Yasa’nın Tekrarı 16

I. Üç Bayram (16. Bölüm)

16:1-8   16. bölüm, halkın her yıl üç bayramı kutlaması için kutsal yere gitmesi gerektiğini yeniden vurgular. Halkın amacı konusunda Moody şunları yazar:

Kutsal bayramların (genelde) kutlanma amaçları ve yararları aşağıda belirtilmiştir:

1.      Tanrı’nın halkını diğer uluslardan ayırmak için.

2.      Önceden elde edilmiş yararların anısını canlı tutmak için.

3.      Mesih aracılığıyla bağışlanacak olan iyiliklere örnek olarak.

4.      Tapınma aracılığıyla, Tanrı halkını bir araya getirmek için.

5.      Tanrı tarafından buyrulan kutsal tapınıştaki saflığı korumak için. 1

Fısıh ve Mayasız Ekmek Bayramı, birbirleriyle yakından ilişkilidir. 1, 2, 5-7. ayetlerde Fısıh tanımlanmıştır. 5-7. ayetlerde Fısıh; 3, 4 ve 8. ayetlerde Mayasız Ekmek Bayramı tanımlanmıştır. Bu bayramlar, Tanrı halkına Tanrı’nın kendilerini nasıl kurtardığını hatırlatmak içindi. Rab’bin Sofrası, Yeni Antlaşma imanlısı için haftalık bir hatırlamadır; uğrumuza kurban edilen Fısıh Kuzumuz Mesih’in anısına kutlanır. Mayasız Ekmek Bayramı, kurtarılmış halkın ne tür bir yaşam sürmesi gerektiğini resmeder: “Rabbiniz Tanrı’nın sizi kutsadığı oranda” (17. ayet) ve hem kinden hem de kötülükten özgür (1Ko.5:8) olarak Rab’bi övmek.

Burada Fısıh’a ilişkin verilen ayrıntılar, Mısır’dan Çıkış 12 ve 13. bölümlerde verilen ayrıntılardan pek çok açıdan farklıdır. Örneğin, neyin sunulacağı, nerede sunulabileceği gibi konular her bölümde farklıdır.

16:9-12   Haftalar Bayramı (Pentikost), ekin biçme zamanından yedi hafta sonra başlardı ve Kutsal Ruh armağanını simgelerdi. Bu konu, İlk Ürünler (Arpa) Bayramı’yla karıştırılmamalıdır; İlk Ürünler Bayramı, Mayasız Ekmek Bayramı’nın ikinci gününe rastlardı. 2.Korintliler 8 ve 9’da olduğu gibi, Rab’bin bereketi burada, bireyin emeği sayılan ürünle orantılı olmalıydı.

16:13-15   Çardak Bayramı, ürünün toplanmasından sonra kutlanırdı ve İsrail’in, Mesih’in yönetimi altında ülkede bir araya getirileceği zamanı belirtirdi.

16:16,17   Tüm İsrail erkekleri yılda üç kez, Rab’bin kendilerini kutsadığı oranda armağanlar götürerek Rab’bin önünde bulunmalıydılar. Moody, halkın kutladığı bu üç bayramın ruhsal anlamını şöyle belirtir:

Fısıh, Pentikost ve Çardak Bayramı, tamamlanmış kurtuluşun örnekleridir:

1.      Çarmıhın ıstırabı aracılığıyla: Acı çekme.

2.      Kutsal Ruh’un gelişi aracılığıyla: Lütuf.

3.      Gelecek olan Kral’ın zaferi aracılığıyla: Yücelik. 2

16:18-20   Yargıçlar dürüst, adil ve yansız olmalıydılar. Rüşvet, bir yargıcın adil karar vermesine engel olduğundan, rüşvet kabul etmemeliydiler.

16:21,22   Ağaçtan yapılmış Aşera putu, putperest bir tanrıçayı temsil etmekteydi. Daha sonra, Yeruşalim’de ağaç dikilmesi imkansız olan tapınaktaki Aşera putu çıkartılıp atılacak ve tapınağa Rab’bin sunağı kurulacaktı (2Kr. 23:6).

