Çölde Sayım 1

YORUM

I. SİNA’DAKİ SON GÜNLER (1:1 – 10:10)

A. Oymakların Sayımı ve Düzenlenmesi (1,2. Bölümler)

1:1   Çölde Sayım Kitabı başlarken, İsrailoğulları’nın Mısır’dan ayrılışlarının üzerinden bir yıl ve bir ay, Buluşma Çadırı’nın kurulmasının üzerinden ise bir ay geçmiştir (Çık.40:17). Daha önce söz edildiği gibi, halk iki kez sayıldığından, kitap Çölde Sayım adını almıştır (1,26. ayetler). Burada sözü edilen sayım, Mısır’dan Çıkış 30:11-16’da kaydedilen sayımla aynı değildir. Her iki sayım da farklı zamanlarda, farklı amaçlarla yapılmıştır. İkinci sayım (Say.1), büyük olasılıkla daha önceki sayımı temel almaktaydı; sayım toplamlarının benzer oluşunun nedeni budur.

1:2,3   İsrail halkı, Sina Dağı’ndan vaat edilen ülkeye yapacakları yolculuğa başlamak üzereydi. Halkın düzenli ordular şeklinde yürümesi gerekliydi ve Tanrı bu amaçla bir sayım yapılmasını buyurdu. Sayıma yirmi yaş ve üzerindeki, savaşa gidebilecek yetenekli tüm erkekler dahildi.

1:4-17   Her oymaktan bir erkek, sayım için Musa’ya yardım etmek üzere atandı. Bu kişilerin adları 5-16. ayetlerde verilmiştir. 17. ayette şunlar yazılıdır: “Musa’yla Harun adları bildirilen bu adamları getirttiler.”

1:18-46   Sayımın sonuçları aşağıda belirtilmiştir:

 

OYMAK REFERANS SAYI
Ruben 20,21. ayetler 46.500
Şimon 22,23. ayetler 59.300
Gad 24,25. ayetler 45.650
Yahuda 26,27. ayetler 74.600
İssakar 28,29. ayetler 54.400
Zevulun 30,31. ayetler 57.400
Efrayim 32,33. ayetler 40.500
Manaşşe 34,35. ayetler 32.200
Benyamin 36,37. ayetler 35.400
Dan 38,39. ayetler 62.700
Aşer 40,41. ayetler 41.500
Naftali 42,43. ayetler 53.400
TOPLAM     603.550

Efrayim oymağının, Manaşşe’den daha büyük olduğuna dikkat ediniz. Bu, Yaratılış 48:19,20’de geçen Yakup’un bereketiyle uyumludur. Oymaklar, ilk doğan Ruben ile sıralanmaya başlar, önce Ruben’in ordugahı (güney) belirtilir, sonra Yahuda ve ordugahı gelir (doğu), sonra Dan ve ordugahı (kuzey), ve son olarak Efrayim ve ordugahı (batı).

1:47-54   Levililer, savaşçı olan İsrail erkekleri arasında sayılmamışlardı (47. ayet). Levililer Buluşma Çadırı’nın kurulmasından ve toplanmasından,

aynı zamanda da Buluşma Çadırı ile ilgili hizmetlerden sorumluydular. Buluşma Çadırı’nın çevresinde konaklayan Levililer, konutu, Kutsal Olan’a saygısızlık edilmesinden korumakla, aynı zamanda halkı da cezalandırılmaktan korumuş oluyorlardı (53. ayet).

 

