Hakimler 7

2. Gidyon’un 300 Adamı (7. Bölüm)

7:1-3   Midyan’a karşı kazanılan zaferin tamamıyla Tanrı’dan olması için, Rab Gidyon’un ordusunu önce 32.000 kişiden 10.000 kişiye indirdi; yasanın buyurduğu gibi korkudan titreyenleri evlerine gönderdi (Yas.20:8).

7:4-8   Tanrı askerlerin sayısını daha da azaltmak için askerleri ırmak kıyısında denedi. Su içmek için dizleri üzerine çökenler elendiler. Öte yandan köpek gibi dilleriyle su içenler, orduda bırakıldılar. Bu kişilerin sayısı 300’dü.

7:9-14   Rab ondan sonra Gidyon’u, gece Midyanlılar’ın kamp kurduğu ordugah çevresini ziyaret etmeye yönlendirdi. Hizmetkârı Pura’nın eşlik ettiği Gidyon, düşman ordugahının yanına kadar sokuldu. Orada bir Midyanlı’nın arkadaşına anlattığı rüyayı işitti. Midyanlı rüyasında arpa unundan yapılmış bir somun ekmeğin çadıra çarpıp devirdiğini ve çadırı yerle bir ettiğini görmüştü. Arkadaşı rüyayı İsrailliler’in Midyan’ı bozguna uğratacakları şeklinde yorumladı. Arpa unundan yapılmış ekmek, sıradan çiftçilerin yiyeceğiydi ve İsrail’i temsil ederdi. Çadır ise Midyanlılar’ın ordusunu belirtmekteydi.

7:15-20   Sayısı azaltılan ordusunu düşünen Gidyon’un korkuları alevlenmişti. Tanrı ondan 135.000 kişilik bir orduya, 300 kişiyle karşı çıkmasını istiyordu! (8:10). Ancak düşmanlarının ağzından duyduğu bu söz imanını güçlendirdi. Karşılık olarak, önce tapındı (15. ayet), sonra savaştı.

Zaferden emin olan Gidyon, İsrail kampına dönerek adamlarını savaşmaya çağırdı. Ordusunu her biri 100 kişiden oluşan üç gruba ayırdıktan sonra, her adama bir boru, içinde çıra yanan bir toprak testi verdi. Midyanlılar’ın kampının kenarına kadar yürüdüler. Önceden kararlaştırdıkları gibi hepsi boruları çaldı ve toprak testileri kırdı. Öyle ki, içlerinde yanan çıralar göründü ve şöyle bağırdılar: “Yaşasın Rab’bin ve Gidyon’un Kılıcı!”

Bu olayda görünen Tanrı’nın elinden, 2.Korintliler 4:7’de söz edilir. Bedenlerimiz toprak kaplardır. Yalnızca İsa’nın uğruna sürekli ölüme teslim edildiklerinde, İsa Mesih’in yüzündeki Tanrı yüceliği bilgisinin ışığı diğer kişiler üzerinde ışıldar.

7:21-25   Karmaşa ve panik içindeki Midyanlılar önce birbirlerine saldırmaya başladılar, sonra kaçtılar. Naftali, Aşer ve tüm Manaşşe oymaklarının adamları önce onları kovaladı. Sonra Efrayimoğulları’nın tümünü kendilerine katılmaya çağırdılar. Efrayimoğulları, Şeria Irmağı’nı geçerek kaçmaya çalışan düşmanı ırmağın sığ bölümünü ele geçirerek yakaladılar ve yok ettiler. Efrayimliler, Midyanlı önderlerin ikisini tutsak almayı ve öldürmeyi başardılar. Bu kişiler, Orev (Karga) ve Zeev (Kurt)’dir.

Gidyon’un eylemlerinden, önderlik hakkında çıkaracağımız dersler vardır. Önder, başkalarını yönetmeden önce kendisinin yaptıklarından kesinlikle emin olmalıdır. Öncelikle tapınmalı ve Tanrı’ya gerçek yerini vermelidir (15. ayet). Örnek biri olarak yönetmelidir (17. ayet). Onur ve yüceliği ait olduğu yere, yani öncelikle Tanrı’ya, sonra Tanrı’nın seçtiği araçlara verme konusunda özen göstermelidir (18. ayet).

 