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Aviv ayını tutun ve Tanrınız RABbin Fısıh Bayramını kutlayın. Tanrınız RAB Aviv ayında geceleyin sizi Mısırdan çıkardı.
2 Tanrınız RABbin adını yerleştirmek için seçeceği yerde davarlardan, sığırlardan Fısıh kurbanlarını keseceksiniz.
3 Kurban etiyle birlikte mayalı ekmek yemeyeceksiniz. Yedi gün mayasız ekmek -sıkıntıda yenilen ekmek- yiyeceksiniz. Siz Mısırdan aceleyle çıktınız. Öyle ki, yaşadığınız sürece Mısırdan çıktığınız günü anımsayasınız.
4 Yedi gün ülkenizin hiçbir yerinde maya bulunmasın. Akşam kurban edeceğiniz hayvanların etinden ilk günün sabahına bir şey bırakmayacaksınız.
5 ‹‹Fısıh kurbanlarını Tanrınız RABbin size vereceği kentlerden birinde kesmeyeceksiniz;
6 ancak Tanrınız RABbin adını yerleştirmek için seçeceği yerde keseceksiniz. Kurbanı orada akşam gün batınca, Mısırdan çıktığınız saatlerde keseceksiniz.
7 Eti Tanrınız RABbin seçeceği yerde pişirip yiyeceksiniz. Sabah dönüp çadırlarınıza gideceksiniz.
8 Altı gün mayasız ekmek yiyeceksiniz. Yedinci gün Tanrınız RAB için bir toplantı düzenleyecek ve iş yapmayacaksınız.››
9 ‹‹Ekin biçme zamanından başlayarak yedi hafta sayacaksınız.
10 Sonra Tanrınız RABbin sizi kutsadığı oranda vereceğiniz gönülden sunularla Onun için Haftalar Bayramını kutlayacaksınız.
11 Tanrınız RABbin adını yerleştirmek için seçeceği yerde, Onun önünde, siz, oğullarınız, kızlarınız, erkek ve kadın köleleriniz, kentlerinizde yaşayan Levililer, aranızdaki yabancılar, öksüzler, dullar hep birlikte sevineceksiniz.
12 Mısırda köle olduğunuzu anımsayın ve bu kurallara uymaya dikkat edin.››
13 ‹‹Tahılınızı ve asmanızın ürününü topladıktan sonra yedi gün Çardak Bayramını kutlayacaksınız.
14 Siz, oğullarınız, kızlarınız, erkek ve kadın köleleriniz, kentlerinizde yaşayan Levililer, yabancılar, öksüzler, dullar bu bayramda hep birlikte sevineceksiniz.
15 Tanrınız RABbin seçeceği yerde Onun için yedi gün bayramı kutlayacaksınız. Tanrınız RAB ürününüzün tümünü ve el attığınız her işi kutsayacak. Böylece sevinciniz tam olacak.
16 ‹‹Bütün erkekleriniz yılda üç kez -Mayasız Ekmek Bayramında, Haftalar Bayramında ve Çardak Bayramında- Tanrınız RABbin önünde bulunmak üzere Onun seçeceği yere gitmeli. Kimse RABbin önüne eli boş gitmemeli.
17 Her biriniz Tanrınız RABbin sizi kutsadığı oranda armağanlar götürmeli.››
18 ‹‹Tanrınız RABbin size vereceği kentlerde her oymağınız için yargıçlar, yöneticiler atayacaksınız. Onlar halkı gerçek adaletle yargılayacaklar.
19 Yargılarken haksızlık yapmayacak, kimseyi kayırmayacaksınız. Rüşvet almayacaksınız. Çünkü rüşvet bilge kişinin gözlerini kör eder, haklıyı haksız çıkarır.
20 Yaşamak ve Tanrınız RABbin size vereceği ülkeyi miras almak için doğruluğun, yalnız doğruluğun ardınca gidin.
21 ‹‹Tanrınız RAB için yapacağınız sunağın yanına ağaçtan bir Aşera putu dikmeyeceksiniz.
22 Tanrınız RAB’bin nefret ettiği dikili taş dikmeyeceksiniz.

1. D. L. Moody, Notes from my Bible, s.44, 45.

2. A.g.e., s.45.