Vahiy 22

22:1-2   Tanrı’nın ve Kuzu’nun tahtından çıkan billur gibi berrak yaşam suyu, kentin anayolunun ortasında akar. Irmağın iki yanında on iki çeşit meyve üreten yaşam ağacı bulunur. Bu meyveler artık yasak değildir. Bu, Tanrı’nın her mevsim hiç durmadan sağladığı nimeti belirtir. Ağacın yapraklarının uluslara şifa olması, onların daima sağlıklı olacağının kinayeli bir ifadesidir.

22:3-5   A.T. Pierson bunu şöyle özetler:

 

“Artık hiçbir lanet kalmayacak”   mükemmel günahsızlık
“Tanrı’nın ve Kuzu’nun tahtı kentin içinde olacak”   mükemmel yönetim
“Kulları O’na tapınacak”   mükemmel hizmet
“O’nun yüzünü görecek”   mükemmel birliktelik
“O’nun adını taşıyacaklar”   mükemmel benzerlik
“Artık gece olmayacak”   mükemmel kutsallık
“Sonsuzlara dek egemenlik sürecekler”   mükemmel görkem 1

L. Son Uyarılar, Teselliler, Davetler ve Öğütler (22:6-21)

22:6   Bunları anlatan melek, Yuhanna’ya açıklamalarının güvenilir olduğunu yine anımsatır. Rab, yakın zamanda olması gereken olayların genel görünüşünü kullarına göstermek için meleğini göndermişti.

22:7   Bütün bunların zirvesini, Kurtarıcı’nın görkemli gelişi oluşturacaktır. O, bize tez geleceğine dair güvence vermiştir. Bu, en kısa zamanda ya da aniden anlamına gelebilir, ama en kısa zamanda anlamı tercih edilir. Bu kitaptaki peygamberlik sözlerine uyan herkes özel bir şekilde bereketlenir. Bunu, O’nun gelişine duyulan umutla yaşayarak yapabiliriz.

22:8-9   Yuhanna bunları işitip gördüğü zaman, meleğin ayaklarına kapandı. Ama ona bunu yapmaması söylendi. Melek yalnızca Tanrı’nın bir kuluydu. Tapılacak olan yalnızca Tanrı’dır.

22:10   Yuhanna’ya bu kitabın peygamberlik sözlerini mühürlememesi söylendi; çünkü peygamberliğin gerçekleşme zamanı yakındı. Buradaki mühürleme, açıklamanın ertelenmesi anlamındadır.

 22:11   Peygamberliğin gerçekleşme zamanı gelince, kötülük yapan, yaptığı kötülükten pişman olmayacaktır. Kirli olanın, Rab yeryüzüne döndüğü zaman, değişmek için fazla şansı olmayacaktır. Ama doğru olan, doğrulukla yaşamaya devam edecek ve kutsal olan kutsallık içinde yaşayacaktır.

22:12-13   Rab yine tez geleceğini bildirmektedir. Bu defa bunu, herkese yaptığının karşılığı olan ödülü vereceği vaadinde bulunarak tekrarlar. Kendisini yine Alfa ve Omega ile özdeşleştirir. Her şeyi yaratan, zaman sahnesindeki perdeyi kapatacaktır.

22:14   Bu ayet şu anlama da gelebilir: “O’nun buyruklarını yerine getirenlere ne mutlu! ya da “Kaftanlarını yıkayanlara… ne mutlu!” Her ikisi de kurtuluşun işlerle gerçekleşmediğini, işlerin kurtuluşun meyvesi ve kanıtı olduğunu öğretir. Yalnızca gerçek imanlılar yaşam ağacından yiyebilir ve sonsuz kente girebilirler.

22:15   Cennetten sonsuza dek dışlanacak olanlar şunlardır: Köpekler (düşük karakterli insanlar), büyücüler, fuhuş yapanlar, adam öldürenler, putperestler ve yalanı sevip hile yapanlar. Buradaki köpekler, erkek fahişelere (Yas.23:18), günahlı olan diğer uluslara (Mat.15:26) ya da Yahudiliği yayanlara (Flp.3:2) gönderme yapabilir.

