Yoel Giriş

YOEL

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

“Yoel, büyük olasılıkla ‘önbildirileri kaydeden peygamberler’ olarak anılan peygamberlerin ilkiydi; bu nedenle bu kitap peygamberlik tarihine değerli bir anlayış getirmiştir; özellikle kendinden sonraki Kutsal Yazılar tarafından sadakatle izlenen, son zamanlar hakkında sağladığı çatı çok açıklayıcıdır. Yoel’in yazdıklarıyla Tanrı, insan soyunu bu geçici dönemin sonu için hazırlayan ve böylece bütün tasarısının bir taslağını veren yeni bir işe başlamıştır. Daha sonra Rabbimiz de dahil olmak üzere peygamberler, yalnızca bu tasarının ayrıntılarını anlatacaklardı. Ama Kutsal Yazılar’ın tanrısal doğasına bağlı kalacaklar, baştaki açıklamanın inceliklerinden sapmayı asla düşünmeyeceklerdi.” — Montague S. Mills

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

Yoel’in peygamberliği kısa olmasına rağmen güzellik ya da ilginçlik açısından hiçbir eksiği yoktur. Peygamber pek çok edebi oyunlarla canlı bir üslup üretmiştir: Bir tümcede aynı sesi tekrar etmek, mecazlar, benzetmeler –hem eşanlamlı hem de zıt anlamlı– (benzetmelerle ilgili tartışmalar konusunda Mezmurlar’ın giriş kısmına bakınız). W. Graham Scroggie, Yoel’in edebi etkinliğini şu sözcüklerle övmüştür:

Üslubu zarif, açık ve kabına sığmayan bir heyecan taşır. İbrani edebiyatında bu yazıya önemli bir yer verilmelidir. 1

Yoel Kitabı’nın alışılmamış özelliklerinden biri, çekirge belasıdır (1. Bölüm). Bu ifade, kelime anlamıyla mı düşünülmelidir, yoksa istila eden orduları mı simgelemektedir? Büyük olasılıkla her ikisi de geçerlidir. Peygamberin yaşamı boyunca –bu olayın tarihi konusunda birçok itiraz bulunur– her yana yayılmış bir çekirge belası ülkeyi mahvetmişti. Bu doğal afet, gelecek olan askerlerin istilası ve Rab’bin büyük ve korkunç gününün canlı bir betimlemesidir.

Peygamberliğin dikkat çeken üçüncü özelliği, Tanrı’nın, Ruhu’nu bütün insanların üzerine dökeceğini önceden bildirmesidir (2:28-32). Bunu pek çok harikalar izleyecektir. Petrus bu bölümden Elçilerin İşleri 2’deki vaazında söz ettiği için, Yoel “Pentikost peygamberi” olarak da tanınır.

II. KİTABIN YAZARI

Yoel, Petuel’in oğlu olarak tanıtılır. Bunun dışında hakkında fazla bir şey bilinmez. Adının anlamı şudur: Yehova Tanrı’dır. Eski Antlaşma’nın Vaftizci Yahya’sı olarak anılır.

III. TARİH

Yoel hiçbir kraldan söz etmez. Kısa süren peygamberlik döneminde, kitabı uygun zaman çerçevesine yerleştirmek için yardımcı olacak herhangi belirgin bir ifadede bulunmaz. İ.Ö. 10. ve 15. yüzyıllar arasında değişen tarihler önerilmektedir. Yoel’in, Yahudiler’in Kısa Peygamberlik Kitapları olarak adlandırdıkları Onikiler’in Kitabı’ndaki yeri, Yahudi geleneğinin, Yoel Kitabı’nı erken tarihlere ait bir kitap olarak gördüğünü belirtir. Üslubu, sürgünden sonraki Hagay, Zekeriya ve Malaki’nin döneminden çok, eski klasik döneme uygundur. Hiçbir kraldan söz edilmeyişi gerçeği, başkâhin Yehoyada vekillik ettiğinde (İ.Ö. 835-796 yıllarında egemenlik sürmüş olan Yoaş’ın gençliğinde), yazıldığını düşündürüyor. Aynı zamanda, Mısırlılar ve Edomlular kadar (3:19), Fenikeliler ve Filistliler de (3:4) Yahuda’nın düşmanıdırlar (daha sonraki düşmanları Suriyeliler, Asurlular ve Babilliler olmuştur).

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

Eğer önceki tarihi kabul edersek Yoel, Yahudalılar’a Yoaş’ın egemenliğinden Ahaz’ın dönemine kadar peygamberlik etti. Bu tarih, kendisini, “önbildirileri kaydeden peygamberler” arasında ilk sıraya sokmaktadır.

Kitabın anahtar ifadesi olan, “Rab’bin Günü” kitapta beş kez geçer (1:15; 2:1, 11, 31; 3:14).

2:18’de, kitapta farklı bir ara ya da dönüm noktası görülür. Bu ayete kadar Yoel, Yahuda’nın uğrayacağı yıkımdan söz etmekteydi. Bu ayetten sonra Tanrı, ulusa sağlayacağı kurtuluştan söz eder.

 

ANA HATLAR
        Bölüm
I.  ÇEKİRGE BELASININ TANIMLANMASI 1.
  A.  Benzeri Görülmemiş Şiddet 1:1-4
  B.  Etkileri:  
    1.  Sarhoşlar Üzerinde 1:5-7
    2.  Kâhinler Üzerinde 1:8-10, 13-16
    3.  Çiftçiler Üzerinde 1:11, 12, 17, 18
    4.  Peygamber Yoel Üzerinde 1:19, 20
II.  DÜŞMAN İSTİLASI 2:1-11
III.  TANRI YAHUDA’YI TÖVBE ETMEYE ÇAĞIRIYOR 2:12-14
IV.  ORUÇLA İLGİLİ DUYURU 2:15-17
V.  VAAT EDİLEN TANRI KURTARIŞI 2:18 – 3:21
  A.  Maddesel Refah 2:18, 19, 21-27
  B.  Düşmanın Yıkımı 2:20
  C.  İnsanların Üzerine Tanrı’nın Ruhu’nun Dökülmesi 2:28, 29
  Ç.  Mesih’in İkinci Gelişinden Önceki Belirtiler 2:30-32
  D.  Ulusların Yargılanması 3:1-16a
  E.  Yahudiler’in Yenilenmesi ve Gelecekteki Bereketleri 3:16b-21

1. W. Graham Scroggie, Know Your Bible, 1.cilt. s.155.