Yeşaya 10

10:1-4   Düşkün halkın hakkını elinden alan, yoksullara zulmeden ve haksız kararlar çıkartan önderlerin vay haline! Tanrı’nın yargısı üzerlerine geldiğinde, rüşvet ve zorbalık aracılığıyla kazandıkları tüm serveti yitireceklerdir.

10:5-11   Tanrı, Asur’u Yahuda’yı cezalandırmak için kullanacaktır. Ama Asur’un planları daha büyüktür! Amacı, fetihlerin sonunda bir dünya imparatorluğu kurmaktır. Bütün önder ya da komutanlarının kral olmalarıyla övünür, yolunun üzerindeki kentler daha önce fethettiklerinden daha büyük değildir. İsrail ve Yahuda’nın putları, daha önce ele geçirdikleri krallıkların putlarıyla karşılaştırılamaz.

10:12-19   Tanrı Asur Kralı’nı kibri nedeniyle cezalandıracaktır. Her şeyi kendi bileğinin gücüyle ve bilgeliğiyle başardığını söylemektedir. Rab’bin ellerindeki değnek ve sopa, kendilerini kaldıran Rab’be karşı büyüklenebilir mi? Korkunç bir felaket, Asur’un gururlu savaşçılarını vuracaktır. Asur’un görkemli ormanıyla verimli tarlaları tümüyle harap olacaktır. İsrail’in ışığı Rab’dir, dikenli çalılar ise Asurlu askerler. Bu askerlerden hayatta kalacak olanlar bir çocuğun sayabileceği kadar az olacaktır.

10:20-23   O gün İsrail’in sağ kalanları, bir daha asla Ahaz’ın yaptığı gibi Asurlular’a güvenmeyecek, yalnızca Rab’be güveneceklerdir. Bu önbildirinin çoğu, İkinci Geliş hakkındadır.

10:24-27   Asur Kralı Yeruşalim’e karşı kuzeyden harekete geçecek olmasına rağmen, Yahuda halkının korkması gerekmiyordu. Çünkü Orduların Rabbi, Midyan ve Mısır’da olduğu gibi savaşa müdahale edecek ve Yahuda’yı Asur baskısının korkusundan özgür kılacaktı.

10:28-34   İstilacılar yaklaştıkça her yerde panik içinde önlerinden kaçışan halk resmedilir. Sonunda Yeruşalim Tepesi’nin görüş alanına girerler. Sonra RAB müdahale eder. Orduyu, subayları ve insanları ormandaki çalılıkları baltayla keser gibi kesip devirir.

 

