Yasa’nın Tekrarı 33

C. Musa’nın Kutsaması (33. Bölüm)

Bu bölümün pek çok yerinde İbranice sözcükler belirsizdir; bu nedenle farklı yorumcuların çeşitli görüş ve yorumları bulunmaktadır. Olası İbranice karşılıkların ayrıntılarına değinmek, bu çalışmamızın alanına girmez; biz yalnızca her kutsamanın kısa bir peygamberlik görüşünü aktarmaktayız.

33:1-5   Tanrı adamı Musa, ölümünden önce son olarak İsrail oymaklarını kutsadı. 2-5. ayetler, Tanrı’nın halkına duyduğu sevecen ilgiyi kutlarlar. Tanrı Sina’da yasayı verdi. Seir ve Paran Dağı, Sina’dan Kenan’a giden yol üzerindeydi. Musa şiirsel bir dille Rab’bi, halkını zafere götüren Yeşurun’un kralı olarak tanımlar. Sonra bireysel kutsamalara geçer:

33:6   Ruben. Şeria Irmağı’nın doğusundaki ve Moav’ın kuzeyindeki Ruben, saldırıya açık olacaktı; bundan dolayı edilen dua, oymağın yok edilmemesi, sayıca çoğalması içindi.

Şimon’dan söz edilmemiştir. Bu oymağın, Yahuda oymağıyla yakın ilişkisi olduğundan, aynı kutsamaya dahil edilmiş olabilir.

33:7   Yahuda. Bu oymak, Kenan’ın fethedilişinde önder olacaktı. Rab’den savaşçılara yardım etmesi ve kendilerini güvenlik içinde ailelerine geri getirmesi istendi.

33:8-11   Levi. Tanrı’nın Tummim’i ve Urim’i, Massa ve Meriva’da denenen Levi oymağına aitti. Levi aynı zamanda, halk altın buzağıya tapındığına, Tanrı halkına karşı Tanrı’nın yanında yer alan oymaktı. Levi oymağı, halka öğretmek ve kurban sunmak için ayrılmıştı. Musa Rab’be, bu oymağın gücünü kutsaması, onun hizmetinden hoşnut kalması ve kendisinden nefret edenleri yok etmesi için dua eder.

33:12   Benyamin. Tanrı’nın yeryüzündeki konutu olan tapınak, Benyamin’in topraklarında bulunacaktı. Bu nedenle Benyamin, Rab’bin sevgilisi ve Rab’le yakın ilişkinin tadını çıkartan oymak olarak resmedilir.

33:13-17   Yusuf. Yusuf’un oğullarının toprağı, gökten yağan değerli çiy ve yeraltındaki su kaynaklarıyla kutsanacaktı. Ürünlerin en iyisine sahip olacak, yanan çalıda kendini açıklayan Tanrı’nın lütfuyla bereketlenecekti. Yusuf’un görkemli ve güçlü iki oğlu ulusları fethedeceklerdi. Efrayim ilk oğulluk hakkına sahipti ve bundan dolayı Manaşşe yalnızca binlerle takdir edilirken, Efraim on binlerle takdir edilmişti.

33:18,19   Zevulun ve İssakar. Ülkede ve ülke dışında, Rab’bin dağı Yeruşalim’de tapınacak uluslara rehberlik edeceklerdi. Bu oymaklar denizlerin bolluğuyla ve ülkenin zenginliğiyle doyacaklardı. Ulusların tapınmasına önderlik etme konusunda bilgi bulunmadığından ve her iki oymak da geçmişte kara ile çevrili olduklarından, bu kutsamanın bin yıllık dönem için geçerli sayılması gerekir.

33:20,21   Gad. Tanrı, bu oymağa Şeria’nın doğusunda geniş bir toprak verdi. Gad, bu toprağı ele geçirmek ve korumak için bir aslan gibi savaştı. Kendine ilk toprağı seçti – önderlik payını almıştı. Ama aynı zamanda Şerianın batısındaki ülkeyi ele geçirmek için, halkın önderleriyle bir araya geldi, böylece Rab’bin doğru isteğini yerine getirdi.

