Habakkuk 2

IV. TANRI YAHUDA’NIN ADİL HALKININ HAYATTA KALACAĞI YANITINI VERİR, AMA HAKSIZ KİLDANİLER YOK EDİLECEKLERDİR (2. Bölüm)

A. Habakkuk Tanrı’nın Yanıtını Bekler (2:1)

Habakkuk, Rab’bin kendisini nasıl yanıtlayacağını görmek için gözcü kulesine çekilir. Tanrı’nın isteğini öğrenmek için yalnız kalmak istemektedir. Bu, günümüzdeki imanlılar için de en önemli ilkedir. Buna ister “sessiz zaman” ister “adanma” isterseniz başka bir isim verin, Tanrı’yla günlük paydaşlık bütün Hıristiyanlar için gereklidir!

B. Yanıtı Kaydetme ve Gerçekleşeceği Zamanı Bekleme Buyruğu (2:2, 3)

2:2   Rab peygambere şöyle buyurdu: “Göreceklerini taş levhalara oyarak yaz. Öyle ki, herkes bir çırpıda okusun” (Babil’in düşüşü ve Yahuda’nın yenilenmesiyle ilgili haber).

2:3   A. J. Pollock, bu ayetin Yahudiler’in beklentisine işaret ettiğini söyler. Mesih, düşmanlarına boyun eğdirmek için yeryüzüne gelecek, krallığından bütün suçları kaldıracak ve görkemli egemenliğini kurarak İsrail’i ulusların başı yapacaktır. Çünkü kendisi İsrail ulusunun başında olacaktır. 1 3’üncü ayet, İbraniler 10:37’de alıntı yapıldığında, “o” (görüm) “O” (Rab) şekline dönüşür; Rab mutlaka gelecek, geç kalmayacaktır. Yeni Antlaşma’nın içeriği, Hıristiyan’ın beklentisi olan “kilisenin göğe alınması” umuduna işaret eder.

C. Doğrular İmanla Yaşayacak, Haksız Kildaniler Öleceklerdi (2:4)

Babil Kralı gurura kapıldığı için ölecek, ama İsrail halkından geriye kalan az sayıda kişi Rab’be olan imanla yaşayacaktı. 4c ayeti, Yeni Antlaşma’da üç kez alıntı yapılmıştı. Ayetin üç bölümü, (doğru kişi – sadakatiyle – yaşayacak) yer aldıkları üç ayetin koşullarına uygun biçimde vurgulanırlar. Romalılar 2:17 doğrular’ı, Galatyalılar 3:11 sadakat’i, İbraniler 10:38 ise yaşayacak’ı vurgular. Habakkuk’un içeriğindeki birebir karşılık, “doğru kişi sadakatiyle yaşayacak”tır. Sadakatiyle sözcüğü, “Bana olan imanla” olarak da çevrilebilir.

Ç. Kildaniler’in Günahlarının Sıralanması (2:5-19)

1. Sonsuz Bir Fethetme İştahı (2:5-8)

2:5   Şarap içmek, Babil’in ulusal bir günahıydı ve hiç kuşkusuz Nebukadnessar’ın da… Keil, “bu bağımlılığın eski çağ yazarları tarafından da onaylandığını ve Daniel’in de bunu iyi bildiğini, Babil’in, Belşassar ve soylu adamları gürültülü bir ziyafette içki içerlerken fethedildiğini” yazar. 2 Ayrıca, Belşassar’ın fethetmeye duyduğu dinmek bilmez susuzluğa da dikkat çeker.

2:6-8   6’ncı ayet, Babil’in karşılaşacağı beş felaketi içeren alaylı bir ezgiyle başlar. İlk felakete güç ya da saldırganlık tutkusu nedeniyle uğrarlar. Nebukadnessar’ın fethettiği pek çok ulus, ona haksız kazancı nedeniyle sataşacak ve Nebukadnessar’ın kendilerine zulmettiği gibi, onlar da Babil’e zulmedecek ve kenti yağmalayacaklardı.

2. Açgözlülük ve Gurur (2:9-11)

Nebukadnessar’a açgözlülüğü ve gururu nedeniyle uğrayacağı ikinci felaket duyurulur. Felakete uğramamak için hanedanını güvenlikte tutmayı denemişti, ama haksız kazancı ve zalimliği kendisine karşı haykıracaktı.

3. Kan Dökerek Zenginleşme (2:12-14)

Üçüncü felaket kralın görkem tutkusu ve kan dökmesi nedeniyle gelecektir. Babil köleler çalıştırılarak bina edilmiştir. Kentler tükenmeyen ateşle yandıktan sonra yeryüzü Rab’bi gerçek Tanrı olarak kabul edecektir.

Ancak, gerçek Tanrı’nın bütün dünya tarafından tanınacağı zaman gelecektir. Bu görkemli zaman, haklı bir üne sahip olan şu şiirsel benzetmeyle bildirilmiştir: “…sular denizi nasıl dolduruyorsa, dünya da RAB’bin yüceliğinin bilgisiyle dolacak” (2:14).