22:16   Rab, meleğini bu mesajla kiliselere gönderdi. İsa’nın kendisinden Davut’un kökü ve soyu olarak söz ettiği görülmektedir. Tanrılığına gelince, O, Davut’un Yaratıcısı’dır. İnsanlığına gelince, Davut’un soyundandır. Parlak sabah yıldızı, güneş doğmadan gökte görünür. Mesih, kiliseye ilk önce parlak sabah yıldızı olarak gelecektir, yani havada onlarla buluşacaktır. Daha sonra ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi olarak yeryüzüne gelecektir (Mal.4:2).

22:17   Bu ayeti anlamanın iki yolu vardır. İlki; Ruh, Gelin ve işiten, kurtuluşa susayanı Mesih’e gelmesi için teşvik eden Müjde’nin yalvarışı olabilir. Ya da üçünün gel sözcüğünü kullanması, Mesih’in dönüşü için edilen dualar olabilir. Kurtulmamışlar yaşam suyu (kurtuluş) için O’na gelmelidirler. O’nun dönüşüne hazır olmaları için yapılan davet de bununla bağlantılıdır.

22:18-19   İnsanlar Vahiy bölümünde yazılı olan şeylere ekleme yaparsa, bu kitapta yazılı belalar başına gelecektir. Bu kitaptaki konular tüm Kutsal Kitap boyunca ele alınır; dolayısıyla bu ayetle, aslında Tanrı’nın sözüne herhangi bir şey katan kişilerin yargılanacakları anlatılmak istenir. Benzer bir şekilde, bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkaranın da yargılanacağı belirtilir. Bu, küçük yorum farklılıklarını değil, Kutsal Kitap’ın esinine ve tamamına yapılan dolaysız saldırıya karşı söylenmiştir. Bunun cezası ise sonsuz ölümdür. Tanrı, bu kitapta yazılı yaşam ağacından ona düşen payı çıkaracaktır. Bu, onun sonsuz yaşama sahip olanların bereketinden pay alamayacağı anlamına gelir.

 22:20   Vahiy bir vaat ve bereketle biter. Rab İsa’nın tez gelişi verilen vaattir. Daha önce söz edildiği gibi, bu yakında ya da aniden olabilir. Ani dönüşün umudu, yakında olacak olan dönüş umudundaki gibi aynı beklenti ya da dikkati uyandırmaz. Kurtulan herkes, bereketlenen umuda, “Amin! Gel ya Rab İsa!” diyerek karşılık verir.

Yaratılış bölümü Kutsal Kitap’ın başlangıcı, Vahiy bölümü de kitabın doruk noktasıdır. İlk kitapta sunulan konular, son kitapta meyvesini verir. Aşağıdakileri inceleyin:

 

YARATILIŞ VAHİY
Yerin ve göğün yaratılışı (Yar.1:1). Yerin ve göğün yok oluşu (Va.20:11b). Yeni gökle yeni yeryüzünün yaratılışı (Va.21:1).
Şeytan’ın yeryüzündeki egemenliğinin başlangıcı (Yar.3:1-7). Şeytan’ın ateş gölüne atılması (Va.20:10)
Günahın girişi (Yar.3:1-7). Günahın kovulması (Va.21:27)
Yaratılışın lanetlenmesi (Yar.3:17-19). Lanetin kaldırılması (Va.22:3)
Yaşam ağacından uzaklaştırılma (Yar.3:24b). Yaşam ağacına yeniden yaklaşma (Va.22:2-19).
İnsanın Aden bahçesinden kovulması (Yar.3:24a). İnsanın (cennete) kabul edilmesi(Va.22:1-7)
Ölümün dünyaya girişi (Yar.2:17; 5:5). Ölümün sonsuza dek kaldırılması (Va.21:4)
İlk Adem’in evliliği (Yar.4:1) Son Adem’in evliliği (düğünü) (Va.19:7)
Acının gelişi (Yar.3:16) Acının ortadan kalkışı (Va.21:4).

