Hezekiel 22

R. Yeruşalim’in Kirletilmesine İlişkin Üç Önbildiri (22. Bölüm)

22:1-12   Burada Yeruşalim’in günahları bir liste halinde sunulur: Kan dökmek [(9. ayet) bu koşullarda belki de insan kurban etmek anlamına gelebilir] ve putperestlik (3, 4. ayetler); cinayet (6. ayet); anne babanın aşağılanması; yabancılara, öksüz ve dullara baskı (7. ayet); tapınağın kutsallığına saygısızlık ve Şabat günlerini hiçe saymak (8. ayet); iftira, putperestlik ve şehvet (9. ayet); ahlâksızlık (10. ayet); zina, öz kardeşle cinsel ilişki (11. ayet); rüşvet, tefecilik, zorbalık ve RAB Tanrı’yı unutmak (12. ayet).

22:13-22   Haksız kazanç ve kan dökme günahlarından dolayı halk uluslar arasına dağıtılacaktı (13-16. ayetler). Yeruşalim bir eritme potasına benzeyecekti. Bu pota içinde halk, değersiz cüruf gibi eritilecekti (17-22. ayetler).

22:23,24   RAB Hezekiel’e, ülkenin çok üzücü bir durumda olduğunu söylemesini buyurur. Taylor bunun ülke için anlamını şöyle açıklar:

Ülke bu önbildiriyle yağmur bereketinden yoksun bırakılacaktır. Yorumcuların çoğu ifadeyi “temizlenmemiş” olarak değil, “üzerine yağmur yağmamış” olarak çeviren 24’üncü ayeti kabul etmeyi tercih ederler: Böylece ifade, “yağmur yapmayan bir ülke” ifadesine dönüşür. 1

22:25-31   Toplumun bütün sınıfları Rab’bin önünde suçluydu: Yöneticiler [(25. ayet) bazı çevirilerde “peygamberler” sözcüğü “önderler” olarak geçer]; 2 kâhinler (26. ayet); yöneticiler (27. ayet); peygamberler (28. ayet); ülke halkı (29. ayet). Tek bir doğru kişi bile bulunamamıştı; gedikte durup Tanrı’nın önünde ülkeye aracılık edecek hiç kimse yoktu (30, 31. ayetler).

Tanrı yeni yöntem ya da programlar aramaz; Tanrı daima gedikte duracak birini arar. Tek bir kişi bile durumu değiştirebilir!

 

