2 Tarihler 17

Ç. Kral Yehoşafat (17-20. Bölümler)

17:1-5   Yehoşafat, babasının ardından kral oldu ve yirmi beş yıl krallık yaptı (20:31). Yehoşafat’a, 2.Tarihler’de (17-20. bölümler), Krallar’dakinden daha fazla yer ayrılmıştır. 17. bölümdeki bilginin 1.Krallar’da benzeri yoktur.

Yehoşafat tahta çıktıktan sonra krallığını İsrail’e karşı güçlendirdi. Ama başarılı egemenliğinin ardındaki sır, Davut’un yaptığı gibi Rab’bi izliyor olmasıydı. Krallardan söz edilirken, sürekli Davut’un davranışlarının ölçü alınması ilginçtir. Davut’un örneğine uygun davrandıklarında refah içinde yaşıyor ve bereketleniyorlardı. Aksini yaptıklarında ise başarısız oluyorlardı. Ülke Yehoşafat’ın önderliğinde esenlik içinde yaşadı ve düşmanları haraç ödediler (10-12. ayetler).

17:6-9   Yehoşafat Tanrı’nın sözüne büyük önem verirdi. Tanrı’nın yollarını izlemekte gayretliydi ve O’nun sözüne uymaktan zevk alırdı. Tüm bunları aynı zamanda krallığının kuralları haline getirdi. Önderleri, Levililer’i ve kâhinleri, Rab’bin yollarını halka öğretmek için özel görevlerle atadı. Böylece, Rab’bin Yasa’nın Tekrarı 6:6’daki buyruklarına itaat etmiş oldu.

17:10-19   Rab’bin bereketlediği Yehoşafat, giderek güçlendi. Ordusu çok büyüktü! Rehavam’ın altmış yıl kadar önce yüz seksen bin adamı vardı. Şimdi Yahuda’nın yedek askerlerinin sayısı, surlu kentlere yerleştirilen askerlerin dışında bir milyon yüz altmış bini buluyordu. Bu adamların çoğu hiç kuşkusuz İsrail’in safına geçmişlerdi, çünkü Rab’bin Yahuda’yla birlikte olduğunu anlamışlardı. 18. bölümde de göreceğiniz gibi, Yehoşafat’ın insan gücünü daha bilgece kullanmayışı, iyi olmayan sonuçlarla karşılaşmasına neden olmuştur.

 

Kutsal Kitap

1 Asanın yerine oğlu Yehoşafat kral oldu. Yehoşafat İsraile karşı krallığını pekiştirdi.
2 Yahudanın bütün surlu kentlerine askeri birlikler yerleştirdi; Yahudaya ve babası Asanın ele geçirmiş olduğu Efrayim kentlerine de asker yerleştirdi.
3 RAB Yehoşafatlaydı. Çünkü Yehoşafat atası Davutun başlangıçtaki yollarını izledi; Baallara yöneleceğine,
4 babasının Tanrısına yöneldi; İsrail halkının yaptıklarına değil, Tanrının buyruklarına uydu.
5 RAB onun yönetimi altındaki krallığı pekiştirdi. Bütün Yahudalılar ona armağanlar getirdi. Böylece Yehoşafat büyük zenginliğe ve onura kavuştu.
6 Yüreği RABde cesaret buldu, puta tapılan yerleri ve Aşera putlarını Yahudadan kaldırdı.
7 Yehoşafat krallığının üçüncü yılında halka öğretmek amacıyla görevlilerinden Ben-Hayili, Ovadyayı, Zekeriyayı, Netaneli, Mikayayı Yahuda kentlerine gönderdi.
8 Onlarla birlikte şu Levilileri de gönderdi: Şemaya, Netanya, Zevadya, Asahel, Şemiramot, Yehonatan, Adoniya, Toviya, Tov-Adoniya. Kâhinlerden Elişama ile Yehoramı gönderdi.
9 RABbin Yasa Kitabını yanlarına alıp Yahudada halka öğrettiler. Bütün Yahuda kentlerini dolaşarak halka ders verdiler.
10 Yahudayı çevreleyen ülkelerin krallıklarını RAB korkusu sardı. Bu yüzden Yehoşafata karşı savaşamadılar.
11 Bazı Filistliler Yehoşafata haraç olarak armağanlar ve gümüş verdiler. Araplar da ona davar getirdiler: Yedi bin yedi yüz koçla yedi bin yedi yüz teke.
12 Yehoşafat giderek güçlendi. Yahudada kaleler, ambarlı kentler yaptırdı.
13 Yahuda kentlerinde birçok işler yaptı. Yeruşalime deneyimli yiğit savaşçılar yerleştirdi.
14 Bunlar boylarına göre şöyle kaydedilmişlerdi: Yahudadan binbaşılar: Komutan Adna ve komutasında 300 000 yiğit asker;
15 Yanında Komutan Yehohanan ve komutasında 280 000 asker;
16 Onun yanında kendini RABbin hizmetine adayan Zikri oğlu Amatsya ve komutasında 200 000 yiğit asker.
17 Benyamin oymağından: Yiğit bir savaşçı olan Elyada ile komutasında yay ve kalkanla silahlanmış 200 000 asker;
18 Yanında Yehozavat ve komutasında savaşmak üzere donatılmış 180 000 asker.
19 Bunlar kralın surlu Yahuda kentlerine yerleştirdiği askerlerin yanısıra, ona hizmet ediyorlardı.