2 Yuhanna 1

YORUM

I. ELÇİNİN SELAMI: LÜTUF, MERHAMET VE ESENLİK (1-3)

1. ayet   2.Yuhanna’da elçi kendisini ihtiyar olarak tanıtıyor. Bu, yaşına ya da kilisedeki resmi konumuna göndermede bulunuyor olabilir. Yaş konusunda Yuhanna, Rab İsa ile birlikte olmuş elçilerin sonuncusuydu. Resmi konumu itibarıyla bir gözetmendi. Her ikisi de doğru olduğundan, birini seçmemize gerek yoktur.

“Sevdiğim hanımefendi” ifadesini açıklamak kolay değildir. Bu konuda sıkça savunulan üç görüş vardır.

  1. Bazısı sevdiğim hanımefendi sözcüğünün, başka bir yerde Mesih’in Gelini olarak da atıfta bulunulan, tüm inanlılar ya da belli bir topluluk olduğu kanısındadır.
  2. Bazıları, mektubun, “Sayın Kyria” diyerek başladığı için, adı Kyria olan birine hitaben yazıldığını düşünür. Bu Aramice bir isim olan Marta’nın Grekçe eşanlamlısı olabilir (her ikisi de “hanımefendi” anlamına gelir).1
  3. Diğerleri, Yuhanna’nın adı verilmeyen Hıristiyan bir hanımefendiye yazdığını ve bu kişinin diğer imanlılarla birlikte, dünyanın kuruluşundan önce Mesih’te seçilmiş olanlarla beraber Tanrı’nın seçilmişlerinden biri olduğunu düşünürler.

Biz de bu son görüşe katılıyoruz ve kanımızca Hıristiyanlık karşıtı öğretide bulunanlara karşı yapılan uyarının, bir kadına hitaben yazılan bir mektupta bulunması özellikle anlamlıdır. Günah dünyaya ilk olarak Havva’nın Şeytan tarafından aldatılmasıyla girdi. “Kadın aldatılıp suç işledi” (1Ti.2:14). Pavlus özellikle kadınlara yönelik çalışan ve yanlış öğreti yayan kişilerden söz eder. “Bunların arasında evlerin içine sokulup günahla yüklü, çeşitli arzularla sürüklenen, her zaman öğrenen, ama gerçeğin bilgisine bir türlü erişemeyen zayıf iradeli kadınları adeta tutsak eden adamlar var” (2Ti.3:6-7). Bugün bile sahte tarikat üyeleri gündüz erkekler işteyken ev ziyaretleri yaparlar. Çocuklar da yanlış öğreti yayan kişilere karşı uyarılmalıdır.

Yuhanna, mektubu kendisine hitaben yazdığı hanımefendiyi ve çocuklarını gerçekten sevdiğini belirtmektedir. Kurtuluşa kavuşanlar daha önce sevmedikleri kişilerle harika bir sevgi ilişkisine girerler. Tanrı’nın gerçeği, gerçeği bilenlerin yüreklerini birbirine kenetler.

2. ayet   Çünkü gerçek ifadesini iki şekilde açıklamak mümkündür. Tüm kutsalları sevme güdüsüne göndermede bulunabileceği gibi, Yuhanna’nın bu mektubu yazma nedeni de olabilir. İkisi de anlamlıdır. Gerçek içimizde yaşıyor ve sonsuza dek bizimle olacak. Buradaki gerçekle kastedilenler şunlar olabilir:

  1. Rab İsa Mesih. O şöyle demişti; “Gerçek … Ben’im” (Yu.14:6).
  2. Kutsal Ruh. “Ruh gerçektir” (1Yu.5:6; Yu.14:16-17).
  3. Kutsal Kitap. “Sözün gerçektir” (Yu.17:17).

3. ayet   Yuhanna, hitap ettiği kişileri şu sözlerle selamlıyor: “Lütuf, merhamet ve esenlik de… bizimle olacaktır.”2 Lütuf, hak edilmemiş iyiliktir. Merhamet, suçlu ve perişan durumdakine acımadır. Esenlik, Tanrı’nın lütuf ve merhametinden kaynaklanan uyumlu ilişkidir. Tüm bu bereketler Baba Tanrı’dan ve İsa Mesih’ten kaynaklanır. Baba kaynak, Oğul ise kanaldır. Ayrıca bu bereketler hiçbir zaman geçersiz kılınmayan gerçekte ve sevgidedir.