4. Komşuların Fesadı (2:15-17)

Nebukadnessar’ın başına gelecek olan dördüncü felaketin nedeni, diğer ulusları vahşi bir zevk alarak yıkması, utanmazlığı, Yeruşalim ve Yahuda’yı katletmesidir. Kısaca, Nebukadnessar günümüzdeki medya, çarpık cinsellik ve sınırsız vahşet gibi kötülüklere neden olmakla da suçlanıyordu.

5. Putperestlik (2:18, 19)

Beşinci ve son felaket, kralı, Babil’in putperestliğini alaycı çizgilerle yansıtarak yargılar. Altın ya da gümüş kaplı cansız bir put ne yarar sağlayabilir ki?

D. Tanrı’nın Yargı Fırtınasından Önce Buyrulan Sessizlik (2:20)

Bu ayetleri temel alan ezgiler günümüzde bazı kiliselerde, topluluğu vaaz üzerinde sessiz düşünmeye yönlendirmek için kullanılır. Ne yazık ki, sözcükler uyum içinde olsa da, metnin içeriği, Rab’bin, gücünü yargıyla sergileyeceği konusundadır. Bu nedenle bütün yeryüzü O’nun önünde susmalıdır.

 

Kutsal Kitap

1 Nöbet yerinde, gözcü kulesinde durayım,
Bakayım RAB bana ne diyecek,
Yakınmalarıma ne yanıt verecek göreyim.
2 Şöyle yanıtladı RAB:
‹‹Göreceklerini taş levhalara oyarak yaz.
Öyle ki, herkes bir çırpıda okusun.
3 Bu olayların zamanı gelmedi henüz.
Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir.
Gecikiyormuş gibi görünse de bekle olacakları,
Kesinlikle olacak, gecikmeyecek.
4 Bakın şu övüngen kişiye, niyeti iyi değildir.
Ama doğru kişi sadakatiyle yaşayacaktır.
5 Servet aldatıcıdır.
Küstahlar kalıcı değildir;
Açgözlüdürler ölüler diyarı gibi
Ve ölüm gibi hiç doymazlar.
Ülkeleri ele geçirip halkları tutsak alırlar.
6 Tutsak alınanlar onları küçümseyip alay etmeyecekler mi?
‹Kendisine ait olmayanı ele geçirenin,
Haraç alarak zenginleşenin vay haline!
Daha ne kadar sürecek bu?› demeyecekler mi?
7 Haraca kestikleriniz ansızın ayaklanmayacak mı?
Uyanıp yakanıza yapışmayacaklar mı?
İşte o zaman onlar için çapul malı gibi olacaksınız.
8 Birçok ulusu soyduğunuz,
Kan döktüğünüz,
Ülkelere, kentlere ve oralarda yaşayan herkese zorbalık ettiğiniz için,
Halklardan sağ kalanlar da sizi soyacaklar.
9 Evini haksız kazançla dolduranın,
Felaketten kaçmak için yuvasını yüksek yere kuranın vay haline!
10 Birçok halkı kıyıma uğratmakla
Kendi soyunuzu utanca boğdunuz,
Kendi yıkımınızı hazırladınız.
11 Duvar taşları bile haykıracak bunu
Ve yankılanacak ahşap kirişler.
12 Kan dökerek kentler kuranın,
Zorbalıkla beldeler yapanın vay haline!
13 Halkların bütün emeklerinin yanması,
Ulusların bütün çabalarının boşa gitmesi
Her Şeye Egemen RABbin işi değil mi?
14 Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa,
Dünya da RABbin yüceliğinin bilgisiyle dolacak.
15 Çıplak bedenlerini seyretmek için
Komşularına içki içirip sarhoş eden,
İçkiye zehir bile katan sizlerin vay haline!
16 Onur yerine utanca boğulacaksınız.
Şimdi sıra sizde, için de çıplaklığınız görünsün.
RAB size sağ elindeki ceza dolu kâseden içirecek.
Onurunuz kırılacak, rezil olacaksınız.
17 Lübnana ettiğiniz zorbalık kendi başınıza gelecek.
Telef ettiğiniz hayvanlar sizi dehşete düşürecek.
Çünkü insan kanı döktünüz,
Ülkelere, kentlere ve oralarda yaşayan herkese zorbalık ettiniz.
18 İnsanın biçim verdiği oyma ya da dökme putun ne yararı var ki aldatmaktan başka?
Putu yapan, yaptığına güvenir,
Ama yaptığı ne ki, dilsiz puttan başka.
19 Tahta puta, ‹Canlan!› diyenin,
Dilsiz taşa, ‹Uyan› diyenin
Vay haline!
Put yol gösterebilir mi?
Altınla, gümüşle kaplanmış,
Ama içinde yaşam soluğu yok.
20 Oysa RAB kutsal tapınağındadır.
Sussun bütün dünya O’nun önünde.››

1. A. J. Pollock. Daha fazla belge yoktur.

2. C. F. Keil. “Habakkuk,” Biblical Commentary on the Old Testament, 25.cilt, s.74, 75.