Çölde Sayım 21

H. Tunç Yılan (21:1 – 22:1)

21:1-3   Arat kralı, vaat edilen ülkenin güneyinde yaşıyordu. İsrailliler’in çölde kamp kurduklarını ve ülkeyi istila etmeyi tasarladıklarını duyduğunda, onlara saldırdı, ama Horma adlı bir yerde bozguna uğratıldı (1-3. ayetler).

21:4-9   Kızıldeniz (4. ayet), İsrailliler’in Mısır’dan kaçarken geçtikleri körfez olmayıp, Akabe Körfezi olarak bildiğimiz Kızıldeniz’in bir bölümüdür. Kızıldeniz’in yolu, bir rotanın adı olabilir; İsrailliler, o tarihte Akabe Körfezi’ne gitmemiş olabilirler.

Halk yaşam koşulları yüzünden tekrar yakındı. Bunun sonucunda Tanrı aralarına zehirli yılanlar gönderdi, halkın çoğu öldü ve ölümler sürmekteydi. Musa’nın aracılığına yanıt olarak Tanrı, tunç bir yılanın bir direğin üzerine konarak yukarı kaldırılmasını buyurdu ve yılan tarafından ısırılan kişilerin bu tunç yılana bakmakla yaşayacağını vaat etti. Bu olay, Rab İsa Nikodimus’a, Mesih’in çarmıha gerilmesi gerektiğini öğretirken kullanıldı; öyle ki günahkârlar O’na imanla baktıklarında sonsuz yaşama sahip olabilsinler (Yu.3:1-16).

Yılan daha sonra ulus için bir sürçme taşı oldu ve sonunda Hizkiya’nın günlerinde yok edildi (2Kr.18:4).

21:10-20   İsrailoğulları’nın Hor Dağı’ndan Moav ovalarına yaptıkları yolculuğun ayrıntılı anlatımı mümkün değildir. Ancak, konakladıkları yerler Çölde Sayım 21:10’dan, 22:1’e kadar olan ayetlerde sıralanmıştır. RAB’bin Savaşları Kitabı (14. ayet) büyük olasılıkla İsrail’in daha önceki savaşlarına ilişkin tarihi kayıtlardı. Günümüze kadar ulaşmamıştır.

Rab Beer’de, (16-18. ayetler) önderler kıraç çölde değnekleriyle kazdıklarında, mucizevi biçimde su sağladı.

21:21-26   İsrail, Amorlular’ın ülkesine yaklaştığında, ülkeden geçmek için izin istediler, ama istekleri kabul edilmedi. Amor kralı Sihon, İsrailliler’le savaşmak için çöle çıktı, ama tamamen bozguna uğratıldı. Bu Amor kralının yüreği, kendisinden önceki firavunun yüreği gibi Rab tarafından sertleştirilmişti; öyle ki, kendisi ve halkı savaş sırasında İsrail tarafından bozguna uğratılabilsin (Yas.2:30). “Amorlular’ın yaptığı kötülük (Yar.15:16) doruğa varmıştı” ve İsrail, Yehova’nın yargısının aracıydı.

21:27-30   27-30. ayetlerdeki meşhur ezgi şunları ifade eder gibidir: Heşbon kısa bir süre önce Amorlular aracılığıyla, Moavlılar tarafından tutsak edilmişti. Şimdi ise, İsrailoğulları’nın eline düşmüştü. Moav’ın bu kentini fethedenlerin kendileri bozguna uğratıldılarsa, o zaman Moav’ın gücü üçüncü sınıf bir güç sayılırdı. Aynı zamanda bu atasözü büyük olasılıkla ülkenin tamamıyla Amor kralı Sihon’un mülkü olduğuna dair bir kanıttır ve artık Moavlılar’a ait değildir. Bu gerçeği bilmek önemliydi, çünkü İsrail’in Moav’dan toprak alması yasaklanmıştı (Yas.2:9).

21:31 – 22:1   İsrailliler’in izledikleri tam rotayı incelemek zordur. Hor Dağı’ndan doğuya hareket ettiler, sonra kuzeye, Edom’un batı sınırının dışına, Zeret Irmağı’na doğru ilerlediler. Zeret’i izleyerek Edom ve Moav arasında doğuya doğru gittiler, sonra Moav’ın doğu sınırı boyunca Arnon’a, sonra da batıya doğru Kralın Anayolunda devam ettiler. Amor kralı Sihon’u yendiler ve Başan’a doğru ilerlediler. Başan kralı Og’u yok ederek ülkesini ele geçirdiler. Başan, Şeria’nın doğusunda ve İsrail’in vaat edilen ülkeye gitmek için Şeria’yı geçeceği yerin kuzeyinde, verimli bir ülkeydi. Başan’ı ele geçirdikten sonra İsrailliler Moav ovalarına döndüler ve orada Eriha karşısında konakladılar (1. ayet). Bu ovalar Amorlular aracılığıyla Moav tarafından alınmıştı (Say.21:26), ama Moav’ın adı değişmemişti.