II. ELÇİNİN SEVİNCİ: İTAATKAR ÇOCUKLAR (4.ayet)

4. ayet   Bu ayette Yuhanna, sevdiği hanımefendinin çocuklarından bazılarının gerçeğin izinden yürümelerinden duyduğu sevinci ifade ediyor. Gerçek yalnızca inanılacak değil, her gün yaşamlarımızda sergilememiz gereken bir şeydir. Rab İsa’nın gerçeğin canlı örneği olması gibi, yaşamlarımızın da gerçeğe tanıklık etmesi beklenmektedir.

III. ELÇİNİN İSTEĞİ: SEVGİ YOLUNDA YÜRÜMEK (5-6)

5. ayet   Elçi, bu ayetten 9’uncu ayete kadar birinci mektubunu özetler gibidir. Orada yaşamın sınavlarını sıralamıştı. Bu mektup da ise onlardan en az üçünü yineliyor: Sevgi sınavı (5.ayet), itaat sınavı (6.ayet) ve öğretiş sınavı (7-9. ayetler).

6. ayet   Elçi bu ayette ilk olarak okuyucularına diğer imanlıları sevme buyruğunu anımsatıyor. Burada anlatılmak istenen sevgi, bencillikten uzak bir şekilde başkalarının yararı için çalışmaktır. “Bu kişiden ne elde ederim?” diye değil, “Bu kişi için ne yapabilirim?” diye düşünür. Böylece sevginin O’nun buyruklarına uygun yaşamak olduğu gösterilmiş olur. Tanrısal anlamda Rab’be ve Tanrı’nın gerçeğine uygun bir yaşam sürmediğimiz takdirde gerçekten sevemeyiz.

IV. ELÇİNİN UYARISI: MESİH KARŞITI ALDATICILAR (7-11)

7. ayet   Bu ayette öğretiş sınavına değinilmektedir. Önemli olan soru şudur: “Tanrı, İsa Mesih’in Kişiliğinde gerçekten insan oldu mu?” Yanıt elbette, kocaman bir “evet”tir! Gnostikler, 3tanrısal Mesih’in Nasıralı İsa’ya kısa süreliğine geldiğine inanırlar. Ancak Yuhanna, İsa Mesih’in hem geçmişte hem de bugün Tanrı olduğunu ve sonsuza kadar da öyle kalacağını belirtir.

8. ayet   Yuhanna okuyucularını uyarıyor: “Başardıklarınızı yitirmemek ve ödülünüzü eksiksiz almak için kendinize dikkat edin.” Başka bir deyişle, Rab İsa Mesih’le ilgili gerçeğe bağlı kalın ki, sizin aranızda yaptıklarımız boşa gitmemiş olsun ve elçilerle izleyiciler ödüllerini eksiksiz alsınlar.

 9. ayet   Yuhanna, “Haddini aşıp 4 Mesih’in öğretisine bağlı kalmayan hiç kimsede” derken yanlış öğreti yayanları kastetmektedir. Haddi aşmak, belirli sınırların ötesine geçmektir. Sapık tarikatlar da böyle yaparlar. Yeni bir ışığa sahip olduklarını iddia edip Tanrı’nın, sözünde açıklamadığı öğretişlerde bulunurlar. Hıristiyan öğretisinin sınırları dışına çıkarak, Mesih’in öğretisine, yani Mesih’in bizzat getirdiği öğretilere bağlı kalmazlar. Bu, Kutsal Kitap’ta Mesih’le ilgili öğretilenlerin tümü anlamına da gelebilir. Elçinin 9’uncu ayette vurguladığı şudur; tarikat üyelerinden biri Tanrı’yı tanıdığını öne sürebilir, ancak Rab İsa’nın mutlak Tanrılığına ve insanlığına inanmıyorsa, onda Tanrı yoktur. Tanrı yalnızca Oğlu aracılığıyla tanınabilir. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez” (Yu.14:6).

10-11. ayet   Bu ayetler mektubun en önemli noktasını oluşturmaktadır. Kapımıza gelen ve yanlış öğreti yayan kişilere karşı nasıl davranmamız gerektiğine ilişkin değerli bir öğütte bulunmaktadır. Yuhanna sıradan ziyaretçilere değil, Hıristiyanlık karşıtı propaganda yapanlara göndermede bulunuyor. Bu kişileri içeri alıp kahve ikram etmeli miyiz? Maddi yardım yapmalı mıyız? Kitaplarını almalı mıyız? Hayır, eve almamalı, selam bile vermemeliyiz. Bu kişiler Mesih’in düşmanlarıdır. Onlara konukseverlik göstermek, Kurtarıcımız’a karşı olanların tarafını tutmak olur. Ancak bazen, Rab’bi reddeden birini bilmeden evimize almamız mümkündür. Bu ayeti böyle bir duruma uygulayamayız. Ama yanlış öğreti yayan biri olduğunu öğrendiğimiz kişiyle arkadaş olmak, Mesih’e sadakatsizlik olur. Bu ayetleri genel olarak konuklara uygulayamayız. Çoğu kez Mesih’e getirmeye çalışacağımız imanlı olmayan konuklarımız olacaktır. Söz konusu olan, İsa Mesih’in Tanrılığını ve insanlığını reddeden kişilerdir. C.F. Hogg şöyle der:

