Yeremya 27

D. Boyunduruk Belirtisi (27. Bölüm)

27:1-11   Bu önbildiri Yehoyakim dönemiyle ilişkilidir (1. ayet). Ama bölümün diğer kısmı bu önbildiriyi Sidkiya’nın egemenliğine dahil eder. Bazıları bunu bir yazım hatası olarak açıklarlar. Beş ulusun kralının gönderdiği elçiler Yeruşalim’e gelmişlerdir; belki de Babil’e karşı birleşmeyi düşünmektedirler. Kendilerine, Babil, Med-Persler tarafından fethedilinceye kadar Babil boyunduruğunu taşıyacakları gösterilir ve eğer boyunduruğa boyun eğmezlerse, yok edileceklerdir. Bütün bunlar bu ulusların kâhinlerinin sözlerine rağmen gerçekleşecektir.

27:12-22   Ryrie’nin, eski bir geleneğe göre Yahudi tapınağına uyguladığı sözleri, bu bölümü açıklığa kavuşturacaktır:

Bir ülkeyi fetheden, genellikle o ülkenin putlarını kendi tanrısının tapınağına götürür. Yahudilik puta yer vermeyen bir inanç olduğundan, putlar yerine tapınağın katları alınıp götürülmüştü. 1

Yeremya, Babil’e teslim olması ve Rab’bin Tapınağı’nın kaplarının kısa bir süre sonra Babil’den geri getirileceğini bildiren yalancı peygamberlere inanmaması için Sidkiya’ya yalvarır. Rab’bin Tapınağı’nın eşyalarının yakında Babil’den geri getirileceğini söyleyen peygamberlere kulak asılmamasını bildirir. Ama boşunadır! Bu kaplar Babil’e götürülecek ve orada yetmiş yıllık tutsaklık sona erinceye kadar kalacaktır.

 

Kutsal Kitap

1 Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Sidkiyanın krallığının başlangıcında RAB Yeremyaya seslendi:
2 RAB bana dedi ki, ‹‹Kendine sırımla bağlanmış tahta bir boyunduruk yap, boynuna geçir.
3 Sonra Yeruşalime, Yahuda Kralı Sidkiyaya gelen ulaklar aracılığıyla Edom, Moav, Ammon, Sur ve Sayda krallarına haber gönder.
4 Efendilerine şunu bildirmelerini buyur: İsrailin Tanrısı Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‹Efendilerinize söyleyin:
5 Yeryüzünü de üstünde yaşayan insanlarla hayvanları da büyük gücümle, kudretli elimle ben yarattım. Onu uygun gördüğüm kişiye veririm.
6 Şimdi bütün bu ülkeleri Babil Kralı kulum Nebukadnessara vereceğim. Yabanıl hayvanları da kulluk etsinler diye ona vereceğim.
7 Ülkesi için saptanan zaman gelinceye dek bütün uluslar ona, oğluna, torununa kulluk edecek. Sonra birçok ulus, büyük krallar onu köle edecekler.
8 ‹‹ ‹Hangi ulus ya da krallık Babil Kralı Nebukadnessara kulluk edip boyunduruğuna girmezse, o ulusu onun eline teslim edene dekfü kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla cezalandıracağım, diyor RAB.
9 Size gelince, peygamberlerinizi, falcılarınızı, düş görenlerinizi, medyumlarınızı, büyücülerinizi dinlemeyin! Onlar size, Babil Kralına kulluk etmeyeceksiniz diyorlar.
10 Size yalan peygamberlik ediyorlar. Bunun sonucu sizi ülkenizden uzaklaştırmak oluyor. Sizi süreceğim, yok olacaksınız.
11 Ama Babil Kralının boyunduruğuna girip ona kulluk eden ulusu kendi toprağında bırakacağım, diyor RAB. O ulus toprağını işleyecek, orada yaşayacak.› ›› Masoretik metin ‹‹Onun eliyle yok edilişi tamamlanana dek››.
12 Yahuda Kralı Sidkiyaya bütün bu sözleri ilettim. Dedim ki, ‹‹Boyunlarınızı Babil Kralının boyunduruğu altına koyun. Ona ve halkına kulluk edin ki sağ kalasınız.
13 RABbin Babil Kralına kulluk etmeyen her ulus için dediği gibi, niçin sen ve halkın kılıç, kıtlık, salgın hastalık yüzünden ölesiniz?
14 Size, ‹Babil Kralına kulluk etmeyeceksiniz› diyen peygamberlerin sözlerine kulak asmayın. Onlar size yalan peygamberlik ediyorlar.
15 ‹Onları ben göndermedim› diyor RAB, ‹Adımla yalan peygamberlik ediyorlar. Bu yüzden sizi de size peygamberlik eden peygamberleri de süreceğim, hepiniz yok olacaksınız.› ››
16 Sonra kâhinlerle halka şöyle dedim: ‹‹RAB diyor ki, ‹İşte RABbin Tapınağının eşyaları yakında Babilden geri getirilecek› diyen peygamberlerinize kulak asmayın. Onlar size yalan peygamberlik ediyorlar.
17 Onları dinlemeyin. Sağ kalmak için Babil Kralına kulluk edin. Bu kent neden viraneye çevrilsin?
18 Eğer bunlar peygamberse ve RABbin sözü onlardaysa, RABbin Tapınağında, Yahuda Kralının sarayında ve Yeruşalimde kalan eşyalar Babile götürülmesin diye Her Şeye Egemen RABbe yalvarsınlar.
19-20 ‹‹Çünkü Babil Kralı Nebukadnessar Yahuda Kralı Yehoyakim oğlu Yehoyakini Yahuda ve Yeruşalim soylularıyla birlikte Yeruşalimden Babile sürdüğünde alıp götürmediği sütunlar, havuz, ayaklıklar ve kentte kalan öbür eşyalar için Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor.
21 Evet, RABbin Tapınağında, Yahuda Kralının sarayında ve Yeruşalimde kalan eşyalar için İsrailin Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor:
22 ‹Bunlar Babil’e taşınacak, aldıracağım güne dek de orada kalacaklar› diyor RAB, ‹O zaman onları alacak, yeniden buraya yerleştireceğim.› ››

1. Charles C. Ryrie, The Ryrie Study Bible, New King James Version, s.1187.