 

Kutsal Kitap

1 Negevde yaşayan Kenanlı Arat Kralı, İsraillilerin Atarim yolundan geldiğini duyunca, onlara saldırarak bazılarını tutsak aldı.
2 Bunun üzerine İsrailliler, ‹‹Eğer bu halkı tümüyle elimize teslim edersen, kentlerini büsbütün yok edeceğiz›› diyerek RABbe adak adadılar.
3 RAB İsraillilerin yalvarışını işitti ve Kenanlıları ellerine teslim etti. İsrailliler onları da kentlerini de büsbütün yok ettiler. Oraya Horma adı verildi. anlamına gelir.
4 Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kızıldeniz yoluyla Hor Dağından ayrıldılar. Ama yolda halk sabırsızlandı.
5 Tanrıdan ve Musadan yakınarak, ‹‹Çölde ölelim diye mi bizi Mısırdan çıkardınız?›› dediler, ‹‹Burada ne ekmek var, ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz!››
6 Bunun üzerine RAB halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraillilerden birçok kişi öldü.
7 Halk Musaya gelip, ‹‹RABden ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da, RAB aramızdan yılanları kaldırsın›› dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı.
8 RAB Musaya, ‹‹Bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır›› dedi.
9 Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı.
10 İsrail halkı yola koyulup Ovotta konakladı.
11 Sonra Ovottan ayrılıp doğuda Moava bakan çölde, İye- Haavarimde konakladı.
12 Oradan da ayrılıp Zeret Vadisinde konakladı.
13 Oradan da ayrılıp Amorluların sınırına dek uzanan çölde, Arnon Vadisinin karşı yakasında konakladılar. Arnon Moavla Amorluların ülkesi arasındaki Moav sınırıdır.
14 RABbin Savaşları Kitabında şöyle yazılıdır: ‹‹… Sufa topraklarında Vahev Kenti, vadiler, Arnon Vadisi,
15 Ar Kentine dayanan ve Moav sınırı boyunca uzanan vadilerin yamaçları …››
16 Oradan RABbin Musaya, ‹‹Halkı bir araya topla, onlara su vereceğim›› dediği kuyuya, Beere doğru yol aldılar.
17 O zaman İsrailliler şu ezgiyi söylediler: ‹‹Suların fışkırsın, ey kuyu! Ezgi okuyun ona.
18 O kuyu ki, onu önderlerle Halkın soyluları Asayla, değnekle kazdılar.›› Bundan sonra çölden Mattanaya,
19 Mattanadan Nahaliele, Nahalielden Bamota,
20 Bamottan Moav topraklarındaki vadiye, çöle bakan Pisga Dağının eteklerine gittiler.
21 İsrailliler Amorluların Kralı Sihona ulaklarla şu haberi gönderdi:
22 ‹‹İzin ver, ülkenden geçelim. Tarlalardan, bağlardan geçmeyeceğiz, hiçbir kuyudan su içmeyeceğiz. Sınırından geçinceye dek, Kral yolundan yolumuza devam edeceğiz.››
23 Ne var ki Sihon, ülkesinden İsraillilerin geçmesine izin vermedi. İsraillilerle savaşmak üzere bütün halkını toplayıp çöle çıktı. Yahesaya varınca, İsraillilere saldırdı.
24 İsrailliler onu kılıçtan geçirip Arnondan Yabbuka, Ammonluların sınırına dek uzanan topraklarını aldılar. Az Kenti Ammon sınırını oluşturuyordu.
25 İsrailliler Heşbon ve çevresindeki köylerle birlikte Amorluların bütün kentlerini ele geçirerek orada yaşamaya başladılar.
26 Heşbon Amorluların Kralı Sihonun kentiydi. Sihon eski Moav Kralına karşı savaşmış, Arnona dek uzanan topraklarını elinden almıştı.
27 Bunun için ozanlar şöyle diyor: ‹‹Heşbona gelin, Sihonun kenti yeniden kurulsun Ve sağlamlaştırılsın.
28 Heşbondan ateş, Sihonun kentinden alev çıktı; Moavın Ar Kentini, Arnon tepelerinin efendilerini yakıp yok etti.
29 Vay sana, ey Moav! İlah Kemoşun halkı, yok oldun! Kemoş senin oğullarının Amorluların Kralı Sihona kaçmasını, Kızlarının ona tutsak olmasını önleyemedi.
30 Onları bozguna uğrattık; Heşbon Divona dek yıkıma uğradı. Medevaya uzanan Nofaha dek onları yıkıma uğrattık.››
31 Böylece İsrail halkı Amorluların ülkesinde yaşamaya başladı.
32 Musa Yazeri araştırmak için adamlar gönderdi. Sonra İsrailliler Yazer çevresindeki köyleri ele geçirerek orada yaşayan Ammonluları kovdular.
33 Bundan sonra dönüp Başana doğru ilerlediler. Başan Kralı Ogla ordusu onlarla savaşmak için Edreide karşılarına çıktı.
34 RAB Musaya, ‹‹Ondan korkma!›› dedi, ‹‹Çünkü onu da ordusuyla ülkesini de senin eline teslim ettim. Amorluların Heşbonda yaşayan Kralı Sihona yaptığının aynısını ona da yapacaksın.››
35 Böylece İsrail halkı kimseyi sağ bırakmadan Og’la oğullarını ve ordusunu yok etti, ülkeyi ele geçirdi.