Yaratılış 49

11. Yakup’un, Oğulları Hakkındaki Peygamberliği (49. Bölüm)

49:1,2   Yakup’un son sözleri hem peygamberlik (1. ayet), hem de bir kutsamaydı (28. ayet).

49:3,4   İlk doğan olarak Ruben, babasının gücüdür; babasının kudretinin ilk ürünüdür; saygı ve güç bakımından en üstün olandır. Çifte pay içeren ilk oğulluk hakkı Ruben’e aittir. Ama Ruben bu hakkını babasının cariyesi Bilha ile günah işleyerek yitirmiştir (35:22).

49:5-7   Şekemli adamları zalimce öldürdükleri ve onların sığırlarını sakatladıkları için bu kardeşler (Şimon ve Levi) Yakup’ta bölünecek ve İsrail’de dağıtılacaklardı. İkinci nüfus sayımının yapıldığı zamana kadar (Say.26) bu oymaklar en küçükleriydi. Bu bölünme, aynı zamanda Şimon oymağı Yahuda tarafından işgal edildiğinde (Yşu.19:1-9) gerçekleşti ve Levi oymağına ülkede bulunan kırk sekiz kent verildi. Yakup bu iki oymağın kendisini değil, zalim hilelerini lanetlemişti.

49:8-12   Yahuda (övgü), kardeşleri tarafından düşmanlarının önünde kazandığı zaferler nedeniyle övülecek ve saygı görecekti. Yahuda, avından dönüp yere çömelen ve kimsenin uyandırmaya cesaret edemediği bir aslana benzetilir. Yusuf’un toprak konusunda elde ettiği ilk oğulluk hakkına karşılık, Yahuda ilk oğulluk hakkını yönetim konusunda elde etmişti. Bu oymak önderliği, Şilo (Mesih) gelinceye kadar sürecek ve önderlik sonsuza kadar O’nda kalacaktı. Egemenliği geldiğinde halkı, Mesih’e isteyerek itaat edecekti. “Şilo” adının anlamı belirsizdir. İleri sürülen bazı anlamlar şunlardır: Esenlik Prensi, tohum (Yahuda’nın), Hak Sahibi (Hez.21:27).

49:13   Zevulun yaptığı deniz ticaretinden zenginleşecekti. Eski Antlaşma zamanında bu oymağın toprakları karayla kuşatılmış olduğundan, bu peygamberlik bin yıllık dönemi bekliyor olabilir.

49:14,15   İssakar verimli otlaklarda dinlenmeyi seven güçlü bir eşeğe benzetilir; bağımsızlığı uğruna savaşmak istemediğinden, düşmanın angaryasına katlanır.

49:16-18   Dan, oymağın adıyla uyumlu olarak halkın yargılamasıyla ilgilenecektir. 17. ayetin açıklanması zordur. Ulusun günaha düşmesine neden olan putperestliğe Dan’ın neden olduğunu ima edebilir (Hak.18:30,31). Birçok kişi bu ayetin Mesih karşıtının Dan soyundan geleceğine ilişkin örtülü bir referans olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle, bu oymaktan 1.Tarihler 2:3 – 8:40 ve Vahiy 7:3-8’de söz edilmediğini ileri sürerler. 18. ayette Yakup, halkının ya da kendisinin düşmanlarından kurtarılmasını beklediğini söyleyen bir dua eklemiştir.

49:19   Ürdün’ün doğusundaki topraklarında korunmasız kalan Gad, sık sık akıncıların saldırısına uğrayacaktır. Ama oymak, düşmanlarını ayaklarının altında ezecektir.

49:20   Aşer (mutlu), verimli bir toprakta yaşayacak ve krallara yaraşır lezzetli yiyecekler yetiştirecekti.

49:21   Naftali, salıverilmiş bir geyiğe benzetilir. İyi haberi taşıyan ve müthiş bir hızla ilerleyen yavrular doğurur. Rab’be ihanet eden öğrencinin dışında tüm öğrenciler, Naftali topraklarından gelmektedirler ve Rab görevinin çoğunu Naftali topraklarında yerine getirmişti (Mat.4:13-16).

49:22-26   Efrayim ve Manaşşe topraklarını dolaşan Yusuf, meyveli bir dal gibidir; bereketi kendi sınırlarının çok ötesine gönderir. Acı bir düşmanlığa uğramış, ama teslim olmamıştır, çünkü Yakup’un kudretli Tanrısı tarafından güçlendirilmiştir. Onu kutsayan İsrail’in Kayası (Mesih), Çobanı olan Tanrıdır. Tanrı Yusuf’u bol yağmurla, fışkıran kaynaklarla ve çok sayıda torunla kutsamıştır. Yakup, soyundan daha çok kutsandığını alçakgönüllülükle hisseder. Şimdi bu bereketlerin kardeşlerinden ayrı kalmış olan Yusuf’a gönderilmesini arzular.

49:27   Bir savaşçı oymağı olan Benyamin, sürekli fethedecek ve ganimet paylaşacaktır. Biri, Benyamin’in, tüm oymaklar içindeki en cesur ve dövüşçü oymak olduğunu söylemişti.

49:28-33   Yakup oğullarına, kendisini, İbrahim, Sara, İshak, Rebeka ve Lea’nın gömüldüğü Hevron’daki evinin yakınında bulunan Makpela Tarlası’ndaki mağaraya gömmelerini söyledi. Verdiği buyrukları bitirince, ayaklarını yatağın içine çekti ve son soluğunu verdi.

