Ezra 6

G. Darius’un Lütufkar Buyruğu Sayesinde Tapınağın Tamamlanması (6. Bölüm)

6:1-5   Yoğun bir araştırmadan sonra, Koreş’in buyruğu bir tomar halinde eski başkenti olan Ahmeta Kalesi’nde bulundu. Bilgiler 1. bölümde özetlenenden daha ayrıntılıydı. Bildiride, tapınağın ayrıntılarıyla birlikte, Nebukadnessar tarafından alınan tüm altın ve gümüşün geri gönderilmesi de buyrulmuştu.

6:6-12   Darius, Tattenay ve arkadaşlarına, Yahudiler’e karşı olan sorumluluklarını ayrıntılarıyla açıkladı. İşe engel olmamalıydılar. Tapınağın masraflarının, toplanılan vergilerden ve kraliyet hazinesinden ödenmesi gerekiyordu. Tapınak hizmetleri için gerekli olanlar, kâhinlerin talebiyle sağlanmalıydı (9. ayet). Öyle ki, Yahudiler Tanrı’nın gözünde lütuf bulsunlar. Böylelikle Yahudiler’in edecekleri dualar, kral ve ailesi için etkili olacaktı. Darius bildirisine, yapım işlerinin aksatılmamasını da ekledi. Tanrı’dan, krallar da dahil olmak üzere, gelecekte Tanrı’nın Tapınağı’na zarar vermeye kalkışan herkesin O’nun tarafından yok edilmesini istedi.

6:13-15   Kralın buyruklarına hemen uyuldu ve tapınak çalışmaları ilerlemeye başladı. Tanrı peygamberlerinin teşvikleri ve Darius’un hazinesinden verdiği yardımlarla, tapınak dört yıl sonra tamamlandı. Ama ilk temelin atılışından tapınağın tamamlanışına kadar 19 ya da 20 yıl geçmişti. Artahşasta sonraki yıllarda da binanın bakım ve yiyecek işlerine katkıda bulundu.

6:16   İsrailliler ve önderleri tapınağın adandığı gün sevinçle kutlamalar yaptılar. Dennett şu gözlemde bulunur:

Böyle bir anda sevinmeleri doğaldı. Çünkü Tanrıları’nın konutu, antlaşmasının bereketinin ifadesiydi. Başarısızlık, zorluk, hayal kırıklığı ve üzüntü dolu güçsüzlük yıllarından sonra, tapınak şimdi gözlerinin önünde yükselmekteydi. Babil’den geri getirilmelerindeki amaç buydu. Eğer daha önce gözyaşlarıyla ektilerse, şimdi sevinçle biçiyorlardı. 1

6:17-22   Kurbanlar sundular. Bu adanmayı Süleyman’ınkiyle karşılaştırırsak –22.000 sığır ve 120.000 davarla birlikte, Antlaşma Sandığı’nın önünde kurban edilen sayısız sığır ve davar– (2Ta.7:5; 5:6), kurban ettikleri hayvanların sayısı oldukça az kalıyordu. Ama iyi ki bu konunun üzerinde durmadılar.

Bugün kiliselerin çoğunda, paydaşlıklarda, mezheplerde, okullar ve hatta Hıristiyan dünyasının tüm ülkelerinde, Süleyman’dan Ezra’nın dönemine kadar geçen zamanda görülen türde bir gerilemeye rastlanmaz. Dennett, aktarılmaya değer teşvik edici bir uyarlama yapar:

 İman, gözle görülmeyenlerle ilgilidir. Böylece, sağ kalmış bu güçsüz halka Rab’bin Süleyman’a verdiği güç ve gösterdiği merhametten daha azını göstermeyeceği hatırlatılabilir.

 Tapınak daha az görkemli olabilirdi ve kendileri diğer ulusların krallığına boyun eğen zavallılar olabilirlerdi. Ama Tanrı onlardan yanaysa –ki onlardan yanaydı– iman için mevcut kaynaklar, eskiden olduğu gibi şimdi de yine sınırsızdı. Bu gerçek, zihinlerimizde asla yeterince yer edinmez. Mesih, halkı için hem zor günlerde hem de refah günlerinde aynıdır. Bu bilgi, zor koşullarda bizi her şeyden daha çok güçlendirir ve bize yürüdüğümüz yolun tehlikeleri ne olursa olsun cesaretle dayanabilme gücü verir. 2

Fısıh ve Mayasız Ekmek bayramları büyük sevinçle kutlandıktan sonra halk, Tanrı’nın Darius aracılığıyla kendilerine yaptığı iyiliği açıkça gördü. Darius burada Asur Kralı olarak adlandırılır, çünkü eski Asur İmparatorluğu üzerinde egemenlik sürmekteydi.

