Zekeriya 14

H. Uluslar Yeruşalim’e Karşı Savaşmak İçin Bir Araya Gelecek (14:1, 2)

Rab’bin günü burada, Yeruşalim’in uluslar tarafından son kez kuşatılmasına işaret etmektedir. İstilacı ordular, şehirden topladıkları ganimeti aralarında bölüşecektir. Halkın yarısısürgüne götürülecek, diğer yarısı ise kentte kalacaktır.

I. Rab’bin Kendisi Araya Girecek (14:3-5)

O zaman Rab’bin kendisi Zeytin Dağı’na gelecektir. Dağ, yarısı kuzeye yarısı da güneye olmak üzere ikiye ayrılacak, aralarında geniş bir vadi oluşacaktır. “O zaman Tanrım RAB bütün kutsallarla birlikte gelecek!” Unger şu yorumu yapar:

Kâhin, coşkulu sevincini sergilemek için dolaylı hitaptan, doğrudan hitaba geçer; bu tarz, canlı İbrani üslubunda sık sık görülür. 1

İ. İklim ve Işık Kaynaklarındaki Kozmik Değişimler (14:6, 7)

Bu bölümün kesin anlamı öylesine belirsizdir ki, pek çok modern İngilizce çeviri (Moffatt, RSV, NEB, NIV gibi), “Bütün ısı aşırılıkları yok olacaktır” 2 düşüncesini taşıyan eski çevirilerin birinden ya da daha fazlasından uyarlama yapmışlardır. Baldwin, İbranice metindeki 6’ncı ayetin son cümlesini farklı bir şekilde çevirir: “Işık veren cisimler (yıldızlar) kararacak, yani parlaklıklarını yitirecekler.” 3

Metnin genel anlamı açıktır. Kozmik alanda oluşacak değişimler önceden bildirilmiştir. Unger, daha önceki çevirilerin hatalı olduğunu belirterek desteklemeyi reddeder; Rab’bin gününü bir dönem olarak görmektedir; gün, yirmi dört saatlik bir zaman dilimi değildir. Bu bölümü Yeşaya 30:26’yla bağlar:

Rab, halkının yaralarını sardığı gün, ay güneş gibi parlayacak, güneş yedi kat, yedi günün toplam parlaklığı kadar parlak olacak. 4

J. Diri Suların Irmağı (14:8)

Yeruşalim’in içinden diri sular akacak. Yaz kış suların yarısı Lut Gölü’ne (Doğu denizi), diğer yarısı Akdeniz’e (Batı denizi) akacak.

K. Mesih Kral Olarak Egemenlik Sürecek (14:9)

Rab bütün yeryüzü üzerinde kral olacak ve tek Tanrı olarak kabul edilecek.

L. Ülkedeki Coğrafi Değişimler (14:10)

Bütün ülke ovaya dönüştürülecek, ama Yeruşalim hepsinin üstünde yükseltilecek.

M.  İnsanların Yerleştiği Güvenlik İçindeki Yeruşalim (14:11)

Yeruşalim’e yerleşilip güvenlik içinde yaşanılacak; halk artık düşman istilası ve yıkım tehdidiyle karşılaşmayacak.

N. Rab Düşman Uluslara Bela ve Panikle Sıkıntı Verecek (14:12-15)

Bu ayetler tarih sırasına göre düzenlendiklerinde, Mesih’in İsrail’in düşmanlarını fethetmesini tanımlayan 14:3 ayetiyle ilişkilidirler. Bu düşmanlar korkunç bir belayla vurulacaklar: 5“Ayakları üstünde dururken bedenleri eriyecek; gözleri oyuklarında, dilleri ağızlarında eriyecek.” Rab onları büyük dehşete düşürecek. Yahuda’nın kırsal kesimi Yeruşalim’in savunmasına yardım edecek ve toplanan ganimet büyük olacak.

O. Uluslardan Sağ Kalanlar Yeruşalim’de Tapınacak ya da Belayla Cezalandırılacaklar (14:16-19)

Sağ kalan uluslar her yıl, Her Şeye Egemen RAB olan Kral’a tapınmak için Yeruşalim’e gelerek Çardak Bayramı’nı kutlayacaklar. Unger bunun nedenini şöyle açıklar:

Çardak Bayramı, bu peygamberlikte krallık çağında gözlemlenerek temsil edilen yedi Yahudi bayramından yalnızca biri olarak bildirilir. Neden? Çünkü bu bayram o tarihte belirti aracılığıyla yerine gelmeyecek ve zamanla krallığın kendisi tarafından gerçekleştirilecek olan tek bayramdır. 6

Tapınmayı reddedenler kuraklık çekeceklerdir. İtaatsizlik ettikleri taktirde yağmurdanyoksun kalacak ülkelerden biri olarak Mısır’dan özellikle söz edilir.

