Mezmurlar 149

149. Mezmur: Tanrı’ya Yüce Övgüler

Bu mezmur iki bölümden oluşur. Birincisinde (1-6a. ayetler) kutsallar ezgi söyler, ikincisinde (6b-9. ayetler) egemenlik sürerler. Söz konusu olan dönem, Rab İsa’nın yeryüzüne dönerek uzun zamandır beklenen egemenliğini kurduğu zamandır.

149:1-3   İsrail’in söylediği yeni ezgi yaratılış, kurtuluş ve egemenlik ezgisidir. Yahve’nin doğal ve ruhsal yaratılışın kaynağı ve görkemli kralı oluşuna sevinirler.

O’nu yalnızca ezgiyle değil, dans ederek de överler. İmanlı dans edebilir mi? Evet, Rab’bin önünde kutsal ve saf bir zevkle dans etmek, gerçek ruhsal sevincin ve tapınmanın bir ifadesi olarak Tanrı’nın önünde uygundur. Ancak bu ayeti günümüz danslarına uyarlamak doğru olmaz. Ayetteki dansla kötüye kullanılan dans arasında fark vardır. Mezmur yazarı burada yalnızca dansın kutsal kullanımından söz eder. Aynı şey enstrümantal müzik için de geçerlidir. Eğer zilli tefler ve lirlerin dili olsaydı, hepsi Rab’be ezgiler söylemeyi arzulardı. Genellikle dans ve ezgilerin şehvetle ilişkisi vurgulanır. Ancak, uygun kullanımı iyi, kötüye kullanımı korkunçtur.

149:4-6a   Bu kutlama ezgilerindeki böylesine bol övgünün nedeni, Rab’bin yenilediği halkından hoşlanmasıdır; sadık bakiyesi için ödül olarak bir zafer tacı hazırlamıştır. Büyük sıkıntı dönemi geçmiştir; yağmurdan sonra güneşin parladığı bir gündür.

İnsanlar Yücelik Kralı’yla birleşmiş oldukları için O’nun yüceliğinde sevinmek için yeterli nedenleri vardır. Gündüz tahtlarında otururken sevinçli ezgilerle coşmak, geceleri de yataklarında sevinç ezgileri okumak için nedenleri vardır.

149:6b-8   Görüldüğü gibi, 6’ncı ayetin ortasında ani bir değişiklik olur. Bu noktadan mezmurun sonuna kadar İsrail yargılayan ve adalet dağıtan rolünü üstlenir. Bu, Mesih’in dönüşünde İsrail’in düşmanlarının yıkımına işaret ediyor olabilir. Bu yargı Rab tarafından uygulanacaktır, ama ulusun buna bir mecaz olarak katılımı düşünülmüş olabilir. Ama benim düşünceme göre bu ifade, bin yıllık dönem sırasında ulusların başı rolünü üstlenecek olan İsrail’i belirtmektedir. Rab İsa bu dönemde demir bir asayla egemenlik sürecektir (Va.2:27). Elçiler, İsrail’in on iki oymağını yargılamak için tahtlarda oturacaklardır (Mat. 19:28). İsrail, ulusların yönetiminde pay alacaktır (Dan.7:22).

Bu nedenle kutsalların ellerinde uluslardan öç almak ve halkları cezalandırmak üzere iki ağızlı kılıçlar bulunmaktadır. Başkaldıran krallar ve soylular, zincirlere ve demir prangalara vurulacaktır. Bu dönemde adaletin kusursuz doğruluğu egemenlik sürecektir.

149:9   O gün geldiğinde İsrail’in üstleneceği onurlu rol, başkaldırma ve yıkımlar sırasında cezalandırma yetkisine sahip olmak olacaktır.

Yeni Antlaşma kutsallarının da Mesih’in gelecekteki egemenliğinde pay alacakları gerçektir. 1.Korintliler 6:2, 3’te bu konuya ilişkin bilgi bulunmaktadır.

 

Kutsal Kitap

1 RABbe övgüler sunun!
RABbe yeni bir ezgi söyleyin,
Sadık kullarının toplantısında
Onu ezgilerle övün!
2 İsrail Yaratıcısında sevinç bulsun,
Siyon halkı Krallarıyla coşsun!
3 Dans ederek övgüler sunsunlar Onun adına,
Tef ve lir çalarak Onu ilahilerle övsünler!
4 Çünkü RAB halkından hoşlanır,
Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.
5 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,
Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!
6 Ağızlarında Tanrıya yüce övgüler,
Ellerinde iki ağızlı kılıçla
7 Uluslardan öç alsınlar,
Halkları cezalandırsınlar,
8 Krallarını zincire,
Soylularını prangaya vursunlar!
9 Yazılan kararı onlara uygulasınlar!
Bütün sadık kulları için onurdur bu. RAB’be övgüler sunun!