2 Tarihler 8

C. Tüm Görkemiyle Süleyman (8:1 – 9:28)

8:1-6   Burada Süleyman’ın tamamladığı işleri ve çeşitli alanlardaki başarılarını okuyoruz. Önce geniş bir kent gelişim programı uyguladı. Ambarlı kentleri, savaş arabalarıyla atların bulunduğu kentleri ve yerleşim yerlerini yeniden bina etti ya da ele geçirdi.

8:7-10   Kenanlılar’ı angarya işlere koşarken İsrailliler’i savaşçılar, birlik komutanları ve savaş arabalarıyla atlıların komutanları olarak kullandı. 1

8:11   Firavunun kızı olan eşinin kraliyet sarayında yaşamasına izin vermedi. Rab’bin Antlaşma Sandığı kraliyet sarayına girdiği için saray kutsaldı. Bu, Antlaşma Sandığı’nın sarayın içine getirildiği anlamına gelmez. Tapınaktaki Antlaşma Sandığı saraya yakın olduğu için saray kutsal görülüyordu. Ne yazık ki, Süleyman’ın eşini özel bir konuta girmesi konusunda sınırlaması, eşinin kendisini putperestliğe yönlendirmesine engel olamadı (1Ta.11:1-8).

8:12-16   Kral, dini günlerle ilişkisi bulunan kurban ve sunuları sunma konusunda özenli davrandı. Aynı zamanda kâhinlerin ve Levililer’in, babası Davut’un koyduğu kurallar uyarınca hizmet etmelerini istedi.

Böylece başlangıçtan sona kadar Süleyman’ın istediği her iş yerine getirildi.

8:17,18   Daha sonra Süleyman’ın Hiram’la yaptığı ortaklıkta, denizcilikle ilgili tehlikeli işlere giriştiğini okuruz. Gemiler Esyon-Gever ve Eylat arasında gidip gelirlerdi. Her iki yerleşim yeri de Kızıldeniz’in bu koyunun kuzey burnundaydı. 2

Ofir’in ise Güney Arabistan, Doğu Afrika ya da Hindistan’da olduğu konusunda değişik görüşler bulunur.

 

Kutsal Kitap

1 Süleyman RABbin Tapınağıyla kendi sarayını yirmi yılda bitirdi.
2 Sonra Hiramın kendisine verdiği kentleri onarıp İsraillilerin buralara yerleşmesini sağladı.
3 Ardından Hamat-Sova üzerine yürüyerek orayı ele geçirdi.
4 Çölde Tadmor Kentini onardı. Hama yöresinde yaptırdığı bütün ambarlı kentlerin yapımını bitirdi.
5 Yukarı ve Aşağı Beythoronu yeniden kurup çevrelerini surlarla, sürgülü kapılarla sağlamlaştırdı.
6 Baalatı ve yönetimindeki bütün ambarlı kentleri, savaş arabalarıyla atların bulunduğu kentleri de onarıp güçlendirdi. Böylece Yeruşalimde, Lübnanda, yönetimi altındaki bütün topraklarda her istediğini yaptırmış oldu.
7 İsrail halkından olmayan Hititler, Amorlular, Perizliler, Hivliler ve Yevuslulardan artakalanlara gelince,
8 Süleyman İsrail halkının yok etmediği bu insanların soyundan gelip ülkede kalanları angaryaya koştu. Bu durum bugün de sürüyor.
9 Ancak İsrail halkından hiç kimseye kölelik yaptırmadı. Onlar savaşçı, birlik komutanı, savaş arabalarıyla atlıların komutanı olarak görev yaptılar.
10 Kral Süleyman adına halkı denetleyen iki yüz elli görevli de İsrail halkındandı.
11 Süleyman, ‹‹Karım İsrail Kralı Davutun sarayında kalmamalı. Çünkü RABbin Antlaşma Sandığının girdiği yerler kutsaldır›› diyerek firavunun kızını Davut Kentinden kendisi için yaptırdığı saraya getirtti.
12 Tapınağın eyvanının önünde, yaptırdığı sunakta RABbe yakmalık sunular sundu.
13 Şabat Günü, Yeni Ay, yılın üç bayramı -Mayasız Ekmek, Haftalar ve Çardak bayramları- için Musanın buyurduğu sunuları günü gününe sundu.
14 Babası Davutun koyduğu kural uyarınca, kâhin bölüklerine ayrı ayrı görevler verdi. Levilileri Tanrıyı övme ve her günün gerektirdiği işlerde kâhinlere yardım etme görevine atadı. Kapı nöbetçilerini de bölüklerine göre değişik kapılarda görevlendirdi. Çünkü Tanrı adamı Davut böyle buyurmuştu.
15 Bunlar, hazine odalarına ilişkin konular dahil, hiçbir konuda kralın kâhinlerle Levililere verdiği buyruklardan ayrılmadılar.
16 RABbin Tapınağının temelinin atıldığı günden bitimine dek Süleymanın yapmak istediği her iş yerine getirildi. Böylece RABbin Tapınağının yapımı tamamlanmış oldu.
17 Bundan sonra Süleyman Esyon-Gevere, Edom kıyısındaki Eylata gitti.
18 Hiram ona denizi bilen gemiciler ve kendi görevlileri aracılığıyla gemiler gönderdi. Kral Süleyman’ın adamlarıyla birlikte Ofir’e giden bu gemiciler, dört yüz elli talantfç altın getirdiler.

1. Süleyman’ın yönetiminde kaç görevli bulunuyordu? İki yüz elli mi (8:10), yoksa beş yüz elli mi? (1Kr.9:23). 2.Tarihler 2:17,18’in dipnotlarına bakınız.

2. Süleyman, Ofir’den (8:18) dört yüz elli talant altın mı, yoksa dört yüz yirmi talant altın mı (1Kr.9:28) almıştı? İbranice’deki 2 ve 5 rakamları, ileriki tarih­lerde yazıcılık görevi yapanlar tarafından kolaylıkla karıştırılmaktaydı. Bazıları, otuz talantlık farkın yolculuğun masraflarını ödemek için kullanıldığını düşünürler.