Kutsal Kitap

1 Yerubbaal -Gidyon- ile yanındaki halk erkenden kalkıp Harot Pınarının başında ordugah kurdular. Midyanlıların ordugahıysa onların kuzeyinde, More Tepesinin yanındaki vadideydi.
2 RAB Gidyona şöyle dedi: ‹‹Yanında fazla adam var; Midyanı onların eline teslim etmem. Yoksa İsrailliler, ‹Kendi gücümüzle kurtulduk› diyerek bana karşı övünebilirler.
3 Şimdi halka şunu söyle: ‹Korkudan titreyen dönsün, Gilat Dağından geri gitsin.› ›› Bunun üzerine halktan yirmi iki bin kişi döndü, on bin kişi orada kaldı.
4 RAB Gidyona, ‹‹Adamların sayısı hâlâ fazla›› dedi, ‹‹Kalanları suyun başına götür, onları orada senin için sınayayım. ‹Bu seninle gidecek› dediğim adam seninle gidecek; ‹Bu seninle gitmeyecek› dediğim gitmeyecek.››
5 Gidyon halkı suyun başına götürdü. RAB Gidyona, ‹‹Köpek gibi diliyle su içenleri bir yana, su içmek için dizleri üzerine çökenleri öbür yana ayır›› dedi.
6 Ellerini ağızlarına götürerek dilleriyle su içenlerin sayısı üç yüzü buldu. Geri kalanların hepsi su içmek için dizleri üzerine çöktüler.
7 RAB Gidyona, ‹‹Sizi diliyle su içen üç yüz kişinin eliyle kurtaracağım›› dedi, ‹‹Midyanlıları senin eline teslim edeceğim. Öbürleri yerlerine dönsün.››
8 Gidyon yalnız üç yüz kişiyi alıkoyarak geri kalan İsraillileri çadırlarına gönderdi. Bu üç yüz kişi, gidenlerin kumanyalarıyla borularını da aldılar. Midyanlıların ordugahı Gidyonun aşağısında, vadideydi.
9 RAB aynı gece Gidyona, ‹‹Kalk, ordugaha saldır›› dedi, ‹‹Çünkü orayı senin eline teslim ediyorum.
10 Ordugaha yalnız gitmekten korkuyorsan, uşağın Purayı da yanına al.
11 Midyanlıların söylediklerine kulak kabart. O zaman ordugahlarına saldırmaya cesaret bulursun.›› Böylece Gidyon uşağı Pura ile ordugahın yanına kadar sokuldu.
12 Midyanlılar, Amalekliler ve öbür doğulu halklar çekirge sürüsü gibi vadiye yayılmışlardı. Kıyıların kumu kadar çok, sayısız develeri vardı.
13 Gidyon ordugahın yanına vardığında, adamlardan biri arkadaşına gördüğü düşü anlatıyordu. ‹‹Bir düş gördüm›› diyordu, ‹‹Arpa unundan yapılmış bir somun ekmek, Midyan ordugahına doğru yuvarlanarak çadıra kadar geldi, çadıra çarpıp onu devirdi, altüst etti. Çadır yerle bir oldu.››
14 Adamın arkadaşı şöyle karşılık verdi: ‹‹Bu, İsrailli Yoaş oğlu Gidyonun kılıcından başka bir şey değildir. Tanrı Midyanı ve bütün ordugahı onun eline teslim edecek.››
15 Gidyon düşü ve yorumunu duyunca Tanrıya tapındı. İsrail ordugahına döndü ve adamlarına, ‹‹Kalkın! RAB Midyan ordugahını elinize teslim etti›› dedi.
16 Sonra üç yüz adamını üç bölüğe ayırdı. Hepsine borular, boş testiler ve testilerin içinde yakılmak üzere çıralar verdi.
17 Onlara, ‹‹Gözünüz bende olsun›› dedi, ‹‹Ben ne yaparsam siz de onu yapın. Ordugahın yanına vardığımda ne yaparsam siz de aynısını yapın.
18 Ben ve yanımdakiler borularımızı çalınca, siz de ordugahın çevresinde durup borularınızı çalın ve, ‹RAB için ve Gidyon için!› diye bağırın.››
19 Gidyon ile yanındaki yüz kişi gece yarısından az önce, nöbetçi değişiminden hemen sonra ordugahın yanına vardılar; borularını çalmaya başlayıp ellerindeki testileri kırdılar.
20 Üç bölük de borularını çalıp testileri kırdı. Çalacakları boruları sağ ellerinde, çıralarıysa sol ellerinde tutuyorlardı. ‹‹Yaşasın RABbin ve Gidyonun kılıcı!›› diye bağırdılar.
21 Onlar ordugahın çevresinde dururken, ordugahtakilerin hepsi koşuşmaya, bağırıp kaçışmaya başladı.
22 Üç yüz boru birden çalınca RAB ordugahtakilerin hepsini kılıçla birbirlerine saldırttı. Midyan ordusu Sereraya doğru, Beytşittaya, Tabbat yakınındaki Avel-Mehola sınırına dek kaçtı.
23 Naftali, Aşer ve bütün Manaşşeden çağrılan İsrailliler Midyanlıları kovalamaya başladılar.
24 Gidyon, Efrayimin dağlık bölgesine gönderdiği ulaklar aracılığıyla, ‹‹İnip Midyanlılara saldırın›› dedi, ‹‹Önlerini kesmek için Şeria Irmağının Beytbaraya kadar uzanan bölümünü tutun.›› Efrayimoğulları Şeria Irmağının Beytbaraya kadarki bölümünü ele geçirdiler.
25 Midyanlı iki önderi, Orev ile Zeev’i tutsak aldılar. Orev’i Orev Kayası’nda, Zeev’i ise Zeev’in üzüm sıkma çukurunda öldürerek Midyanlılar’ı kovalamaya devam ettiler. Orev’le Zeev’in kesik başlarını Şeria Irmağı’nın karşı yakasından Gidyon’a getirdiler.