 

Kutsal Kitap

1 Yakup oğullarını çağırarak, ‹‹Yanıma toplanın›› dedi, ‹‹Gelecekte size neler olacağını anlatayım.
2 ‹‹Yakupoğulları, toplanın ve dinleyin,
Babanız İsraile kulak verin.
3 ‹‹Ruben, sen benim ilk oğlum, gücümsün,
Kudretimin ilk ürünüsün,
Saygı ve güç bakımından en üstünsün.
4 Ama su gibi oynaksın,
Üstün olmayacaksın artık.
Çünkü babanın yatağına girip
Onu kirlettin.
Döşeğimi rezil ettin.
5 ‹‹Şimonla Levi kardeştir,
Kılıçları şiddet kusar.
6 Gizli tasarılarına ortak olmam,
Toplantılarına katılmam.
Çünkü öfkelenince adam öldürdüler,
Canları istedikçe sığırları sakatladılar.
7 Lanet olsun öfkelerine,
Çünkü şiddetlidir.
Lanet olsun gazaplarına,
Çünkü zalimcedir.
Onları Yakupta bölecek
Ve İsrailde dağıtacağım.
8 ‹‹Yahuda, kardeşlerin seni övecek,
Düşmanlarının ensesinde olacak elin.
Kardeşlerin önünde eğilecek.
9 Yahuda bir aslan yavrusudur.
Oğlum benim! Avından dönüp yere çömelir,
Aslan gibi, dişi bir aslan gibi yatarsın.
Kim onu uyandırmaya cesaret edebilir?
10 Sahibi gelene kadar
Krallık asası Yahudanın elinden çıkmayacak,
Yönetim hep onun soyunda kalacak,
Uluslar onun sözünü dinleyecek.
11 Eşeğini bir asmaya,
Sıpasını seçme bir dala bağlayacak;
Giysilerini şarapta,
Kaftanını üzümün kızıl kanında yıkayacak.
12 Gözleri şaraptan kızıl,
Dişleri sütten beyaz olacak.
13 ‹‹Zevulun deniz kıyısında yaşayacak,
Liman olacak gemilere,
Sınırı Saydaya dek uzanacak.
14 ‹‹İssakar semerler arasında yatan güçlü eşek gibidir;
15 Ne zaman dinlenecek iyi bir yer,
Hoşuna giden bir ülke görse,
Yüklenmek için sırtını eğer,
Angaryaya katlanır.
16 ‹‹Dan kendi halkını yönetecek,
Bir İsrail oymağı gibi.
17 Yol kenarında bir yılan,
Toprak yolda bir engerek olacak;
Atın topuklarını ısırıp
Atlıyı sırtüstü düşüren bir engerek.
18 ‹‹Ben senin kurtarışını bekliyorum, ya RAB.
19 ‹‹Gad akıncıların saldırısına uğrayacak,
Ama onların topuklarına saldıracak.
20 ‹‹Zengin yemekler olacak Aşerde,
Krallara yaraşır lezzetli yiyecekler yetiştirecek Aşer.
21 ‹‹Naftali salıverilmiş geyiğe benzer,
Sevimli yavrular doğurur.
22 ‹‹Yusuf meyveli bir dal gibidir,
Kaynak kıyısında verimli bir dal gibi,
Filizleri duvarların üzerinden aşar.
23 Okçular acımadan saldırdı ona.
Düşmanca savurdular oklarını üzerine.
24 Ama onun yayı sağlam,
Kolları esnek çıktı;
Yakupun güçlü Tanrısı,
İsrailin Kayası, Çobanı olan Tanrı sayesinde.
25 Sana yardım eden babanın Tanrısıdır,
Her Şeye Gücü Yeten Tanrıdır seni kutsayan.
Yukarıdaki göklerin
Ve aşağıdaki denizlerin bereketiyle,
Memelerin, rahimlerin bereketiyle Odur seni kutsayan.
26 Babanın kutsamaları ebedi dağların nimetlerinden,
Ebedi tepelerin bolluğundan daha yücedir;
Yusufun başı üzerinde,
Kardeşleri arasında önder olanın üstünde olacak.
27 ‹‹Benyamin aç kurda benzer;
Sabah avını yer,
Akşam ganimeti paylaşır.››
28 İsrailin on iki oymağı bunlardır. Babaları onları kutsarken bunları söyledi. Her birini uygun biçimde kutsadı.
29-30 Sonra Yakup oğullarına şu buyrukları verdi: ‹‹Ben ölmek, halkıma kavuşmak üzereyim. Beni Kenan ülkesinde atalarımın yanına, Mamre yakınlarında Hititli Efronun tarlasındaki mağaraya, Makpela Tarlasındaki mağaraya gömün. İbrahim o mağarayı mezar yapmak üzere Hititli Efrondan tarlasıyla birlikte satın almıştı.
31 İbrahimle karısı Sara, İshakla karısı Rebeka oraya gömüldüler. Leayı da ben oraya gömdüm.
32 Tarla ile içindeki mağara Hititlerden satın alındı.››
33 Yakup oğullarına verdiği buyrukları bitirince, ayaklarını yatağın içine çekti, son soluğunu vererek halkına kavuştu.