2 Tarihler 19

19:1-5   Hanani oğlu Bilici Yehu, Ahav’la işbirliği yaptığı için Yehoşafat’ı payladı. Yehoşafat’ın buna verdiği karşılık, hemen tövbe etmek oldu.

Yehoşafat’ın putperest Ahav’la ilişkisi, halkı için kötü bir örnek oldu. Bu nedenle kral, Rab’be dönmeleri için halkının arasında dolaştı. Aynı zamanda Musa’nın yasasıyla uyumlu bir adalet sistemi kurdu (Yas.16:18-20). Bu davranışı ve öğretmek amacıyla halka görevliler göndermesi (17:7-9), Yehoşafat’ın Kutsal Yazılar’a gösterdiği büyük saygıyı ortaya koyuyordu. Bu eylemleriyle aynı zamanda halkına duyduğu ilgiyi ve Rab’bin vekili olarak sadakatle davranma arzusunu gösteriyordu.

19:6-11   Kralın öğütleri Kutsal Yasa’dan alınmıştı (10. ayet). Yehoşafat, halkı arasında yargıç olarak görev yapanlara, Rab’bin yasalarını uygulamaları için kesin buyruk verdi. Tanrı’nın antlaşma halkını yargıladıklarından ve Tanrı tüm yapılanları izlediğinden, yargıçların Rab’den korkmaları ve buyruklarına “kulak vermeleri” gerekirdi. Yargıçlar aynı zamanda zor davaların görülebildiği başkent Yeruşalim’e atandılar. Başkâhin Amarya, Rab’be ilişkin konulardan, Yahuda oymağının önderi Zevadya ise krala ilişkin her konudan sorumluydular. Levililer de görevli olarak onlara yardımcı olacaktı.

 

Kutsal Kitap

1 Yahuda Kralı Yehoşafat ise Yeruşalimdeki sarayına güvenlik içinde döndü.
2 Hanani oğlu Bilici Yehu, Kral Yehoşafatı karşılamaya giderek ona şöyle dedi: ‹‹Kötülere yardım edip RABden nefret edenleri mi sevmen gerekir? Bunun için RABbin öfkesi senin üstünde olacak.
3 Ancak, bazı iyi yönlerin de var. Ülkeden Aşera putlarını kaldırıp attın ve yürekten Tanrıya yönelmeye karar verdin.››
4 Yehoşafat Yeruşalimde yaşadı. Beer-Şevadan Efrayim dağlık bölgesine kadar yine halkın arasında dolaşarak onları atalarının Tanrısı RABbe döndürdü.
5 Ülkeye, Yahudanın bütün surlu kentlerine yargıçlar atadı.
6 Onlara, ‹‹Yaptıklarınıza dikkat edin›› dedi, ‹‹Çünkü insan adına değil, yargı verirken sizinle olan RAB adına yargılayacaksınız.
7 Onun için RABden korkun, dikkatle yargılayın. Çünkü Tanrımız RAB kimsenin haksızlık yapmasına, kimseyi kayırmasına, rüşvet almasına göz yummaz.››
8 RABbin yargılarını uygulamak, davalara bakmak için Yehoşafat Yeruşalime de bazı Levilileri, kâhinleri, İsrail boy başlarını atadı. Bunlar Yeruşalimde yaşadılarfö.
9 Yehoşafat onlara şu buyrukları verdi: ‹‹Görevinizi RAB korkusuyla, bağlılıkla, bütün yüreğinizle yapmalısınız.
10 Kentlerde yaşayan kardeşlerinizden gelen her davada -kan davası, Kutsal Yasa, buyruklar, kurallar ya da ilkelerle ilgili her konuda- onları RABbe karşı suç işlememeleri için uyarın; öyle ki RAB size de kardeşlerinize de öfkelenmesin. Böyle yaparsanız suç işlememiş olursunuz. döndüler››.
11 ‹‹RAB’be ilişkin her konuda Başkâhin Amarya, krala ilişkin her konuda ise Yahuda oymağının önderi İsmail oğlu Zevadya size başkanlık edecek. Levililer de görevli olarak size yardımcı olacaklar. Yürekli olun, bu buyrukları uygulayın. RAB doğru kişiyle olsun!››