2 Tarihler 11

III. YAHUDA KRALLIĞI (11:1 – 36:19)

A. Kral Rehavam (11, 12. Bölümler)

11:1-4   Rehavam Yeruşalim’e döndüğünde, Rab Peygamber Şemaya aracılığıyla savaşı engellemek istedi. Rehavam’a durumu kabullenmesini söyledi. Çünkü bu olayı Rab düzenlemişti. Daha önce bilge öğüte kulak vermeyen Rehavam bu kez öğüdü dinledi. İki krallık arasında sürekli çekişme vardı (12:15), ama savaş çıkması önlendi. “Yahuda ve Benyamin bölgesinde yaşayan bütün İsrailliler” (3. ayet) ifadesi, güneydeki krallıkta Davut’un hanedanlığına sadık kalan herkesi belirtiyordu.

11:5-12   Kralın zamanının çoğu Yahuda için savunma kentleri bina etmekle geçti. Surları güçlendirilen Yeruşalim’in güneyindeki kentler, kralın Mısır saldırılarından korktuğunu gösteriyordu.

11:13-17   Bu arada Yarovam, Kuzey Krallığı’nı büyük bir putperestliğin içine attı (1Kr.12) ve Rab’be sadık olan kâhinlerin ve Levililer’in Yahuda’ya kaçmalarına neden oldu. Onları, yürekleri Tanrı’ya ait olan pek çok kişi izledi ve bu şekilde Rehavam’ın krallığı güçlendi. Yeruşalim’e gelmeleri onlara çok şeye mal olmuştu, çünkü otlaklarını, mallarını ve dostlarını bırakmışlardı.

11:18-23   Rehavam, sayıları babasının karılarından az da olsa, çok eşli bir kraldı. On sekiz karısı, altmış cariyesi, yirmi sekiz oğlu ve altmış kızı vardı. Adları geçen eşleri putperest kadınlardan olmayıp kraliyet ailesinden gelen İsrailliler’di.

 

Kutsal Kitap

1 Rehavam Yeruşalime varınca, İsraillilerle savaşıp onları yeniden egemenliği altına almak amacıyla Yahuda ve Benyamin oymaklarından yüz seksen bin seçkin savaşçı topladı.
2 Bu arada RAB, Tanrı adamı Şemayaya şöyle seslendi:
3 ‹‹Süleyman oğlu Yahuda Kralı Rehavama, Yahuda ve Benyamin bölgesinde yaşayan bütün İsraillilere şunu söyle:
4 ‹RAB diyor ki, İsrailli kardeşlerinize saldırmayın, onlarla savaşmayın. Herkes evine dönsün! Çünkü bu olayı ben düzenledim.› ›› RABbin bu sözlerini duyan halk Yarovama karşı savaşmaktan vazgeçti.
5 Rehavam Yeruşalimde yaşadı ve savunma amacıyla Yahudadaki şu kentleri onardı:
6 Beytlehem, Etam, Tekoa,
7 Beytsur, Soko, Adullam,
8 Gat, Mareşa, Zif,
9 Adorayim, Lakiş, Azeka,
10 Sora, Ayalon, Hevron. Bunlar Yahuda ve Benyamin bölgesinde surlu kentlerdi.
11 Rehavam bu kentlerin surlarını güçlendirerek buralara komutanlar atadı; yiyecek, zeytinyağı, şarap depoladı.
12 Her kent için kalkanlar, mızraklar sağladı. Kentleri iyice güçlendirdi. Böylece Yahuda ve Benyamin bölgeleri onun denetimi altında kaldı.
13 İsrailin her bölgesinden kâhinlerle Levililer Rehavamdan yana geçtiler.
14 Levililer otlaklarını, mallarını bırakıp Yahuda ve Yeruşalime gelmişlerdi. Çünkü Yarovamla oğulları onları RABbin kâhinliğinden uzaklaştırmıştı.
15 Yarovam tapınma yerleri ve yaptırdığı teke ve buzağı biçimindeki putlar için kâhinler atamıştı.
16 İsrailin her oymağından RABbe, İsrailin Tanrısına yönelmeye yürekten kararlı olanlar ise, atalarının Tanrısı RABbe kurban sunmak için kâhinlerle Levililerin ardından Yeruşalime geldiler.
17 Üç yıl Davutla Süleymanın izinde yürüyen bu kişiler, Süleyman oğlu Rehavamı destekleyerek Yahuda Krallığını güçlendirdiler.
18 Rehavam Davut oğlu Yerimotun kızı Mahalatla evlendi. Mahalatın annesi Avihayil, İşay oğlu Eliavın kızıydı.
19 Mahalat Rehavama şu oğulları doğurdu: Yeuş, Şemarya, Zaham.
20 Rehavam Mahalattan sonra Avşalomun kızı Maaka ile evlendi. Maaka ona Aviyayı, Attayı, Zizayı, Şelomiti doğurdu.
21 Rehavam Avşalomun kızı Maakayı öbür eşleriyle cariyelerinin hepsinden daha çok severdi. Rehavamın on sekiz karısı, altmış cariyesi vardı. Bunlardan yirmi sekiz erkek, altmış kız çocuğu oldu.
22 Rehavam Maakadan doğan Aviyayı kral yapmak amacıyla onu kardeşleri arasında önder ve tahta geçecek aday atadı.
23 Bilgece davranarak oğullarının bazılarını Yahuda ve Benyamin topraklarına, surlu kentlere dağıttı. Onlara bol yiyecek sağladı ve birçok kadınla evlendirdi.