 

Kutsal Kitap

1 Kral Dariusun buyruğu uyarınca, Babilde kayıtların saklandığı odada araştırma yapıldı.
2 Medya İlindeki Ahmeta Kalesinde bir tomar bulundu. Tomarın içinde şunlar yazılıydı:
3-4 ‹‹Kral Koreş, krallığının birinci yılında, Tanrının Yeruşalimdeki Tapınağına ilişkin şöyle buyruk verdi: ‹Kurban kesmek üzere bu tapınağın yeniden kurulması için temel atılsın. Üç sıra büyük taş, bir sıra kiriş döşensin. Yüksekliği ve genişliği altmışar arşınfı olsun. Giderler saraydan karşılansın.
5 Nebukadnessarın Yeruşalimdeki Tanrının Tapınağından çıkarıp Babile getirdiği altın ve gümüş kaplar da geri verilsin. Yeruşalimdeki tapınakta özel yerlerine götürülsün. Hepsi Tanrının Tapınağına konsun.› ››
6 ‹‹Onun için siz, Fıratın batı yakasındaki bölge valisi Tattenay, Şetar-Bozenay, çalışma arkadaşları ve oranın görevlileri, tapınaktan uzak durun!
7 Tanrının Tapınağının yapım işlerine karışmayın. Bırakın, Yahudilerin valisiyle ileri gelenleri Tanrının Tapınağını eski yerinde yeniden kursunlar.
8 Ayrıca Tanrının Tapınağının yeniden kurulması için Yahudi ileri gelenlerine neler yapmanız gerektiğini de size buyuruyorum: Bu adamların bütün giderleri kralın hazinesinden, Fıratın batı yakasındaki bölgeden toplanan vergilerden ödensin. Öyle ki, yapım işleri aksamasın.
9 Yeruşalimdeki kâhinlerin bütün gereksinimlerini hiç aksatmadan her gün vereceksiniz: Göklerin Tanrısına sunulacak yakmalık sunular için genç boğalar, koçlar, kuzular ve buğday, tuz, şarap, zeytinyağı.
10 Öyle ki, Göklerin Tanrısını hoşnut eden sunular sunsunlar, ben ve oğullarım sağ kalalım diye dua etsinler.
11 Bundan başka buyuruyorum ki, bu kararı değiştirenin evinden bir kiriş çıkarılacak ve o kişi kirişin üzerine asılacak. Evi de bu suçtan ötürü çöplüğe çevrilecek.
12 Yeruşalimi adına konut seçen Tanrı, bu kararı değiştirmeye, oradaki Tanrı Tapınağını yıkmaya kalkışan her kralı ve ulusu yok etsin. Ben Darius böyle buyurdum. Buyruğum özenle yerine getirilsin.››
13 Fıratın batı yakasındaki bölge valisi Tattenay, Şetar-Bozenay ve çalışma arkadaşları Kral Dariusun buyruğunu özenle yerine getirdiler.
14 Peygamber Hagay ile İddo oğlu Zekeriyanın yaptıkları peygamberlik sayesinde Yahudi ileri gelenleri yapım işlerini başarıyla ilerlettiler. İsrail Tanrısının buyruğu ve Pers kralları Koreşin, Dariusun, Artahşastanın buyrukları uyarınca tapınağın yapımını bitirdiler.
15 Tapınak Kral Dariusun krallığının altıncı yılı, Adar ayının üçüncü günü tamamlandı.
16 İsrail halkı -kâhinler, Levililer ve sürgünden dönenlerin tümü- Tanrının Tapınağının adanmasını sevinçle kutladılar.
17 Tanrının Tapınağının adanması için yüz boğa, iki yüz koç, dört yüz kuzu kurban ettiler. Oymakların sayısına göre, bütün İsrailliler için günah sunusu olarak on iki teke sundular.
18 Musanın Kitabındaki kural uyarınca Tanrının Yeruşalimdeki hizmeti için kâhinlerle Levilileri bağlı oldukları bölüklere göre görevlere atadılar.
19 Sürgünden dönenler birinci ayın on dördüncü günü Fısıh Bayramını kutladılar.
20 Kâhinlerle Levililer hep birlikte kendilerini arındırdılar; dinsel açıdan hepsi arındı. Levililer sürgünden dönenlerin tümü, kardeşleri olan kâhinler ve kendileri için Fısıh kurbanını kestiler.
21 Sürgünden dönen İsraillilerle İsrailin Tanrısı RABbe yönelmek amacıyla kendilerini çevredeki halkların kötü alışkanlıklarından ayırıp onlara katılanların hepsi kurban etinden yedi.
22 Mayasız Ekmek Bayramı’nı yedi gün sevinçle kutladılar. Çünkü RAB onları sevindirdi ve Asur Kralı’nın onlara iyi davranmasını, İsrail’in Tanrısı Tanrı’nın Tapınağı’nın yapım işlerinde onlara yardım etmesini sağladı.

1. Edward Dennett, Exposition of the Book of Ezra: Restoration from Babylon, s.55.

2. A.g.e., s.55,56.