Yeşu 13

II. VAAT EDİLEN ÜLKE’YE YERLEŞMEK (13-24. Bölümler)

A. Alınacak Topraklar (13:1-7)

13:1-6   Yeşu artık yaşlanmıştı ve İsrailliler vaat edilen ülkenin tamamını henüz ele geçirmemişlerdi. 2-6. ayetler İsrail’in halen putperestler tarafından oturulan güneybatı ve kuzeydoğudaki paylarını tanımlar. Bizler Fırat’ın doğusundaki ülkenin de Yahudiler’e vaat edildiğini biliyoruz, ancak Yahudiler tarafından işgal edilmemişti. 1

13:7   Rab Yeşu’dan, dokuz oymak ve Manaşşe oymağının yarısı tarafından fethedilmiş olan ülkeyi bölüştürmesini istedi.

B. Ülkenin Bölüştürülmesi (13:8 – 19:51)

1. Mülkten paylarını alan Manaşşe oymağının yarısı ile Ruben ve Gad oymakları

13:8-33   2,5 oymağa daha önceden Şeria’nın doğusundaki topraklar verilmişti. Bu ifade şöyle tanımlanır: 2,5 oymak tarafından alınan tüm topraklar (8-13. ayetler); Ruben (15-23. ayetler); Gad (24-28. ayetler); ve Manaşşe oymağının yarısı (29-31. ayetler).

Levililer’e mülkten pay verilmedi (14. ayet); çünkü kâhin oymağıydı ve Rab’bin kendisi özel bir biçimde bu oymağın mirasıydı (33. ayet). Levi oymağını atladığımızda geriye 11 oymak kalır. Ama Yusuf’un Efraim ve Manaşşe adındaki iki oğlu, Yusuf’un yerini almıştır ve bu da sayıyı tekrar 12’ye yükseltir. Yusuf’un oğullarının bu sayıya dahil olmasının nedeni, Yakup’un ölmeden önce onları kendi evlatları olarak almasıdır (Yar.48:5).

Balam’ın Şeria Irmağı kıyısında öldürülenlerin arasında bulunduğu gerçeğinden özel olarak söz edilir (22. ayet). Rab, bu kötü peygamberin halkına verdiği korkunç sıkıntıyı unutmamıştı (Say.23-25). “Günahınızın cezasını çekeceğinizden emin olun” (Say.32:23).

25. ayette ilginç bir sorun ortaya çıkar. Gad oymağı, Yasa’nın Tekrarı 2:19’da yasaklanan Ammonlular’ın ülkesinin bir kısmına sahip olmuştur. Ancak bu ülke daha önce Amor Kralı Sihon tarafından Ammonlular’ın elinden alınmış ve krallığa dahil edilmişti. Bu nedenle İsrail Sihon ülkesini geri alıncaya kadar, ülke Ammonlular’a ait değildi.

26. ayette söz edilen Devir ile bir önceki bölümde söz edilen kent aynı değildir. Bu kent Şeria’nın doğusundaydı, Yeşu’nun fethettiği diğeri ise ırmağın batısında.

 