Kutsal Kitap

1 RAB bana şöyle seslendi:
2 ‹‹İnsanoğlu, Yeruşalimi yargılayacak mısın? Kan döken bu kenti yargılayacak mısın? Öyleyse bütün iğrenç uygulamalarını ona bildir.
3 Şöyle diyeceksin: ‹Egemen RAB diyor ki: Ey kendi içinde kan dökerek yıkımını hazırlayan, putlar yaparak kendini kirleten kent!
4 Döktüğün kan yüzünden suçlu bulundun, yaptığın putlarla kirlendin. Böylece günlerin yaklaştı, yıllarının sonuna ulaştın. Bu yüzden seni uluslara alay konusu edeceğim, bütün ülkelerin gözünde seni gülünç duruma düşüreceğim.
5 Ey adı kötüye çıkmış, kargaşa dolu kent, yakındakiler de uzaktakiler de seninle alay edecekler.
6 ‹‹ ‹İşte içindeki her İsrail önderi yetkisini kullanarak kan döküyor.
7 Senin içinde anneye, babaya kötü davrandılar, yabancıya baskı yaptılar, öksüze, dul kadına haksızlık ettiler.
8 Benim kutsal eşyalarıma saygısızlık ettin, Şabat günlerimi hiçe saydın.
9 Kan dökmek için iftira edenler, dağlarda putlara kurban edilen hayvanları yiyenler, kendilerini şehvete kaptıranlar senin içinde yaşıyor.
10 Babalarının karılarıyla yatanlar, âdet gören dinsel açıdan kirli kadınlarla cinsel ilişki kuranlar senin içinde yaşıyor.
11 Senin içinde kimi komşusunun karısıyla iğrenç şeyler yaptı; kimi utanmadan gelinini kirletti; kimi öz kızkardeşiyle ilişki kurdu.
12 Senin içinde kan dökmek için rüşvet aldılar. Faiz aldın, tefecilik yaptın, zorbalıkla komşularından haksız kazanç sağladın. Beni unuttun. Egemen RAB böyle diyor.
13 ‹‹ ‹Edindiğiniz haksız kazançtan, içinizde döktüğünüz kandan ötürü ellerimi birbirine vuracağım.
14 Sizinle uğraşacağım gün cesaretiniz kalacak mı? Elleriniz güçlü olabilecek mi? Bunu ben RAB söylüyorum ve dediğimi yapacağım.
15 Sizi uluslar arasına dağıtıp ülkelere süreceğim. Sizdeki ruhsal kirliliğe son vereceğim.
16 Ulusların gözünde aşağılanacak ve benim RAB olduğumu anlayacaksınız.› ››
17 RAB bana şöyle seslendi:
18 ‹‹İnsanoğlu, İsrail halkı benim için cüruf gibi oldu. Hepsi potada tunç, kalay, demir, kurşundur; gümüşün cürufudur.
19 Bundan ötürü Egemen RAB şöyle diyor: ‹Hepiniz cüruf gibi olduğunuz için sizi Yeruşalimin ortasına toplayacağım.
20 Eritmek için ateşi üfleyerek gümüşü, tuncu, demiri, kurşunu, kalayı nasıl potaya atıyorlarsa, ben de öfkemle, kızgınlığımla sizi toplayacak, kentin ortasına koyup eriteceğim.
21 Sizi toplayacak, öfkemin ateşini üzerinize üfleyeceğim; siz de kentin içinde eriyip yok olacaksınız.
22 Gümüş potada nasıl erirse, siz de kentin içinde öyle eriyeceksiniz. O zaman üzerinize kızgınlığını dökenin ben, RAB olduğumu anlayacaksınız.› ››
23 RAB bana şöyle seslendi:
24 ‹‹İnsanoğlu, ülkeye de ki, ‹Sen öfke günü temizlenmemiş, üzerine yağmur yağmamış bir ülkesin.›
25 Önderleri kükreyen, avını parçalayan aslan gibi orada düzen kurdular. Canlara kıydılar, hazineler, değerli nesneler aldılar, birçok kadını dul bıraktılar.
26 Kâhinleri yasamı hiçe saydılar, kutsal eşyalarımı kirlettiler, kutsalla bayağı arasındaki ayrımı yapmadılar, kirliyle temiz arasındaki farkı öğretmediler, Şabat günlerimden gözlerini çevirdiler. Kutsallığımı önemsemediler.
27 Yöneticileri avını parçalayan kurt gibidir. Haksız kazanç elde etmek için kan döküyor, canlara kıyıyorlar.
28 Peygamberleri uydurma görümlerle, yalan fal açarak bu suçları gizlediler; ben RAB konuşmadığım halde, ‹Egemen RAB şöyle diyor› diyorlar.
29 Ülke halkı baskı uyguladı, soygunculuk etti. Düşküne, yoksula baskı yaptı, yabancıya haksız yere kötü davrandı. ‹‹Peygamberleri››.
30 ‹‹İçlerinde duvarı örecek, gedikte durup önümde ülkeyi savunacak, onu yerle bir etmemi engelleyecek bir adam aradım, ama hiç kimseyi bulmadım.
31 Bunun için öfkemi üzerlerine boşaltacak, kızgınlığımla onları yakıp yok edeceğim. Yaptıklarını kendi başlarına getireceğim.›› Egemen RAB böyle diyor.

1. Taylor, Ezekiel, s.168, 169.

2. A.g.e., s.169. Bu eski Grekçe çeviri, bazen geleneksel İbranice (Masoretik) metinlerin dışındakiler yerine orijinal İbranice okumaları alır. İngilizce bir çevirinin 24 ve 25’inci ayetlere ilişkin dipnotlarında, diğer eski çevirilerdeki okumalarla birlikte iki örnek verirler.