Ö. Sıradan Kazanlar da Sunağın Önündeki Çanaklar Gibi Olacak,  Rab’bin Tapınağında Artık Tüccar Bulunmayacak (14:20-21)

O gün her şey RAB’BE ADANACAKTIR. “Dünyasal” ve “kutsal” arasında hiçbir fark kalmayacaktır. Atlarınçıngırakları, Yeruşalim ve Yahuda’daki sıradan çanaklar bile kutsal olacaktır! Kenanlılar –bir seyyar satıcı ya da murdar kişi için kullanılan alaylı ifade– Her Şeye Egemen RAB’bin konutu olan tapınaktan uzaklaştırılacaklardır.

 

Kutsal Kitap

1 İşte RABbin günü geliyor! Ey Yeruşalim halkı, senden yağmalanan mal gözlerinin önünde paylaşılacak.
2 Yeruşalime karşı savaşmaları için bütün ulusları bir araya getireceğim. Kent ele geçirilecek, evler yağmalanacak, kadınların ırzına geçilecek. Kentte yaşayanların yarısı sürgüne gönderilecek, geri kalanlar kentte kalacak.
3 Sonra RAB, savaş zamanlarında yaptığı gibi, gidip bu uluslara karşı savaşacak.
4 O gün Onun ayakları Yeruşalimin doğusundaki Zeytin Dağının üzerinde duracak. Zeytin Dağı doğuya ve batıya doğru ortadan yarılıp çok büyük bir vadi oluşturacak. Dağın yarısı kuzeye, öbür yarısı güneye çekilecek.
5 Yarılan dağımın oluşturduğu vadiden kaçacaksınız, çünkü vadi Asala dek uzanacak. Yahuda Kralı Uzziya döneminde depremden nasıl kaçtıysanız, öyle kaçacaksınız. O zaman Tanrım RAB bütün kutsallarla birlikte gelecek!
6 O gün ışık olmayacak, ışık veren cisimler kararacak.
7 Özel bir gün, yalnız RABbin bildiği bir gün olacak. Gece de gündüz de olmayacak. Gece aydınlık olacak.
8 O gün Yeruşalimin içinden diri sular akacak. Yaz kış suların yarısı Lut Gölüne, öbür yarısı Akdenize akacak.
9 RAB bütün dünyanın kralı olacak. O gün yalnız RAB, yalnız Onun adı kalacak.
10 Bütün ülke Gevadan Yeruşalimin güneyindeki Rimmona dek Arava Ovası gibi olacak. Ama Yeruşalim yükseltilecek ve Benyamin Kapısından ilk kapıya, Köşe Kapısına, Hananel Kulesinden kralın üzüm sıkma çukurlarına dek yerli yerinde duracak.
11 İnsanlar oraya yerleşip güvenlik içinde yaşayacak. Yeruşalim bir daha yıkıma uğramayacak.
12 Yeruşalime karşı savaşan bütün halkları RAB şu belayla cezalandıracak: Daha sağken bedenleri, gözleri, dilleri çürüyecek.
13 O gün RAB insanları büyük dehşete düşürecek. Herkes yanındakinin elini yakalayacak, birbirlerine saldıracaklar.
14 Yahudalılar da Yeruşalimde savaşacak. Çevredeki bütün ulusların serveti, çok miktarda altın, gümüş, giysi toplanacak.
15 Düşman ordugahlarındaki bütün hayvanlar da -at, katır, deve, eşek- benzer bir belaya çarptırılacak.
16 Yeruşalime saldıran uluslardan sağ kalanların hepsi Her Şeye Egemen RAB olan Krala tapınmak ve Çardak Bayramını kutlamak için yıldan yıla Yeruşalime gidecekler.
17 Yeryüzü halklarından hangisi Her Şeye Egemen RAB olan Krala tapınmak için Yeruşalime gitmezse, ülkesine yağmur yağmayacak.
18 Mısırlılar bunlara katılıp Yeruşalime gitmezlerse, RAB onları da Çardak Bayramını kutlamak için Yeruşalime gitmeyen bütün ulusların başına getirdiği aynı belayla cezalandıracak.
19 Mısırlılara ve Çardak Bayramını kutlamak için Yeruşalime gitmeyen bütün uluslara verilecek ceza budur.
20 O gün atların çıngırakları üzerine, ‹‹RABbe adanmıştır›› diye yazılacak. RABbin Tapınağındaki kazanlar da sunağın önündeki çanaklar gibi olacak.
21 Yeruşalim ve Yahuda’da her kazan Her Şeye Egemen RAB’be adanacak. Kurban kesmeye gelenler bu kazanları kurban etini pişirmek için kullanacaklar. O gün Her Şeye Egemen RAB’bin Tapınağı’nda artık tüccar bulunmayacak.

1. Unger, Zechariah, s.250.

2. Baldwin, Haggay, Zechariah, Malachi, s.203.

3. A.g.e.

4. Unger, Zechariah, s.252, 253.

5. Günümüz okuyucularının çoğu, bu bölümün nükleer bir saldırı­nın dehşetli sonuçlarına ne kadar çok benzediğini fark etmişlerdir.

6. Unger, Zechariah, s.265.