Nehemya 3

2. İşçiler ve Çalışmaları (3. Bölüm)

Kâhinler Koyun Kapısı’nı tamir ederek göreve ilk başlayanlar oldular. Kentin kuzeydoğu köşesindeki bu kapıya, tapınaktaki sunağa getirilen koyunlar bu kapıdan geçtiği için böyle bir ad verilmişti. Kapılardan saat yelkovanının ters yönünde (sola doğru) söz edilir: Koyun Kapısı (1, 2. ayetler); Balık Kapısı (3-5. ayetler); Eski Kapı (ya da Köşe Kapısı) (6-12. ayetler); Dere Kapısı (13. ayet); Gübre Kapısı (14. ayet); Çeşme Kapısı (15-25. ayetler); Su Kapısı (26. ayet); At Kapısı (28. ayet); Doğu Kapısı (29. ayet); Mifkat Kapısı (31. ayet). 32. ayet, kapıların çevresinde bir tur atarak bizi tekrar Koyun Kapısı’na getirir. Kitapta iki kapıdan daha söz edilir: Efrayim Kapısı (8:16) ve Muhafızlar Kapısı (12:39). Kapıların sayısı on ikiydi. Yeni Yeruşalim’de on iki kapı olacaktır (Va.21:12). Tanrı için, kendisine hizmet edenlerle ilgili özenli kayıt tutulması önemlidir. Bunu, kentin surlarını ve kapılarını onaranların isimlerinin sıralanmasından anlıyoruz.

Yiğitler Evi (16. ayet), önceden Davut’un yiğit adamlarının karargahı olarak kullanılmış olabilir.

Erkekler ve kadınlar, ustalar ve işçiler, önderler ve halk, herkes bir arada ve yan yana çalıştı. Beraberliği bozan, yalnızca Tekoalı soylular oldu. Sorumluluklarından kaçındılar (5. ayet). Bazı kişiler ise görevlerini tamamladıktan sonra fazladan görev üstlendiler (4, 21 ve 5, 27. ayetler). Tanrı günümüzde imanlılara farklı görevler vermiştir. Bizi çeşitli armağanlarla ve çağrısına uygun yeteneklerle donatmıştır. Görevini yerine getirmeyenleri ve fazladan görev üstlenenleri bilir. “Herkesin yaptığı iş belli olacak, yargı günü ortaya çıkacak. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak” (1Ko.3:13).

 