22:21   Ve şimdi bu harika kitabın ve Tanrı sözünün son bereketine geliriz. Tanrısal yargıyla dolu olan bu kitap, esenlik sözleriyle tamamlanmaktadır.

Yuhanna, “Rab İsa’nın lütfunun kutsallarla” birlikte olmasını dilemektedir. Bu ayetle ilgili el yazmalarında üç farklı ve ilginç açıklama vardır.

  1. Bazı metinlerde Yuhanna, Mesih’in lütfunun “herkesle” birlikte olmasını diler. Ancak bu, Vahiy bölümünde söz edilen, iman etmeyenlerin üzerine yakında gelecek olan yargı konusuyla bağdaşmaz.
  2. İkinci metin grubu çevirisinde yorum daha iyidir. Mesih’in lütfu “hepinizle” olsun (Vahiy’i işiten ve okuyanların çoğu gerçek imanlılar olacaktır).
  3. Bu kitaptaki kutsallarla günahkârlar arasındaki keskin ayrımın ışığında yapılan en iyi yorum, metinlerin çoğunda ve Türkçe çevirisinde bulunur: “Rab İsa’nın lütfu kutsallarla birlikte olsun. Amin.”
 

Kutsal Kitap

1 Melek bana Tanrı’nın ve Kuzu’nun tahtından çıkan billur gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterdi.
2 Kentin anayolunun ortasında akan ırmağın iki yanında on iki çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindir.
3 Artık hiçbir lanet kalmayacak. Tanrı’nın ve Kuzu’nun tahtı kentin içinde olacak, kulları O’na tapınacak.
4 O’nun yüzünü görecek, alınlarında O’nun adını taşıyacaklar.
5 Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler.
6 Melek bana, “Bu sözler güvenilir ve gerçektir” dedi. “Peygamberlerin ruhlarının Tanrısı olan Rab, yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermek için meleğini gönderdi.”
7 “İşte tez geliyorum! Bu kitaptaki peygamberlik sözlerine uyana ne mutlu!”
8 Bunları işiten ve gören ben Yuhanna’yım. İşitip gördüğümde bunları bana gösteren meleğe tapmak için ayaklarına kapandım.
9 Ama o bana, “Sakın yapma!” dedi, “Ben senin, peygamber kardeşlerin ve bu kitabın sözlerine uyanlar gibi bir Tanrı kuluyum. Tanrı’ya tap!”
10 Sonra bana, “Bu kitabın peygamberlik sözlerini mühürleme” dedi, “Çünkü beklenen zaman yakındır.
11 Kötülük yapan, yine kötülük yapsın. Kirli olan, kirli işlerini sürdürsün. Doğru olan, yine doğruyu yapsın. Kutsal olan kutsal kalsın.”
12 “İşte tez geliyorum! Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim.
13 Alfa* ve Omega*, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son Ben’im.
14 “Kaftanlarını yıkayan, böylelikle yaşam ağacından yemeye hak kazanarak kapılardan geçip kente girenlere ne mutlu!
15 Köpekler, büyücüler, fuhuş yapanlar, adam öldürenler, putperestler, yalanı sevip hile yapanların hepsi dışarıda kalacaklar.
16 “Ben İsa, kiliselerle* ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut’un kökü ve soyu Ben’im, parlak sabah yıldızı Ben’im.”
17 Ruh ve Gelin, “Gel!” diyorlar. İşiten, “Gel!” desin. Susayan gelsin. Dileyen, yaşam suyundan karşılıksız alsın.
18 Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum! Her kim bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır.
19 Her kim bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır.
20 Bunlara tanıklık eden, “Evet, tez geliyorum!” diyor. Amin! Gel, ya Rab İsa!
21 Rab İsa’nın lütfu kutsallarla birlikte olsun! Amin.

1. Pierson, The Ministry of Keswick, First Series, sf.144.