyla (Yşa.7:6), Yeruşalim’e saldırmak için birleştiler. Aynı tarihlerde Aram Kralı, Eylan’ı geri aldı ve oraya Edomlular’ı yerleştirdi. Büyük sıkıntı içindeki Ahaz,Asur’dan yardım istedi ve habercisini tapınak ve saraydan aldığı gümüş ve altın hazinelerle Asur’a gönderdi. Tiglat-Pileser Şam’ı ele geçirdi ve Aram Kralı’nı öldürerek bu isteğe olumlu karşılık verdi. Bu, Yeşaya’nın peygamberliğinin gerçekleşmesiydi. Ama Tanrı, Asurlular’ı Yahuda için bir lanet yapacaktı (Yşa.7:17-25).

16:10-16   Ahaz, Tiglat-Pileser’i ziyaret etmek için Şam’a giderken putperest sunağını gördü ve aynısından Yeruşalim’e de yaptırmaya karar verdi. Bu nedenle bunun bir örneğini Kâhin Uriya’ya gönderdi. Uriya, Kral Ahaz geri dönmeden sunağı yaptırdı. Ahaz yeni sunağında (günah sunusu dışında) çeşitli sunular sundu. Uriya’ya bundan böyle tunç sunağı değil, bu sunağı kullanmasını buyurdu. 15. ayetteki son cümle, Ahaz’ın tunç sunağı geleceği bilmek için kullanmak istediğini ima eder. Yine de bu ifade şöyle de anlaşılabilir. “Tunç sunağa gelince, onu hangi amaçla kullanacağımı ben bilirim.”1 Kâhin Uriya, Kral Ahaz’ı korkusuzca azarlamak yerine, ona itaat etti. Uriya’dan Yeşaya 8:2’de beğeniyle söz edilir. Ama bu, Yeruşalim’e düzenlenen saldırıdan önceydi. Ahaz’ın bu kötü isteğine razı olarak sunağı yapması, daha sonraki bir tarihe rastlar.

16:17-20   Ahaz, tapınak bölgesinden bazı eşyaları çıkarttı. Belki de Asur Kralı’nın Yeruşalim’i ele geçirdiği taktirde onları götüreceğinden korkuyordu. Bazıları ise, onun bunu haraç ödemek için yaptığını düşünürler. 2.Tarihler 28:24, Ahaz’ın krallığının son dönemlerinde tapınağın kapılarının nasıl kapandığını anlatır. Kendisinden önceki sapkın krallar gibi, Ahaz da kraliyet mezarlarına gömülmedi (2Ta.28:27), Davut Kenti’ndeki atalarının yanına gömüldü.

 

Kutsal Kitap

1 İsrail Kralı Remalya oğlu Pekahın krallığının on yedinci yılında Yotam oğlu Ahaz Yahuda Kralı oldu.
2 Ahaz yirmi yaşında kral oldu ve Yeruşalimde on altı yıl krallık yaptı. Tanrısı RABbin gözünde doğru olanı yapan atası Davut gibi davranmadı.
3 İsrail krallarının yolunu izledi; hatta RABbin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak oğlunu ateşte kurban etti.
4 Puta tapılan yerlerde, tepelerde, bol yapraklı her ağacın altında kurban kesip buhur yaktı.
5 Aram Kralı Resinle İsrail Kralı Remalya oğlu Pekah Yeruşalime yürüdüler. Kenti kuşattılarsa da Ahazı yenemediler.
6 O sırada Aram Kralı Resin Eylatı geri alıp Yahudalıları oradan sürdü. Edomlular Eylata yerleşti. Bugün de orada yaşıyorlar.
7 Ahaz, Asur Kralı Tiglat-Pilesere: ‹‹Senin kulun kölenim; gel, bana saldıran Aram ve İsrail krallarının elinden beni kurtar›› diye ulaklar gönderdi.
8 RABbin Tapınağında ve sarayın hazinelerinde bulunan altın ve gümüşü armağan olarak Asur Kralına gönderdi.
9 Asur Kralı Ahazın isteğini olumlu karşıladı, saldırıp Şamı ele geçirdi. Kent halkını Kîre sürüp Resini öldürdü.
10 Kral Ahaz, Asur Kralı Tiglat-Pileseri karşılamak için Şama gittiğinde, oradaki sunağı gördü. Aynısını yaptırmak için sunağın bütün ayrıntılarını gösteren bir planı ve maketi Kâhin Uriyaya gönderdi.
11 Kâhin Uriya, Kral Ahaz Şamdan dönünceye kadar, onun göndermiş olduğu maketin tıpkısı bir sunak yaptı.
12 Kral Şamdan dönünce sunağı gördü, yaklaşıp üzerinde sunular sundu.
13 Yakmalık sunuları ve tahıl sunularını sundu, dökmelik sunuyu boşalttı, esenlik sunusunun kanını sunağın üzerine döktü.
14 RABbin huzurundaki tunç sunağı tapınağın önünden, yeni sunakla tapınağın arasındaki yerinden getirtip yeni sunağın kuzeyine yerleştirdi.
15 Kral Ahaz Kâhin Uriyaya şu buyrukları verdi: ‹‹Sabahın yakmalık sunusuyla akşamın tahıl sunusunu, kralın yakmalık ve tahıl sunusunu, ayrıca ülke halkının yakmalık, tahıl ve dökmelik sunularını bu büyük sunağın üzerinde sun; yakmalık sunuların ve kurbanların kanını onun üzerine dök. Ama tunç sunağı geleceği bilmek için kendim kullanacağım.››
16 Kâhin Uriya Kral Ahazın bütün buyruklarını yerine getirdi.
17 Kral Ahaz tapınaktaki kazanların üzerine oturduğu ayaklıkların yan aynalıklarını söküp kazanları kaldırdı. Havuzu tunç boğaların üzerinden indirip taş bir döşeme üzerine yerleştirdi.
18 Asur Kralını hoşnut etmek için RABbin Tapınağına konan kral kürsüsünün setini kaldırıp kralın tapınağa girmek için kullandığı özel kapıyı kapattı. seti››, Masoretik metin ‹‹Şabat günleri RABbin Tapınağına gitmek için kullanılan üstü kapalı yol.››
19 Ahazın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.
20 Ahaz ölüp atalarına kavuşunca, Davut Kenti’nde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Hizkiya kral oldu.

1. F. C. Cook. Barnes’ Notes on the Old and New Testaments, I Samuel—Esther, s.273.