Kutsal Kitap

1 Başkâhin Elyaşiv ile öbür kâhinler işe koyulup Koyun Kapısını onardılar, kapı kanatlarını kutsayıp yerine taktılar. Hammea Kulesine ve Hananel Kulesine kadar surları kutsadılar.
2 Bitişik bölümü Erihalılar, onun yanındakini de İmri oğlu Zakkur onardı.
3 Balık Kapısını Senaalılar onardı. Kirişleri yerleştirip kapı kanatlarını yerine koydular, sürgülerle kapı kollarını taktılar.
4 Bitişik bölümü Hakkos oğlu Uriya oğlu Meremot onardı. Onun yanındakini Meşezavel oğlu Berekya oğlu Meşullam onardı. Onun yanındakini Baana oğlu Sadok onardı.
5 Onun yanındakini Tekoalılar onardı; ama soylular efendilerinin buyurduğu işlere el atmadılar.
6 Eski Kapıyı Paseah oğlu Yoyada ile Besodya oğlu Meşullam onardı. Kirişleri yerleştirip kapı kanatlarını yerine koydular, sürgülerle kapı kollarını taktılar.
7 Bitişik bölümü Givonlu Melatya, Meronotlu Yadon ve Fıratın batı yakasındaki bölge valisinin yönetiminde yaşayan Givonlularla Mispalılar onardı.
8 Onların yanındakini kuyumculardan biri olan Harhaya oğlu Uzziel onardı. Onun yanındakini baharatçı Hananya onardı. Yeruşalim surlarını Geniş Duvara kadar onardılar.
9 Onların yanındaki bölümü Yeruşalimin yarısını yöneten Hur oğlu Refaya onardı.
10 Bunun yanındaki bölüm Harumaf oğlu Yedayanın evinin karşısına düşüyordu. O bölümü Yedaya onardı. Onun yanındakini Haşavneya oğlu Hattuş onardı.
11 Harim oğlu Malkiya ile Pahat-Moav oğlu Haşşuv başka bir bölümü ve Fırınlar Kulesini onardılar.
12 Onların yanındaki bölümü Yeruşalimin öbür yarısını yöneten Halloheş oğlu Şallum kızlarıyla birlikte onardı.
13 Dere Kapısını Hanun ve Zanoahta yaşayanlar onardı. Kapı kanatlarını yerlerine yerleştirip sürgülerle kapı kollarını taktılar. Ayrıca Gübre Kapısına kadar uzanan surlarda bin arşınlıkfç yer onardılar.
14 Gübre Kapısını Beythakkerem bölgesini yöneten Rekav oğlu Malkiya onardı. Kapı kanatlarını yerine yerleştirip sürgülerle kapı kollarını taktılar.
15 Çeşme Kapısını Mispa bölgesini yöneten Kol-Hoze oğlu Şallun onardı. Üzerini bir saçakla kapadı. Kapı kanatlarını yerine yerleştirip sürgülerle kapı kollarını taktı. Kral Bahçesinin yanındaki Şelah Havuzunun duvarını Davut Kentinden inen merdivenlere kadar onardı.
16 Oradan ötesini Beytsur bölgesinin yarısını yöneten Azbuk oğlu Nehemya, Davutun aile mezarlığından yapay havuza ve Yiğitler Evine kadar onardı.
17 Surların sonraki bölümünü aşağıdaki Levililer onardı: Bani oğlu Rehum bir sonraki bölümü onardı. Bitişiğini Keila bölgesinin yarısını yöneten Haşavya kendi bölgesi adına onardı.
18 Ondan sonraki bölümü, Keila bölgesinin öbür yarısını yöneten Henadat oğlu Bavvay yönetiminde kardeşleri onardılar.
19 Onun bitişiğini -silah deposuna, surun döndüğü yere kadar çıkan yolun karşısını- Mispayı yöneten Yeşu oğlu Ezer onardı.
20 Ondan sonraki, surun döndüğü yerden Başkâhin Elyaşivin evinin kapısına kadar uzanan bölümü büyük çaba harcayarak Zakkay oğlu Baruk onardı.
21 Ondan sonrasını, Elyaşivin evinin kapısından evin sonuna kadar uzanan bölümü Hakkos oğlu Uriya oğlu Meremot onardı.
22 Surların sonraki bölümünü çevrede yaşayan kâhinler onardı.
23 Evlerinin karşısına düşen bölümü Benyamin ile Haşşuv onardılar. Onlardan sonra, evinin bitişiği olan bölümü Ananya oğlu Maaseya oğlu Azarya onardı.
24 Ondan sonraki, Azaryanın evinden surun döndüğü köşeye kadar uzanan bölümü Henadat oğlu Binnuy onardı.
25 Uzay oğlu Palal surun döndüğü köşeden sonraki bölümü ve yukarı saray muhafız avlusunun yanındaki gözetleme kulesini onardı. Ondan sonraki bölümü Paroş oğlu Pedaya onardı;
26 Pedaya ile Ofel Tepesinde yaşayan tapınak görevlileri doğuya doğru Su Kapısının önüne ve gözetleme kulesine kadarki bölümü onardılar.
27 Ondan sonraki, büyük gözetleme kulesinden Ofel surlarına kadar uzanan bölümü Tekoalılar onardı.
28 At Kapısının yukarısını kâhinler onardı. Her biri kendi evinin karşısını yaptı.
29 Onlardan sonra, evinin karşısına düşen bölümü İmmer oğlu Sadok onardı. Ondan sonrasını Doğu Kapısının nöbetçisi Şekanya oğlu Şemaya onardı.
30 Ondan sonraki bölümü Şelemya oğlu Hananya ile Salafın altıncı oğlu Hanun onardı. Ondan sonra, odasının karşısına düşen bölümü Berekya oğlu Meşullam onardı.
31 Ondan sonraki bölümü, tapınak görevlileriyle tüccarların kaldığı eve, oradan Mifkat Kapısına, surun yukarı köşesindeki odaya kadar, kuyumculardan biri olan Malkiya onardı.
32 Surun köşesindeki odayla Koyun Kapısı arasındaki bölümü kuyumcularla tüccarlar onardılar.