33:22   Dan. Aniden bir tuzaktan sıçrayan, yırtıcı ve güçlü bir aslan yavrusuna benzetilir. Dan’ın ilk toprağı Kenan’ın güneybatısındaydı, ama Danoğulları kuzeydoğuya göç ettiler ve topraklarına ek olarak Başan’ın yanındaki ülkeyi ele geçirdiler.

33:23   Naftali. Kenan’ın kuzeydoğusundaydı ve Celile Gölü’ne, güneye doğru uzanıyordu. Oymak, Rab’bin iyilik ve bereketiyle onurlandırılmıştı.

33:24,25   Aşer. Oymaklar arasında en çok kutsanan ve diğer oymaklarla iyi ilişkiler kuran oymak olacak, ülkesi bol zeytinyağıyla bereketlenecekti. Demir ve tunç madenlerinin çarık yapımı için kullanılmaları çok garip görünüyor. Keil, bu sözcüğü kaleler olarak çevirir. F. W. Grant, 25. ayetin son satırı için ilginç bir alternatif çeviri sunmaktadır:

Çağdaş yorumcular, eskilerin tercih ettiği “güç” sözcüğünü “dinlenme” olarak yorumlarlar. Her iki sözcüğün kullanımında da kalıcı güvenlikleri ifade edilmektedir: Her ne kadar alışkanlıklarımızdan vazgeçmeye istekli olmasak ve (“gücün yaşam boyunca sürecektir”) bu harika kutsamanın sonundaki cümle, “dinlenmen yaşam boyunca sürecektir” olarak okunsa da, kesinlikle doğrudur. 1

33:26-29   Son ayetler, halkı adına savaşan Tanrı’nın büyüklüğünü kutlarlar. Göklerde, yardım etmek için hazır olan Yeşurun’un Tanrısı eşsizdir. Milyonlarca kişi, 27. ayetin sözleriyle güçlendirilir: “Sığınağım, çağlar boyu varolan Tanrı’dır, seni taşıyan O’nun yorulmaz kollarıdır.”

Musa’nın ezgisi, Tanrı’nın gelecekte İsrail’in düşmanlarını yok etmesi ve güvenlik, esenlik, refah ve zafer vaatleriyle sona erer.

 

