Hezekiel 19

N. Yahuda’nın Son Kralları İçin Yakılan Ağıt (19. Bölüm)

19:1-9   Bu, Yahuda’nın son kralları için söylenen bir ağıttır. Kralların kimliği konusunda anlaşma sağlanamamıştır, ama büyük olasılıkla bu krallar Yehoahaz, Yehoyakim ve Sidkiya’dır. Yahuda, dişi aslandır. Diğer uluslar aslanlar, önderleri genç aslanlardır (2. ayet). Genç bir aslan olan yavru (3. ayet), tutsak edilerek Mısır’a götürülen Yehoahaz olabilir (4. ayet). Diğer yavru (5. ayet) Yehoyakim olabilir. Yahuda diğer uluslardan farklı değildi; aslanlar arasında bir dişi aslandı. Ulusların önderleri zalim ve bencildir. Rab, halkının dünyadan farklı olmasını bekler. Aksi taktirde halkı, O’nun yargısına davetiye çıkaracaktır.

19:10-14   “Annen” (10. ayet) ifadesiyle, Yahuda ya da Yeruşalim belirtilir; soyları verimli ve dal budak salan bir asma gibiydi. Bir zamanlar, güçlü kralları vardı (güçlü dallar), ama Babil tarafından yok edilecek (doğu rüzgarı) ve halkı sürgüne götürülecekti (Say.11-13. ayetler). 14’üncü ayette, “gövdesini ateş aldı” ifadesiyle Sidkiya, bir zorba ve halkının yıkımını hazırlayan bir zalim olarak görülür.

İsrail diğer uluslar gibi bir kral istemişti. Hezekiel burada perdeyi krallıklarının son sahnesinin üzerine indirir. Tanrı, halkının dünyadan farklı olmasını ister. Kutsal bir halk olmalarını arzular ve kendisini bir Kral olarak tanımalarını bekler.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Sen İsrail önderleri için şu ağıtı yak
2 ve de ki, ‹‹ ‹Annen neydi? Aslanlar arasında dişi bir aslan!
Genç aslanlar arasında yatar,
Yavrularını beslerdi.
3 Büyüttüğü yavrulardan biri
Genç bir aslan oldu.
Avını kapıp parçalamayı öğrendi,
İnsan yiyen bir aslan oldu.
4 Haberi uluslar arasında duyuldu.
Kurdukları tuzağa düştü,
Onu çengellerle Mısıra sürüklediler.
5 Dişi aslan bekledi, umudunun boşa çıktığını görünce,
Yavrularından başka birini alıp
Genç bir aslan olarak yetiştirdi.
6 Yavru aslanlar arasında dolaşmaya başladı,
Genç bir aslan oldu.
Avını kapıp parçalamayı öğrendi,
İnsan yiyen bir aslan oldu.
7 Onların kalelerini yıktı,
Kentlerini viraneye çevirdi.
Ülkede yaşayan herkes
Onun kükreyişinden dehşete düştü. kadınlarını tanıdı››.
8 Çevredeki uluslar üzerine geldiler,
Ağlarını gerdiler,
Onu tuzağa düşürdüler.
9 Çengel takıp onu kafese koydular
Ve Babil Kralına götürdüler.
İsrail dağlarında kükreyişi bir daha duyulmasın diye
Onu gözetim altında tuttular.
10 ‹‹ ‹Annen su kıyısındaki bağında
Dikilmiş bir asma gibiydi.
Bol su sayesinde dal budak saldı,
Ürün verdi.
11 Dalları kral asası olacak kadar güçlendi.
Asma boy attı,
Bulutlara dek yükseldi.
Yüksekliği ve dallarının çokluğu
Herkesçe görüldü.
12 Ama onu öfkeyle kökünden söküp yere attılar.
Doğu rüzgarı ürününü kuruttu.
Güçlü dalları koparılıp kurudu,
Ateş onları yakıp yok etti.
13 Şimdi çöle,
Kurak, susuz bir yere dikildi.
14 Gövdesi ateş aldı,
Filizini, ürününü yakıp yok etti.
Kral asası olacak kadar güçlü dalı kalmadı.›
Bu bir ağıttır ve ağıt olarak kalacaktır.››