Mesih’e karşı gelmenin pek önemli olmadığı izlenimini verecek bir şey yapılmamalı, başkasını kötü bir biçimde etkileyecek bir fırsat da suçluya verilmemelidir. 5

V. ELÇİNİN UMUDU: KİŞİSEL ZİYARET (12-13)

12. ayet   Yuhanna sevdiği hanımefendiye daha çok şey söyleme arzusundaydı. Ancak yanlarına giderek yüz yüze konuşma umuduyla sözlerini burada bitiriyor. Kağıt kaleme oranla karşılıklı konuşma ne kadar da doyurucudur! Kurtarıcı’yı da iman gözleriyle yüz yüze görmek harika olacak, sevincimiz o zaman gerçekten tamamlanacaktır!

13. ayet   Yuhanna sözlerini şöyle bitiriyor: “Tanrı’nın seçtiği kız kardeşinin çocukları sana selam ederler.” Bu kişilerin kim olduklarını bilmiyoruz, ancak bir gün onlarla, bu mektubu yazan sevgili Elçi Yuhanna ile ve her şeyden önemlisi, Kurtarıcı’nın Kendisiyle karşılaşacak ve sonsuza dek birlikte olacağız. Amin.

 

Kutsal Kitap

1 Ben ihtiyardan*, Tanrı’nın seçtiği, gerçekten sevdiğim hanımefendiye ve çocuklarına selamlar! Yalnız ben değil, gerçeği bilenlerin hepsi de si zleri seviyor.
2 Çünkü gerçek içimizde yaşıyor ve sonsuza dek bizimle olacak.
3 Baba Tanrı’dan ve Baba’nın Oğlu İsa Mesih’ten gelen lütuf, merhamet ve esenlik de gerçekte ve sevgide bizimle olacaktır.
4 Senin çocuklarından bazılarının Baba’dan aldığımız buyruğa uyarak gerçeğin izinden yürüdüğünü görünce çok sevindim.
5 Şimdi sana rica ediyorum, hanımefendi, birbirimizi sevelim. Bu sana yazdığım yeni bir buyruk değil, başlangıçtan beri kabul ettiğimiz buyruktur.
6 Sevgi Tanrı’nın buyruklarına uygun yaşamamız demektir. Başlangıçtan beri işittiğiniz gibi, O’nun buyruğu sevgi yolunda yürümenizdir.
7 Ne var ki, İsa Mesih’in beden alıp geldiğini kabul etmeyen birçok aldatıcı dünyanın her yanına yayıldı. Aldatıcı, Mesih karşıtı olan bunlardır.
8 Başardıklarınızı yitirmemek ve ödülünüzü eksiksiz almak için kendinize dikkat edin.
9 Haddini aşıp Mesih’in öğretisine bağlı kalmayan hiç kimsede Tanrı yoktur. Bu öğretiye bağlı kalanda ise hem Baba, hem de Oğul vardır.
10 Size gelip de bu öğretiyi getirmeyeni evinize almayın, ona selam bile vermeyin.
11 Çünkü böyle birine selam veren, kötü işlerine ortak olur.
12 Size yazacak çok şeyim var, ama bunları kâğıtla, mürekkeple iletmek istemedim. Sevincimiz tam olsun diye yanınıza gelmek ve sizinle yüz yüze konuşmak umudundayım.
13 Tanrı’nın seçtiği kızkardeşinin çocukları sana selam ederler.

1. Küçük bir olasılıkla, seçilmiş sözcüğünün Grekçe’si (Eklekte, “Electa”) ad olarak alınmış olabilir. Yani, “Seçilmiş Hanımefendi” şeklinde olabilir.

2. NU metninde ve daha birçok (M) metinde “biz” olarak geçer. Siz/biz, si­zin/bizim sözcüklerinin Grekçe’si birbirlerinden sadece bir harfte farklılık gösterir ve el yazmalarındaki kopyalama hatası da olabilir (NU metninin biz değil, siz dediği 8’inci ayete bakınız).

3. Gnostisizm’le ilgili olarak Koloseliler’in giriş kısmına bakınız.

4. TR ve birçok metinde geçen haddi aşmak (parabainon) yerine, NU met­nindeileri gitmek (proagon) kullanılır.

5. C.F. Hogg, What Saith the Scripture? s.143.