Kutsal Kitap

1-2 Yoksullardan adaleti esirgemek,
Halkımın düşkünlerinin hakkını elinden almak,
Dulları avlamak,
Öksüzlerin malını yağmalamak için
Haksız kararlar alanların,
Adil olmayan yasalar çıkaranların vay haline!
3 Yargı günü
Uzaklardan başınıza felaket geldiğinde ne yapacaksınız?
Yardım için kime koşacaksınız,
Servetinizi nereye saklayacaksınız?
4 Tutsaklar arasında bir köşeye sinmek
Ya da savaşta ölmekten başka çareniz kalmayacak.
Bütün bunlara karşın RABbin öfkesi dinmedi,
Eli hâlâ kalkmış durumda.
5 ‹‹Vay haline Asur, öfkemin değneği!
Elindeki sopa benim gazabımdır.
6 Asuru tanrısız ulusa karşı salacağım;
Soyup yağma etmesi,
Sokaktaki çamur gibi onları çiğnemesi,
Öfkelendiğim halkın üzerine yürümesi için
Buyruk vereceğim.››
7 Ama Asur Kralı bundan da kötüsünü düşünüyor.
Birçok ulusun kökünü kazıyıp yok etmeyi tasarlıyor.
8 ‹‹Komutanlarımın hepsi birer kral değil mi?›› diyor,
9 ‹‹Kalnoyu, Karkamış gibi ele geçirmedim mi?
Hamanın sonu Arpatınki,
Samiriyenin sonu Şamınki gibi olmadı mı?
10 Putları Yeruşalim ve Samiriyeninkinden daha çok olan putperest ülkeleri nasıl ele geçirdimse,
11 Samiriyeye ve putlarına ne yaptımsa,
Yeruşalime ve putlarına da yapamaz mıyım?››
12 Rab Siyon Dağına ve Yeruşalime karşı tasarladıklarını yapıp bitirdikten sonra şöyle diyecek:
‹‹Asur Kralını kibirli yüreği,
Övüngen bakışları yüzünden cezalandıracağım.
13 Çünkü, ‹Her şeyi bileğimin gücüyle,
Bilgeliğimle yaptım› diyor,
‹Akıllıyım, ulusları ayıran sınırları yok ettim,
Hazinelerini yağmaladım,
Güçlü kralları tahtlarından indirdim.
14 Elimi yuvaya sokup kuş yumurtalarını toplar gibi
Ulusların varını yoğunu topladım.
Terk edilmiş yumurtaları nasıl toplarlarsa,
Ben de bütün ülkeleri öyle topladım.
Kanat çırpan, ağzını açan,
Sesini çıkaran olmadı.› ››
15 Balta kendisini kullanana karşı övünür mü?
Testere kendisini kullanana karşı büyüklenir mi?
Sanki değnek kendisini kaldıranı sallayabilir,
Sopa sahibini kaldırabilirmiş gibi…
16 Rab, Her Şeye Egemen RAB,
Asurun güçlü adamlarını
Yıpratıcı hastalıkla cezalandıracak.
Orduları alev alev yanacak.
17 İsrailin Işığı ateş,
İsrailin Kutsalı alev olacak;
Asurun dikenli çalılarını
Bir gün içinde yakıp bitirecek.
18 Görkemli ormanıyla verimli tarlaları,
Ölümcül bir hastalığa yakalanmış insan gibi
Tümüyle harap olacak.
19 Ormanda artakalan ağaçlar
Bir çocuğun bile sayabileceği kadar az olacak.
20 O gün İsrailin sağ kalanları,
Yakupun kaçıp kurtulan torunları,
Kendilerini yok etmek isteyene değil,
Artık içtenlikle RABbe, İsrailin Kutsalına dayanacaklar.
21 Geriye kalanlar,
Yakup soyundan sağ kalanlar,
Güçlü Tanrıya dönecekler.
22 Ey İsrail, halkın denizin kumu kadar çok olsa da,
Ancak pek azı dönecek.
Tümüyle adil bir yıkım kararlaştırıldı.
23 Rab, Her Şeye Egemen RAB,
Kararlaştırılan yıkımı bütün yeryüzünde gerçekleştirecek. sözcükleri genellikle ‹‹Sağ kalanlar dönecek›› diye çevrildi. Yeşaya bu sözcükleri ilk oğluna ad olarak verdi (bkz. 7:3).
24 Bu nedenle Rab,
Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor:
‹‹Ey sen, Siyonda yaşayan halkım,
Asurlular, Mısırlıların yaptığı gibi
Sana değnekle vurduklarında,
Sopalarını sana karşı kaldırdıklarında korkma.
25 Çünkü çok yakında gazabım sona erecek,
Öfkem Asurluların yıkımını sağlayacak.
26 Ben, Her Şeye Egemen RAB,
Midyanlıları Orev Kayasında alt ettiğim gibi,
Onları da kırbaçla alt edeceğim.
Değneğimi Mısıra karşı nasıl denizin üzerine uzattımsa,
Şimdi yine öyle yapacağım.
27 O gün Asurun yükü sırtınızdan,
Boyunduruğu boynunuzdan kalkacak;
Semirdiğiniz için boyunduruk kırılacak.››
28 Ayat Kentine saldırdılar,
Migrondan geçip ağırlıklarını Mikmasta bıraktılar.
29 Geçidi aşarak Gevada konakladılar.
Rama Kenti korkudan titredi,
Saulun kenti Givada yaşayan halk kaçıştı.
30 Ey Gallim halkı, sesini yükselt!
Ey Layşa halkı, dinle!
Zavallı Anatot halkı!
31 Madmena halkı kaçıyor,
Hagevimde yaşayanlar sığınacak yer arıyor.
32 Düşman bugün Novda duracak;
Siyon Kentinin kurulduğu dağa,
Yeruşalim Tepesine yumruk sallayacak.
33 Rab, Her Şeye Egemen RAB düşmanı
Dal gibi kesip korkunç güçle yere çalacak.
Uzun boyluları devirecek,
Gururluları alçaltacak.
34 Ormandaki çalılıkları baltayla keser gibi
Kesip devirecek onları.
Lübnan, Güçlü Olan’ın önünde diz çökecek.