Kutsal Kitap

1 Yeşu kocamış, yaşı hayli ilerlemişti. RAB ona, ‹‹Artık yaşlandın, yaşın hayli ilerledi›› dedi, ‹‹Ama mülk olarak alınacak daha çok toprak var.
2 ‹‹Alınacak topraklar şunlardır: Bütün Filist ve Geşur bölgeleri;
3 -Mısırın doğusundaki Şihor Irmağından, kuzeyde Ekron sınırlarına kadar uzanan bölge Kenanlılara ait sayılırdı.- Gazze, Aşdot, Aşkelon, Gat ve Ekron adlı beş Filist beyliği ve Avlıların toprakları;
4 güneyde bütün Kenan toprakları; Afeke, yani Amor sınırına kadar, Saydalılara ait olan Meara;
5 Gevalıların toprakları; Hermon Dağı eteğindeki Baal-Gattan Levo-Hamata kadar doğu yönündeki bütün Lübnan toprakları.
6 Lübnandan Misrefot-Mayime dek uzanan dağlık bölgede yaşayanları, bütün Saydalıları İsraillilerin önünden söküp atacağım. Sana buyurduğum gibi, buraları kura ile İsrailliler arasında mülk olarak bölüştür.
7 ‹‹Bu toprakları şimdiden dokuz oymakla Manaşşe oymağının yarısı arasında mülk olarak bölüştür.››
8 Manaşşe oymağının öbür yarısı ile Ruben ve Gad oymakları, RABbin kulu Musanın Şeria Irmağının doğusundaki toprakları kendilerine vermesiyle mülkten paylarını almışlardı.
9 Bu topraklar şunlardır: Arnon Vadisi kıyısında Aroerden vadinin ortasındaki kentle Divona kadar uzanan Medeva Yaylası;
10 Heşbonda egemenlik sürmüş olan Amor Kralı Sihonun Ammon sınırına kadar uzanan bütün kentleri;
11 Gilat, Geşur ve Maaka toprakları, Hermon Dağıyla Salkaya kadar bütün Başan;
12 sağ kalan Refalılardan biri olup Aştarot ve Edreide egemenlik sürmüş olan Kral Ogun Başanda kalan topraklarının tümü. Musanın, krallarını yenilgiye uğratıp ele geçirdiği topraklar bunlardı.
13 İsrailliler Geşurluları ve Maakalıları topraklarından sürmediler; bunlar bugün de İsrailliler arasında yaşıyorlar.
14 Musa, yalnız Levi oymağına topraktan pay vermedi. RABden aldığı buyruğa göre, Levililerin payı İsrailin Tanrısı RAB için yakılan sunulardı.
15 Musanın boy sayısına göre Ruben oymağına verdiği topraklar şunlardır:
16 Arnon Vadisi kıyısında Aroerden vadinin ortasındaki kente kadar uzanan bölgeyle Medevanın çevresindeki yaylanın tümü;
17 Heşbon ve buna bağlı yayladaki bütün kentler; Divon, Bamot-Baal, Beytbaal-Meon,
18 Yahsa, Kedemot, Mefaat,
19 Kiryatayim ve Sivma, vadideki tepede kurulu Seret-Şahar,
20 Beytpeor, Pisga yamaçları, Beytyeşimot,
21 yayladaki kentlerle Heşbonda egemenlik sürmüş olan Amor Kralı Sihonun bütün ülkesi. Musa Sihonu ve Sihonun egemenliği altındaki topraklarda yaşayan Midyan beylerini -Evi, Rekem, Sur, Hur ve Revayı- yenilgiye uğratmıştı.
22 Öldürülenler arasında İsraillilerin kılıçtan geçirdiği Beor oğlu falcı Balam da vardı.
23 Rubenoğullarının sınırı Şeria Irmağına dayanıyordu. Rubenoğullarına, boy sayısına göre köyleriyle birlikte mülk olarak verilen kentler bunlardı.
24 Musa Gad oymağına da boy sayısına göre miras verdi.
25 Verdiği topraklar şunlardı: Yazer bölgesi, bütün Gilat kentleri, Rabba yakınındaki Aroere kadar uzanan Ammonlulara ait toprakların yarısı;
26 Heşbondan Ramat-Mispeye ve Betonime, Mahanayimden Devir sınırına kadarki bölge;
27 Şeria Ovasındaki Beytharam, Beytnimra, Sukkot, Safon, Heşbon Kralı Sihonun topraklarından geri kalan bölüm, Kinneret Gölünün güney ucuna kadar uzanan Şeria Irmağının doğu yakası.
28 Gadoğullarına, boy sayısına göre köyleriyle birlikte mülk olarak verilen kentler bunlardı.
29 Musa, Manaşşe oymağının yarısına boy sayısına göre topraktan miras vermişti.
30 Bu topraklar Mahanayimden başlıyor, Başan Kralı Ogun ülkesini -bütün Başanı- ve Yairin Başandaki yerleşim birimlerinin tümünü, yani toplam altmış kenti,
31 Gilatın yarısını, Başan Kralı Ogun egemenliğindeki Aştarot ve Edrei kentlerini içine alıyordu. Buralar, Manaşşe oğlu Makirin soyuna, boy sayısına göre Makiroğullarının yarısına ayrılmıştı.
32 Musanın, Erihanın doğusunda, Şeria Irmağının ötesinde kalan Moav ovalarındayken bölüştürdüğü topraklar bunlardır.
33 Ama Levi oymağına topraktan pay vermedi. Söz verdiği gibi, onların mirası İsrail’in Tanrısı RAB’bin kendisidir.

1. Süleyman’ın yönetimindeki krallık, kuzey batıda haraç altında bulunan ülkele­rin kastedildiği Fırat Irmağı’nın geçtiği o bölüme ulaştı, ama eğer doğu sınırı olarak kastedilen ırmağın tümü ise, o zaman bu halen gelecekte gerçekleşecek bir durum olmalıdır.