Kutsal Kitap

1 Tanrı adamı Musa, ölümünden önce İsraillileri kutsadı.
2 Şöyle dedi: ‹‹RAB Sina Dağından geldi,
Halkına Seirden doğdu
Ve Paran Dağından parladı.
On binlerce kutsalıyla birlikte geldi,
Sağ elinde halkı için alev alev yanan ateş vardı.
3 Ya RAB, halkları gerçekten seversin,
Bütün kutsallar elinin altındadır.
Ayaklarına kapanır,
Sözlerini dinlerler.
4 Yakupun topluluğuna miras olarak,
Musa bize yasayı verdi.
5 İsrailin oymaklarıyla
Halkın önderleri bir araya geldiğinde
RAB Yeşurunun kralı oldu. verilen bir addır. Aynı ifade 33:26da da geçer.
6 ‹‹Ruben yaşasın, ölmesin,
Halkının sayısı az olmasın.››
7 Musa Yahuda için de şunları söyledi:
‹‹Ya RAB, Yahudanın yakarışını duy
Ve onu kendi halkına getir.
Kendisi için elleriyle savaştı.
Düşmanlarına karşı ona yardımcı ol.››
8 Levi için de şöyle dedi:
‹‹Ya RAB, senin Tummimin ve Urimin
Sadık kulun içindir.
Onu Massada denedin,
Meriva sularında onunla tartıştın.
9 O annesi ve babası için,
‹Onları saymıyorum› dedi.
Kardeşlerini tanımadı,
Çocuklarını bilmedi.
Ama senin sözünü tuttu
Ve antlaşmana bağlı kaldı.
10 İlkelerini Yakup soyuna,
Yasanı İsraile öğretecekler.
Senin önünde buhur,
Sunağında tümüyle yakmalık sunular sunacaklar.
11 Ya RAB, onları el attıkları her işte kutsa,
Yaptıklarından hoşnut ol.
Ona karşı ayaklananların
Ve ondan nefret edenlerin belini kır,
Bir daha ayağa kalkmasınlar!››
12 Benyamin için de şöyle dedi:
‹‹RABbin sevgilisi,
Onun yanında güvenlikte yaşasın;
RAB bütün gün onu korur,
O da RABbin kucağındafş oturur.››
13 Yusuf için de şöyle dedi:
‹‹RAB onun ülkesini
Gökten yağan değerli çiyle
Ve yeraltındaki derin su kaynaklarıyla kutsasın.
14 Ülkesi güneş altında yetişen ürünlerin en iyisiyle,
Her ay yetişen en iyi meyvelerle,
15 Yaşlı dağların en seçkin armağanlarıyla,
Kalıcı tepelerin bolluğuyla,
16 Yerin en değerli ürünü ve doluluğuyla,
Çalıda oturanın lütfuyla bereketli olsun.
Yusufun başı üzerine,
Kardeşlerinden ayrı olanın başı üzerine bereket yağsın.
17 İlk doğan bir boğa kadar
Görkemlidir o;
Boynuzları yaban öküzünün boynuzları gibidir.
Bu boynuzlarla ulusları,
Yeryüzünün dört bucağındaki ulusları yaralayacak.
İşte böyledir Efrayimin on binleri,
İşte bunlardır Manaşşenin binleri.››
18 Zevulun için de şöyle dedi:
‹‹Ey Zevulun, sevinç duy yola çıkışınla,
Ve sen, İssakar, çadırlarında sevin!
19 Ulusları dağa çağıracak,
Orada doğruluk kurbanları kesecekler.
Denizlerin bolluğuyla
Ve kumlarda saklı hazinelerle doyacaklar.››
20 Gad için de şöyle dedi:
‹‹Gadın sınırını genişleten kutsansın;
Gad orada kol ve baş parçalayan
Bir aslan gibi oturuyor.
21 Kendine ilk toprağı seçti;
Önderlik payı ona verilmiştir.
Halkın önderleri bir araya geldiğinde,
RABbin doğru isteğini
Ve İsraile ilişkin ilkelerini,
O yerine getirdi.››
22 Dan için de şöyle dedi:
‹‹Dan Başandan sıçrayan
Aslan yavrusudur.››
23 Naftali için de şöyle dedi:
‹‹Ey sen, RABbin lütfu ve
Kutsamasıyla dolu olan Naftali!
Sen batıyı ve güneyi mülk edineceksin.››
24 Aşer için de şöyle dedi:
‹‹Oğullar arasında en çok kutsanan Aşer olsun,
Kardeşlerinin beğenisini kazanan o olsun.
Ayağını zeytinyağına batırsın.
25 Kapı sürgülerin demir ve tunç olacak
Ve gücün yaşamın boyunca sürecektir.››
26 ‹‹Ey Yeşurun, sana yardım için
Göklere ve bulutlara görkemle binen,
Tanrıya benzer biri yok.
27 Sığınağın çağlar boyu var olan Tanrıdır,
Seni taşıyan Onun yorulmaz kollarıdır.
Düşmanı önünden kovacak
Ve sana, ‹Onu yok et!› diyecek.
28 Böylece İsrail güvenlik içinde yaşayacak;
Tahıl ve yeni şarap ülkesinde,
Yakupun pınarı güvenlikte kalacak.
Gökler oraya çiy damlatacak.
29 Ne mutlu sana, ey İsrail!
Var mı senin gibisi?
Sen RAB’bin kurtardığı bir halksın.
RAB seni koruyan kalkan
Ve şanlı kılıcındır.
Düşmanların senin önünde küçülecek
Ve sen onları çiğneyeceksin.››

1. F. W. Grant, “Deuteronomy,” The Numerical Bible, I:622.