Kutsal Kitap

1 İsraillilerin Mısırdan çıkışının ikinci yılı, ikinci ayın birinci günü RAB Sina Çölünde, Buluşma Çadırında Musaya şöyle seslendi:
2-3 ‹‹Sen ve Harun İsrail topluluğunun bütün boylarıyla ailelerinin sayımını yapın. Bütün erkekleri bir bir sayıp adlarını yazın. İsraillilerden savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayıp bölüklere ayırın.
4 Size yardım etmek için yanınızda her oymaktan birer adam bulunsun; bu kişiler aile başı olmalı.
5 Size yardımcı olacak adamların adları şunlardır: (bkz. Çık.33:7-10). ‹‹Ruben oymağından: Şedeur oğlu Elisur,
6 Şimon oymağından: Surişadday oğlu Şelumiel,
7 Yahuda oymağından: Amminadav oğlu Nahşon,
8 İssakar oymağından: Suar oğlu Netanel,
9 Zevulun oymağından: Helon oğlu Eliav,
10 Yusufoğullarından Efrayim oymağından: Ammihut oğlu Elişama, Manaşşe oymağından: Pedahsur oğlu Gamliel,
11 Benyamin oymağından: Gidoni oğlu Avidan,
12 Dan oymağından: Ammişadday oğlu Ahiezer,
13 Aşer oymağından: Okran oğlu Pagiel,
14 Gad oymağından: Deuel oğlu Elyasaf,
15 Naftali oymağından: Enan oğlu Ahira.››
16 Bunlar İsrail topluluğundan atanmış adamlardı; atalarının soyundan gelen oymak önderleri, İsrailin boy başlarıydı.
17 Musayla Harun adları bildirilen bu adamları getirttiler.
18-19 RABbin buyruğu uyarınca ikinci ayın birinci günü bütün halkı topladılar. Yirmi ve daha yukarı yaştakileri boylarına, ailelerine göre birer birer sayıp adlarını yazdılar. Böylece Musa Sina Çölünde halkın sayımını yaptı.
20 İsrailin ilk oğlu Rubenin soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla birer birer kayda geçirildi.
21 Ruben oymağından sayılanlar 46 500 kişiydi.
22 Şimonun soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla birer birer belirlenip kayda geçirildi.
23 Şimon oymağından sayılanlar 59 300 kişiydi.
24 Gadın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.
25 Gad oymağından sayılanlar 45 650 kişiydi.
26 Yahudanın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.
27 Yahuda oymağından sayılanlar 74 600 kişiydi.
28 İssakarın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.
29 İssakar oymağından sayılanlar 54 400 kişiydi.
30 Zevulunun soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.
31 Zevulun oymağından sayılanlar 57 400 kişiydi.
32 Yusufoğullarından, Efrayim soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.
33 Efrayim oymağından sayılanlar 40 500 kişiydi.
34 Manaşşenin soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.
35 Manaşşe oymağından sayılanlar 32 200 kişiydi.
36 Benyaminin soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.
37 Benyamin oymağından sayılanlar 35 400 kişiydi.
38 Danın soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.
39 Dan oymağından sayılanlar 62 700 kişiydi.
40 Aşerin soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.
41 Aşer oymağından sayılanlar 41 500 kişiydi.
42 Naftalinin soyundan olanlar: Savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakiler bağlı oldukları boy ve aileye göre adlarıyla kayda geçirildi.
43 Naftali oymağından sayılanlar 53 400 kişiydi.
44 Musa, Harun ve İsrailin on iki önderi tarafından sayılanlar bunlardı. Her önder bağlı olduğu aileyi temsil ediyordu.
45 İsrailde savaşabilecek durumda yirmi ve daha yukarı yaştakilerin tümü bağlı oldukları aileye göre sayıldılar.
46 Sayılanların toplamı 603 550 kişiydi.
47 Ne var ki, Levi oymağından olanlar öbürleriyle birlikte sayılmadı.
48 Çünkü RAB Musaya şöyle demişti:
49 ‹‹Ancak Levi oymağını sayma, öbür İsrailliler arasında yaptığın sayıma onları katma.
50 Levilileri Levha Sandığının bulunduğu konuttan, eşyalardan ve konuta ait her şeyden sorumlu kıl. Konutu ve bütün eşyalarını onlar taşısın; konutun bakımını onlar yapsın, çevresinde ordugah kursun.
51 Konut taşınırken onu Levililer toplayacak; konaklanacağı zaman da onlar kuracak. Levililer dışında konuta yaklaşan ölüm cezasına çarptırılacak.
52 İsrailliler çadırlarını bölükler halinde kuracaklar. Herkes kendi ordugahında, kendi sancağının altında bulunacak.
53 Ancak İsrail topluluğunun RABbin öfkesine uğramaması için Levililer Levha Sandığının bulunduğu konutun çevresinde konaklayacak ve konuta bekçilik edecekler.››
54 İsrailliler bütün bunları tam tamına RAB’bin Musa’ya buyurduğu gibi yaptılar.